eAmmattilainen ja esimies voivat yhdessä tukea sähköisten terveyspalveluiden käyttöä

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote, halusi vahvistaa sähköisten palveluiden käyttöä terveysasemien vastaanottotyössä. Terveysaseman henkilöstöllä on käytössä muun muassa Kanta.fi -arkistopalvelut, sähköinen yhteydenottolomake, Terveyskylä.fi– ja Omaolo-palvelu. Julia Koppinen selvitti YAMK-opinnäytetyössään (2021) sähköisten palveluiden käytön nykytilanteen ja loi mallinnuksen sähköisten palveluiden käytön tukemiseksi.

Syyskuussa 2020 tehdyn kartoituksen mukaan suurin osa terveysaseman avopuolen henkilöstöstä (yli 80 prosenttia) koki sähköisten palvelujen käytön helpoksi ja työvälineet sekä osaamisen riittäviksi. Vain puolet vastaajista (51 prosenttia) koki saaneensa riittävästi esimiehiltä kannustusta ja tukea sähköisten palveluiden käyttöön. Suurin osa työntekijöistä (68 prosenttia) halusi kuitenkin olla kehittämistyössä mukana, vaikkei siihen aina oltu vastaajien mielestä suotu mahdollisuuksia.

Kuva 1. Kymsoten eAmmattilaisia työssään (Kuva: Julia Koppinen)

Sosiotekninen malli kehittämisen perustana

Kehittäminen perustui mukaeltuun Jauhiaisen ja Sihvon vuonna 2015 julkaisemaan sosiotekniseen malliin, jonka mukaan asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen tarvitaan palvelua tuottavat ihmiset, varsinaiset palvelut, organisaation luomat mahdollisuudet ja palveluiden teknologiset ratkaisut. Kymsotelle luotu mallinnus keskittyi kuvaamaan inhimillistä ja osaamista tukevaa mallia. Keskeisiksi sisällöiksi nousivat osaaminen, motivaatio, asenne palveluiden käyttöön sekä sitoutuminen.

Alkukartoituskyselyn, kahden esimiehen haastattelun ja henkilöstölle suunnatun työpajan tuloksena luotiin mallinnus sähköisten palveluiden käytön tukemiseen terveysasemien vastaanottotyössä (Kuva 2).

Kuva 2. Esimiehen ja eAmmattilaisen tehtävät sähköisten palveluiden tuottamisessa Kymsoten avopalveluissa (Kuva: Julia Koppinen)

Mallinnus nostaa esille eAmmattilaisen tehtävät sähköisten palveluiden käytössä. eAmmattilaisella on tärkeä rooli myönteisen digitalisoituvan toimintakulttuurin luomisessa. Mallinnus auttaa esimiehiä johtamaan digitalisaation tuomia muutoksia sekä varmistamaan yhdessä eAmmattilaisen kanssa, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen sähköisten palveluiden hyödyntämiseen asiakastyössä. Sähköisten palveluiden käyttöä edistämällä voidaan tarjota asiakkaille yhdenvertaiset ja aina käytettävissä olevat palvelut. Terveydenhuollon palvelut sähköistyvät kiihtyvällä tahdilla. Tämä vaatii alan ammattilaisilta ja esimiehiltä uudenlaista osaamista ja organisaatiolta toimintatapojen ja palveluiden uudistamista. (Aaltonen & Vauramo 2016, 23–24; Jauhiainen, Sihvo, Ollila, Jääskeläinen & Hämäläinen 2017,137–139.) Kymsotelle luotu malli on askel kohden sähköisten palveluiden tehokkaampaa käyttöä!

Kirjoittajat

Julia Koppinen on terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja ja valmistuu keväällä 2021 sosiaali- ja terveysalan asiakkuusjohtamisen YAMK-koulutusohjelmasta LAB- ammattikorkeakoulusta. Hänen kiinnostuksensa kohteena on terveydenhuollon toimintojen kehittäminen asiakaslähtöisesti sekä tulevaisuuden toimintaympäristö terveydenhuollossa.

Tarja Korpela toimii sosiaali- ja terveysalan asiakkuusjohtaminen -koulutuksen koordinaattorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Aaltonen M. & Vauramo, E. 2016. Sote ja Suomi 2040 − Kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävää Suomea. Suomen kuntaliitto. Helsinki. [Viitattu 18.8.2020]. Saatavissa: http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3977/SOTE_ja_Suomi_2040.pdf

Hyppönen, H., Pentala-Nikulainen O. & Aalto, A-M. 2018. Raportti 3/2018. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. [Viitattu 8.5.2020]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136258/URN_ISBN_978-952-343-103-4.pdf

Koppinen, J. 2021. Terveydenhuollon sähköisten palveluiden käytön tukeminen terveysasemien vastaanottopalveluissa. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu.  Sosiaali- ja terveysala. [Viitattu 8.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052110331

Linkit

Jauhiainen, A. & Sihvo, P. 2015. Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotto – malli käyttöönotolle ja vaikuttavuuden arvioinnille. Finnish Journal of eHealth and eWellfare 7 (4). 210–220. [Viitattu 17.2.2020]. Saatavissa: https://journal.fi/finjehew/article/view/53520

Kanta. Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa https://www.kanta.fi/

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Verkkosivut. [Viitattu 18.8.2020]. Saatavissa https://www.kymsote.fi/fi/

Omaolo. [Viitattu 20.5.2021].Saatavissa https://www.omaolo.fi/

Terveyskylä. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/