Hoitoalan hankalat vuorovaikutustilanteet haltuun puhumalla

Väkivalta hoitoalalla on valitettavan yleistä. Erityisesti päivystys- sekä ensiapuyksiköissä työskentelevät hoitajat kohtaavat usein väkivaltatilanteita. Tehyn tekemän tutkimuksen mukaan päivystyksessä työskentelevistä hoitajista noin kolme neljäsosaa kohtaa fyysisen väkivallan uhkaa sekä henkistä ja fyysistä väkivaltaa työssään. (Anttila ym. 2016; Tehy 2021.) Keinojen löytäminen väkivaltatilanteiden ehkäisemiseen olisikin hyvin tärkeää. Yksi tehokkaista keinoista lisätä työturvallisuutta on henkilöstön kouluttaminen. Vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää kouluttamalla työntekijöitä käyttämään jotakin tietoista sanallista vuorovaikutusmenetelmää. Tällaisia ovat esimerkiksi Avekki, MAPA tai Puhejudo. Hallitsemalla jonkin sanallisen vuorovaikutusmenetelmän hoitaja voi suoriutua paremmin vastaan tulevista uhka- ja väkivaltatilanteista. (Anttila ym. 2016.)

Kuva 1. Sanallisilla vuorovaikutustekniikoilla saadaan haastavia tilanteita rauhoittumaan. (Kuva: Eero Laukkanen)

Empatiasta apua vuorovaikutukseen

Empaattiset vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ensiapuyksiköissä työskenteleville (Lau ym. 2012). Sana empatia tulee latinan sekä kreikan kielestä ja tarkoittaa näkemistä toisen silmin. Sanalliseen vuorovaikuttamiseen perustuva Puhejudo on yksi hoitoalalla käytössä olevista sanallisista vuorovaikutustekniikoista ja empatia on sen tärkeimpiä periaatteita. Puhejudo on alun perin poliisien käyttöön tarkoitettu vuorovaikutustekniikka, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muilla aloilla. (Thompson & Jenkins 2013; Anttila ym. 2016.)

Sanallisista vuorovaikutustekniikoista erityisesti Puhejudo on auttanut sairaalan päivystysosastolla työskenteleviä hoitajia selviämään haastavista tilanteista. Sen käyttö on koettu vähintäänkin melko hyödylliseksi. Hoitajat ovat käyttäneet Puhejudoa sekä muita sanallisia vuorovaikutustekniikoita potilaan tai omaisen kanssa toimiessaan sekä apuna potilaiden hoitoon saamisessa. Näitä tekniikoita on käytetty myös päihtyneiden ja sekavien potilaiden kanssa keskusteltaessa. (Laukkanen 2022.)  

Kuva 2. Empaattiset taidot ovat tärkeitä vuorovaikutuksessa (DaphneArtsDesigns 2022)

Kouluttaminen on tärkeää

Psykiatrian yksiköissä työskentelevillä hoitajilla on lievempiä psyykkisiä ongelmia väkivaltatilanteiden jälkeen kuin esimerkiksi päivystysyksiköissä työskentelevillä hoitajilla. Tämä voi johtua psykiatrisen alan paremmasta koulutuksesta kohdata aggressiivisia potilaita, joka saattaa puolestaan suojella hoitajia väkivallan seurauksilta. (Pekurinen 2018.) Sairaaloiden päivystyksessä työskentelevät hoitajat ovat saaneet koulutusta sanallisten vuorovaikutustekniikoiden käyttöön tavallisesti työnantajan tarjoamana lisäkoulutuksena. Tästä syystä nuoremmat ja vähemmän aikaa työskennelleet hoitajat eivät välttämättä ole saaneet koulutusta tai edes kuulleet näistä tekniikoista. Sanallisten vuorovaikutustekniikoiden kouluttaminen sairaaloissa tai mielellään jo ammattikorkeakouluissa olisikin tärkeää ja tukisi mahdollisesti työuraansa aloittavien työssä jaksamista. (Laukkanen 2022.)

Kirjoittajat

Eero Laukkanen on valmistumassa sairaanhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulusta. Hän selvitti opinnäytetyössään puhejudoa, sanallista vuorovaikutusta päivystyksen asiakaskohtaamisissa.

Minna-Maria Behm työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Anttila, S., Pulkkinen, J. & Kivistö-Rahnasto, J. 2016. Työväkivaltariskien torjuntatoimenpiteiden soveltuvuus ensiapu- ja päivystysyksiköissä. Loppuraportti. Tampereen teknillinen yliopisto. Viitattu 17.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3753-0

DaphneArtsDesigns. 2022. Myötätunto. Pixabay. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/englannin-sana-my%c3%b6t%c3%a4tunto-helmi%c3%a4-7157161/

Lau, J. B. C., Magarey, J. & Wiechula, R. 2012. Violence in the emergency department: an ethnographic study (part II). International Emergency Nursing. 20(3), 126–132. Viitattu 17.5.2022. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.ienj.2011.08.001

Laukkanen, E. 2022. Puhejudo: Sanallinen vuorovaikutus päivystyksen asiakaskohtaamisissa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 23.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052110959

Pekurinen, V. 2018. Factors that expose nurses to patient aggression in psychiatric and non-psychiatric settings. Väitöskirja. Turun yliopisto. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7490-0

Tehy. 2021. Tehyn laaja kysely: Hoitajien kohtaama väkivalta arkipäivää, neljännes saanut tappouhkauksen. Viitattu 17.5.2022. Saatavissa https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehyn-laaja-kysely-hoitajien-kohtaama-vakivalta-arkipaivaa-neljannes-saanut

Thompson, G. J. & Jenkins, J. B. 2013. Verbal Judo. The gentle art of persuasion. Uudistettu painos. New York: William Morrow.