Voo-harjoittelu edisti sekä itsenäistä työotetta että tiimitaitoja

Sairaanhoitajaopinnoissa ohjatut käytännön harjoittelut ovat tärkeä osa opintoja ja ammatillista kehittymistä (Kääriäinen ym. 2018). Tavoitteena on, että opiskelija pääsee perehtymään opintojen kautta keskeiseen käytännön työelämään sekä soveltamaan oppimaansa teoriaa käytännössä. Sairaanhoitajakoulutukseen kuuluu 90 opintopistettä käytännön harjoittelua eri terveydenhuollon toimintaympäristöissä, joita EU-direktiivit ammattipätevyydestä säätelevät. Direktiivejä seurataan harjoittelun reunaehtojen ja harjoitteluympäristöjen mukaisesti. (Euroopan unioni 2013.)

Jokaisen LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijan tulee määritellä harjoittelulleen yksilölliset tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla konkreettiset, joissa opiskelija pohtii omaa ammatillista kasvuaan (Nyman & Paronen 2021). Tavoitteiden avulla myös opetusorganisaatio ja työelämä ovat kontaktissa, jotta harjoittelu onnistuu (Ahola 2005).

Tavoitteiden tulee olla opetussuunnitelman mukaisia ja osaamisvaatimukset huomioivia. Opiskelijaa suositellaan tuomaan myös opiskelumotivaatiota tavoitteissa esiin. Suositeltavaa on, että opiskelija on käynyt tavoitteet harjoittelun ohjaajan kanssa läpi, jotta heillä on yhteisymmärrys siitä, miten ammatillinen osaaminen ja kasvu tapahtuu harjoittelun aikana.

Vastuuta ottamalla opit

Voo-harjoittelu eli vastuuta ottamalla opit -harjoittelu antaa opiskelijalle erinomaiset lähtökohdat kokonaisvaltaiseen hoitoon. Harjoittelulla tarkoitetaan tiimityöskentelyä, jossa opiskelijat vastaavat potilaan hoidon kokonaisuudesta mahdollisimman itsenäisesti. (Säilä ym. 2017) Opiskelijaryhmä toimii vertaisoppimismallilla, jossa itsenäistä työskentelyä tehdään ryhmässä. Prosessissa ohjaaja vahvistaa opiskelijoiden taitoja, tuo turvaa ja varmistaa potilasturvallisuuden (Opetusministeriö 2006.) Ohjaaja kuitenkin pysyy taka-alalla ja antaa opiskelijoiden toimia tiimissä ja vastuussa potilaan hoidossa.

Kuva 1. LABin sairaanhoitajaopiskelijoita ja ohjaava opettaja keuhko-osastolla voo-harjoittelun viimeisenä päivänä. Vas. Sara Seppälä, Fanny Kilpinen, Heidi Tulokas ja Denis Heikkilä. (Kuva: Fanny Kilpinen)

LAB-ammattikorkeakoulun viisi sairaanhoitajaopiskelijaa aloitti syksyllä 2022 kuuden viikon harjoittelun keuhkosairauksien osastolla Päijät-Sotessa. Sain mahdollisuuden osallistua opiskelijoiden aamuvuoroon niin hoitajakollegana kuin ohjaavana opettajanakin. Voo-opiskelijoille oli jaettu neljä huonetta, joissa jokaisessa oli 1–2 potilasta. Vuodeosastolla oli pääsääntöisesti koronavirusta sairastavia potilaita.

Oli hienoa huomata, kuinka harjoittelun myötä suojavarusteista oli tullut arkea, ja opiskelijoiden työskentelyssä varotoimet ja aseptiikka säilyivät koko vuoron ajan. Opiskelijaryhmänä aamuvuorossa toimi sairaanhoitaja ja lähihoitaja -pari. Vuorossa ollut sairaanhoitajaohjaaja antoi opiskelijoiden työskennellä itsenäisesti ja tiimityöskentely säilyi koko vuoron ajan. Voo-harjoittelu keuhko-osastolla sai erinomaiset palautteet osallistuneilta opiskelijoilta.

Kirjoittaja 

Fanny Kilpinen toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja ohjaa paljon sairaanhoidon opiskelijoiden harjoitteluja työelämässä.

Lähteet 

Ahola, S., Kivelä, S. & Nieminen, M. 2005. Tekemällä oppii. Työssä oppimisen käytäntöjä ammattikorkeakouluissa. Turun yliopisto. Turku: Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 65. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE.

Euroopan unioni. 2013. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EU ammattipätevyyden tunnistamisesta. Euroopan unionin virallinen lehti. L 354. Viitattu 10.1.2023. Saatavissa http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:FI:PDF

Kääriäinen, M., Ruotsalainen, H. & Tuomikoski, A-M. 2018. Opiskelijaohjaus harjoittelussa. Teoksessa Koivula, M., Wärnå-Furu, C., Saaranen, T., Ruotsalainen, H. & Salminen, L. (toim.) Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma.

Nyman, L. & Paronen, L. 2021. Sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetti. Uutena alalle tulleiden sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lahti. Viitattu 10.1.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052711820

Opetusministeriö. 2006. Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. 2006/24. Viitattu 19.1.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80112/tr24.pdf

Säilä, T., Taatila, T., Jylhä, T. & Petäjäjärvi M. 2017. VOO-toimintamalli röntgenhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Teoksessa: Tuomi, J., Joronen, K. & Huhdanpää, A. (toim.) Taito2017: Oivaltamisen iloa. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, erillisjulkaisut. Viitattu 10.1.2023. Saatavissa https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2017-oivaltamisen-iloa.pdf