Immersiivinen vanhuus

Tutkimusyhtiö Gartner on listannut vuosille 2019 ja 2023 strategisiksi teknologiatrendeiksi immersiivisyyskokemuksen ja metaversumin, mikä kertoo siitä, että virtuaalimaailma tulee jatkuvasti isommaksi osaksi arkielämäämme (Gartner 2018; Gartner 2022). Virtuaalimaailma tarjoaa kokemuksia, johon käyttäjä voi uppoutua ja kokea olevansa osa tätä. Tästä käytetään usein käsitettä immersiivinen kokemus.

Virtuaaliympäristöt ovat selvästi kasvussa, ja ne ovat kiinnittäneet myös tutkijoiden huomion terveysvaikutusten näkökulmasta. Tästä kansallisena esimerkkinä Luonnonvarakeskuksen tekemä tutkimus, jossa todettiin, että jo lyhyillä virtuaalisilla luontotauoilla toimistoympäristössä voidaan alentaa stressitasoa (Ojala ym. 2022).  

Virtuaalitodellisuus ei näin ollen ole pelkästään peliteollisuuden viihdekenttää, vaan myös tulevaisuuden tekijä ihmisten hyvinvoinnin tueksi. Kysymys on siis yhteiskunnallisesti merkittävistä teknologioista.

Ikääntynyt virtuaalilasien käyttäjänä

Ikääntynyttä väestöä harvemmin nähdään laajennetun todellisuuden ensisijaisena käyttäjäryhmänä. LAB-ammattikorkeakoulun TUULI-hanke (LAB 2023) kartoitti vanhemman väestön ajatuksia VR-lasien käytöstä lyhyen testauksen päätteeksi. Käyttäjät (n = 11) kokeilivat opinnäytetyönä kehitettyä VR-kuntoutuspeliä, jossa pääpaino on olkapään kuntoutuksessa (Juntunen 2021). Testaus oli mahdollista tehdä hankkeen toteutukseen osallistuneen yrityksen järjestämän tapahtuman yhteydessä.

[Alt-teksti: Iäkäs hymyilevä mies virtuaalilasit päässään.]
Kuva 1. Virtuaalitodellisuus kiinnostaa myös ikäihmisiä. (Piacquadio 2020)

Suurin osa, 64 % (n = 7) kyselyyn vastanneista, käyttäisi VR-laseja kuntoutuksessa. Lisäksi testaajilta kartoitettiin avoimien kysymysten avulla kokemusta testauksesta, mahdollisia sivuvaikutuksia sekä ajatuksia virtuaalilasien muista käyttökohteista.

Sanoitetut kokemukset vaihtelivat inhottavasta tunteesta mielenkiintoiseen sekä hauskaan kokemukseen. Vastaajat toivat esille myös, että peli oli haastava, mutta vastauksissa ei eritelty, liittyikö haaste itse peliin vai pelaamisen välineisiin. Hanketoimijoilla meni testauksessa paljon aikaa ohjeistaa virtuaalilasien ohjainten käyttöä, sillä suurin osa testaajista kokeili ohjaimia ensi kertaa.

Virtuaalitodellisuudella on myös varjopuolensa, sillä aisteja hämmentävä teknologia voi aiheuttaa käyttäjälle huimaus- tai pahoinvointioireita. Kaksi testaajaa raportoi näistä. Muita käyttökohteita testaajat eivät suuremmissa määrin tunnistaneet. Kaksi vastaajaa toi kumminkin esille ajatuksia kulttuurielämyksien saavuttamisesta virtuaalilasien avulla.

Iäkkäät tulee huomioida kehitystyössä

Ehkä hieman yleisen ennakkoluulon vastaisesti ikääntyneet olivat hyvin kiinnostuneita virtuaalilaseista, ja keskustelua heräsi myös testaamattomien keskuudessa. VR-ratkaisuilla pystytään siis tarjoamaan myös ikääntyneille immersiivisiä kokemuksia ja tukemaan heidän hyvinvointiaan.  Kehitystyössä tulee huomioida tämä potentiaalinen käyttäjäryhmä, jotta uudet hyvinvointia tukevat ratkaisut olisivat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa. 

Kirjoittaja

Katariina Velling toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja TUULI-hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkönä. Hanke pyrkii parantamaan eteläkarjalaisten sote-alan yksityisyrittäjien ja teknologiayritysten mahdollisuuksia ottaa käyttöön uutta hyvinvointiteknologiaa ja uudistaa palvelutarjontaansa.

Lähteet

Gartner. 2018. Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2019. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019

Gartner. 2022. Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2023. Viitattu 19.6.2023. Saatavissa https://www.gartner.com/en/chat/information-technology/top-technology-trends

Juntunen, H. 2021. VR-Kuntoutuspeli: LAB tekoälypaja. Opinnäyte. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112120845

LAB. 2023. TUULI – Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon. Hanke. Viitattu 22.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/teknologian-avulla-uutta-liiketoimintaa-kotihoitoon

Ojala, A., Neuvonen, M., Kurkilahti, M., Leinikka, M., Huotilainen, M. & Tyrväinen, L. 2022. Short virtual nature breaks in the office environment can restore stress: An experimental study. Journal of Environmental Psychology. Viitattu 19.6.2023. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494422001542?via%3Dihub

Piacquadio, A. 2020. Muoti, mies, puku. Pexels. Viitattu 22.6.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/muoti-mies-puku-aurinkolasit-3831136/