Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kotihoidossa – harjoittelu KOHTI-hankkeessa

Teknologian kehittyminen muuttaa ympäröivää maailmaamme luomalla uusia palvelu- ja toimintavaihtoehtoja vanhojen rinnalle. Väestön ikääntyessä ja työikäisten määrän vähetessä on nämä uudet mahdollisuudet tärkeä hyödyntää sote-palveluissa, erityisesti kotihoidossa. Päijät-Hämeessä toteutettavan KOHTI-hankkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja kehittää kotiin vietäviä palveluja uuden teknologian avulla. LAB toimii hankkeessa muun muassa hyvinvointiteknologian esitestaajana. (LAB 2022, Innokylä 2022.)

Etämittauslaitteet kotihoidossa

Kotihoidossa etäseuranta- ja etämittauslaitteiden käyttö yleistyy. Etämittaaminen vähentää hoitajien tekemiä kotikäyntejä sekä lisää asiakkaan osallisuutta omaan hoitoonsa. Näin hoitajia voidaan hyödyntää muihin työtehtäviin, ja asiakkaat ovat hoitomyönteisempiä omaan hoitoonsa liittyen. Etämittaaminen helpottaa ja nopeuttaa hoitajan tekemää työtä, sillä esimerkiksi asiakkaiden mittaustulokset näkyvät helposti yhdellä silmäyksellä. (Junikka 2021, 16‒18.) Mittausvälineistö lähettää tulokset pilvipalveluun, joka analysoi tuloksia hoitajan puolesta. Etämittaaminen siis helpottaa hoitajan työtehtäviä, mutta samalla se tarkoittaa, että hoitajan tulee saada lisäkoulutusta etämittausvälineistön käyttöön.  

[Alt-teksti: Roosanvärisen pyöreän tabletin päällä on verenpainemittari eli mansetti ja tietoyksikkö sekä älykännykkä, jossa on avattuna asiaankuuluva sovellus.]
Kuva 1. Verenpainemittari kuuluu tärkeisiin kotihoidon apuvälineisiin. (Kuva: Piritta Mattila)

Etämittaus mahdollistaa käytettävissä olevien hoitajaresurssien kohdentamista tarpeiden mukaisesti. Hoitajan tulee etämittauslaitteiden asiakasvalinnassa huomioida asiakkaan valmiudet käyttää etämittauslaitteistoa (Junikka 2021, 44). Soveltuvuuden arviointi ja ohjaus vaativat alussa hoitajalta enemmän työtä, kun varmistetaan asiakkaan soveltuvuus etämittauslaitteen käyttöön ja laitteen oikea käyttötapa. Etämittauksia hyödynnetään entistä enemmän jatkossa, ja hoito on räätälöitävä asiakkaan tarpeiden ja valmiuksien mukaan (Vuorinen 2019). 

Opiskelijan kokemuksia hankeharjoittelusta

Teknologiaosaamista tarvitaan entistä enemmän tulevaisuudessa, ja harjoittelu KOHTI-hankkeessa syvensi osaamista. Harjoittelu toteutui pääosin itsenäisesti, mikä sopi opiskelijalle hyvin. Harjoittelussa hänellä oli oma etämittauslaitteiden testiryhmä. Ryhmäläiset testasivat etämittauslaitteita, ja opiskelija keräsi heiltä tietoa ja kokemuksia laitteiden käytöstä haastattelemalla.

Harjoittelussa vahvistui ohjaamisosaaminen ja erilaisten kyselyiden laatiminen. Harjoittelun aikana opiskelija osallistui myös hankehallinnoijan Päijät-Soten ja hankkeen osatoteuttajana toimivan LABin yhteisiin kokouksiin, mikä auttoi hahmottamaan hanketyöskentelyä.

Harjoittelu hankkeessa kannattaa. Sairaanhoitajan työnkuva on laaja, ja näin kokemusta tulee myös erilaisesta työskentelystä alalla. Lisäksi hankkeessa suoritettu harjoittelu auttaa verkostoitumaan tulevaisuuden työnantajien kanssa.  Hyvinvointiteknologiaa olisi hyvä jatkossa käsitellä sairaanhoitajaopinnoissa enemmän.

LABissa tehdään parhaillaan opetussuunnitelmien arviointia, ja sen myötä kasvualustat integroidaan entistä vahvemmin opetukseen, jolloin myös hyvinvointiteknologia tulee jatkossa vahvemmin esille.  

Kirjoittajat

Jutta Hotta on sairaanhoitajaopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän teki harjoittelun KOHTI-hankkeessa.

Päivi Kousa työskentelee päätoimisena tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa ja on mukana KOHTI-hankkeessa.

Lähteet

Innokylä. 2022. KOHTI-hanke. Viitattu 26.1.2022. Saatavissa https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kohti-hanke

Junikka, Annina. 2021. Onnistunut etäseurannan tai etämittauksen prosessi sairaanhoitajan näkökulmasta. YAMK-opinnäytetyö. Viitattu 26.1.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/495345/Junikka_Annina.pdf?sequence=2&isAllowed=y

LAB. 2022. KOHTI – Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia. Hanke. Viitattu 26.1.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kohti-kotona-asumista-ja-hoitotyota-tukeva-teknologia

Vuorinen, Anna-Leena. 2019. Etämittaamisesta apua pitkäaikaissairauksien hoitoon. Väitöskirja. Viitattu 26.1.2022. Saatavissa https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/vaitos-etamittaamisesta-apua-pitkaaikaissairauksien-hoitoon