Hyvinvointia Huoltamolla – yhteisöllisen oppilashuollon jalkautuva toimintamalli

Lahden kaupungin idän alueen yläkouluissa on kehitetty yhteisöllisen oppilashuollon jalkautuvaa Huoltamo-toimintamallia. Toimintamalli kokoaa yhteen yläkoulujen oppilashuollon toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan moniammatillisessa yhteistyössä nuorten toiveista lähtöisin olevaa hyvinvointityötä. Idea on lähtöisin Tiirismaan lukiosta, jossa 2017 avattiin opiskelijoille Huoltoasema, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa nuorilla on mahdollisuus rennossa ympäristössä tavata opiskeluhuollon henkilöstöä ja keskustella nuoria kiinnostavista hyvinvoinnin teemoista. Lastensuojelun Keskusliitto ja Huoltaja-säätiö myönsivät mallille valtakunnallisen Kunnallinen lastensuojeluteko -tunnustuksen vuonna 2018. (Lastensuojelun keskusliitto 2018.)

Huoltamo-toiminnan kautta yläkouluilla on järjestetty toiminnallisia teemavälitunteja, lähetetty nuorille hyvinvointia tukevia Huoltamo-kirjeitä, pidetty aamunavauksia, koottu sisältöä luokanohjaajan tunneille ja toteutettu teemailtoja nuorille ja huoltajille. Huoltamon teemoja ohjaavat nuorilta ja huoltajilta kerätyt toiveet. Teemoina ovat olleet muun muassa stressinhallinta, ulkonäköpaineet ja sosiaaliset suhteet.

[Alt-teksti: Matala, moderni ja suuri tiilirakennus puistomaisen ympäristön reunalla auringonpaisteessa.]
Kuva 1. Kukkasen koululla Huoltamo-toiminta on vakiintunut osaksi yhteisöllistä oppilashuoltoa. (Kuva: Jonna Wirén)

Huoltamon erilaiset toimintamuodot tarjoavat helposti lähestyttävällä tavalla tietoa nuoria ja heidän huoltajiaan kiinnostavista aiheista sekä heidän tukenaan olevista ammattilaisista. Toiminnan avulla madalletaan kynnystä hakeutua oppilashuollon palveluiden piiriin samalla kun toteutetaan ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä.

Yhdessä kohti hyvinvointia

Oppilashuolto kokoaa yhteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että sivistyspalveluiden ammattilaisia. Monialaista yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös muiden toimijoiden kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto on toimintakulttuuria, jolla tuetaan oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta ja vuorovaikutusta. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013, §3.)

Huoltamo-toiminnassa keskeistä on voimavaroja lisäävä ammattilaisten yhteistyö sekä asiakkaan aktiivinen rooli. Huoltamo-toiminnan kautta mukaan jalkautumaan voidaan kutsua koulun ulkopuolisia sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen tekijöitä. Toimintamalli tukee yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteita toiminnallisesti ja asiakaslähtöisesti ja tarjoaa matalan kynnyksen foorumin asiakkaiden kohtaamiselle. Erityisesti panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja tuodaan nuorten lähelle heille suunnattuja palveluita.

Uudenlaisten toimintamallien kokeilu yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa tukee kouluhyvinvoinnin vahvistamista. Osallisuus koulun kehittämistyössä mahdollistaa nuorten ja huoltajien paremman sitoutumisen koulun tavoitteisiin ja kiinnittymisen osaksi kouluyhteisöä. (Hietanen-Peltola ym. 2018, 9, 13−14.) Asiakkaan osallisuus on tärkeää, mikäli halutaan tehdä tuloksellista hyvinvointityötä (Raitakari ym. 2019, 16).

Kirjoittajat

Jonna Wirén on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK -opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta. Hän työskentelee koulunuorisotyöntekijänä Lahden kaupungin itäisellä alueella ja on mukana yläkoulujen Huoltamo-toiminnan kehittämisessä.

Jaana Mantela on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja kiinnostunut lapsi-ja perhepalveluiden kehittämisestä.

Lähteet

Hietanen-Peltola M., Laitinen K., Autio E., Palmqvist R. 2018. Yhteisestä työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 9.10.2021]. Saatavissa: https://core.ac.uk/download/pdf/162045359.pdf

Lastensuojelun keskusliitto 2018. Lahtelaiselle opiskeluhuollon uudelle toimintamallille valtakunnallinen tunnustus. Tiedote. [Viitattu 9.10.2021]. Saatavissa: https://www.lskl.fi/tiedotteet/lahtelaiselle-opiskeluhuollon-uudelle-toimintamallille-valtakunnallinen-tunnustuspalkinto/

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 2013. Oikeusministeriö. Finlex. [Viitattu 9.10.2021]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

Raitakari S., Räsänen J., Kostiainen T., Juhila K., 2019. Integroiva työtapa muotoutuvassa perhekeskuskontekstissa. Kriittisten tekijöiden tarkastelua. Tampere: Tampereen yliopisto. [Viitattu 17.20.2021]. Saatavissa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/105437/978-952-03-1020-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y