Tule-asiantuntijaksi LABin täydennyskoulutuksessa 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule) aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 4 miljardin euron kustannukset. Nämä koostuvat menetetystä työpanoksesta, sosiaaliturvasta, terveydenhuollon käynneistä tutkimuksineen ja hoidoista. (Korpi 2023.) Tule-oireita esiintyy kaikenikäisillä heikentäen toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua. Niiden perusteella myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet kasvoivat 10 % vuosien 2021 ja 2022 välillä (Pihlava 2023).   

Tule-vaivoissa fysioterapeutille 

Fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa on järjestetty Suomessa jo 15 vuoden ajan (Suomen Fysioterapeutit 2018). Suoravastaanotolle voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa (Suomen Fysioterapeutit 2017, Työterveyslaitos 2023).

Suoravastaanottotoimintaa varten fysioterapeutin suositellaan suorittavan vähintään 15 opintopisteen laajuinen lisäkoulutus (Suomen fysioterapeutit 2017), jonka myötä fysioterapeutin työnkuvaa voidaan laajentaa perinteisesti lääkärille kuuluneisiin tehtäviin (Desmeules ym. 2012). Vastaanotolla fysioterapeutti tekee haastattelun ja kliinisen tutkimisen perusteella hoidontarpeen arvion ja jatkotoimenpidesuunnitelman. Vastaanotto voi sisältää myös itsehoidon ja harjoitteiden ohjausta, lääkkeetöntä kivunhoitoa, käsikauppalääkkeiden käytön ohjausta ja apuvälinetarpeen selvittämistä. Fysioterapeutti arvioi myös lyhyen sairausloman, 1–5 päivää, sekä lääkärikonsultaation tarpeen. (Suomen Fysioterapeutit 2017.)  

Fysioterapeutin suoravastaanoton on todettu tehostavan tule-oireiden hoitoa. Vastaanotolle on päässyt lääkäriä nopeammin, jolloin myös kuntoutus on voinut alkaa aiemmin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, eikä potilasturvallisuus ole vaarantunut. Lääkärin työpanosta on voitu suunnata tarkoituksenmukaisemmin. (Karppinen 2020; Matifat ym. 2023.) On myös viitteitä, että suoravastaanotto auttaa hillitsemään terveydenhuollon kustannuksia (Karppinen ym. 2020; Lafrance ym. 2021; Korpi 2023). 

Simulaatio-opetus oli monelle uutta  

Tule-asiantuntijakoulutus toteutui 11/2021–2/2023 välillä. Koulutuksen sisältö suunniteltiin LAB-ammattikorkeakoulun, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edustajien ja pääkouluttajien yhteistyönä. Sisältöjä olivat asiakkaan kohtaaminen, biopsykososiaalisuus, tule-oireiden erotusdiagnostiikka ja tutkiminen, kliininen päättely, itsehoito- ja elintapaohjaus, lääkkeetön kivun hoito, lääkärikonsultaatiotarpeen tunnistaminen, käsikauppalääkityksen ohjaus, työkykyisyys sekä sairauslomakäytännöt. 

Opiskelijoita oli yhteensä 20 julkiselta ja yksityiseltä sektorilta Kaakkois- ja Itä-Suomen alueelta. Koulutuksen myötä suoravastaanottotoiminta näillä alueilla vahvistuu edelleen. 

[Alt-teksti: noin kahdenkymmenen ihmisen ryhmä portaikossa todistukset käsissään ja hymyilevät ilmeet kasvoillaan.]
Kuva 1. Valmistuneet tule-asiantuntijat ja osa kouluttajista LABin Lappeenrannan kampuksella. (Kuva: Marko Franicevic)

Opinnot koostuivat verkossa ja kampuksella toteutettavista kolmesta, omaan työhön kiinteästi kytketystä moduulista. Näissä opittuja asioita reflektoitiin ja harjoiteltiin tehtävien ohjaamana työelämässä. Opiskelijoilla oli tukenaan myös työelämämentori, joka opasti suoravastaanoton työtehtävissä ja prosesseissa. Koulutuksessa hyödynnettiin käänteistä oppimista sekä case- ja simulaatio-opetusta. Osaamista koottiin yhteen simulaatioissa sekä todennettiin näytössä.

Palautteen mukaan koulutus edisti hyvin ammatillista kehitystä. Sisältö arvioitiin selkeäksi, asiantuntevaksi ja ajantasaiseksi. Kampuksen lähiopiskelun koettiin palvelevan parhaiten osaamisen kehittymistä. Työn ohella opiskelu tuntui ajoittain kuormittavalta ja tehtävien määrä suurelta. Simulaatio-opetus oli monelle uusi ja jännittävä menetelmä.

Kirjoittajat

Sanna Spets (TtM, työfysioterapeutti) työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa fysioterapian lehtorina. Hän toimi LABin tule-täydennyskoulutuksen vastuuopettajana. 

Riikka Holopainen (TtT, fysioterapeutti) työskentelee Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palveluksessa sote-keskushankkeessa kehittämisasiantuntijana. Hän toimi tule-täydennyskoulutuksen yhtenä pääkouluttajana. 

Lähteet

Desmeules, F., Roy, JS. & MacDermid, J.C. 2012. Advanced practice physiotherapy in patients with musculoskeletal disorders: a systematic review. BMC Musculoskeletal Disorder 13, 107. 1–21. Viitattu 23.4.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1186/1471-2474-13-107 

Karppinen, J., Kangas, H., Paukkunen, M., Remes, J. & Partanen, K. 2020. Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoidossa. Työnjako ja kokemuksia. vsk 75 (5), 263–281. Viitattu 23.4.2023. Saatavissa https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/fysioterapeutin-suoravastaanotto-tuki-ja-liikuntaelinpotilaiden-hoidossatyonjako-ja-kokemuksia/ 

Korpi, J. 2023. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ei tarvitse maksaa miljardeja. Suomen fysioterapeuttien VaikuttajaVartti 31.1. Viitattu 23.3.2023. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=ckUk3dsijJE 

Lafrance, S., Demont, A., Thavorn, K. 2021. Economic evaluation of advanced practice physiotherapy models of care: a systematic review with meta-analyses. BMC Health Serv Res 21, 1214. 1–15. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1186/s12913-021-07221-6 

Matifat, E., Berger Pelletier, E. & Brison, R. 2023. Advanced practice physiotherapy care in emergency departments for patients with musculoskeletal disorders: a pragmatic cluster randomized controlled trial and cost analysis. Trials 24, 84.1–12. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1186/s13063-023-07100-x 

Pihlava, M. 2023. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet palasivat uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmäksi syyksi. Lääkärilehti 9.3. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/tuki-ja-liikuntaelinten-sairaudet-palasivat-uusien-tyokyvyttomyyselakkeiden-yleisimmaksi-syyksi/ 

Suomen Fysioterapeutit. 2017. Suositus fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksesta. 1–11. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2018/02/Suoravastaanottosuositus2017.pdf 

Suomen Fysioterapeutit. 2018. Fysioterapeuttien suoravastaanoton tilanne Suomessa. 1–14. Viitattu 22.4.2023. Saatavissa https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2018/12/Suoravastaanotto2018.pdf 

Työterveyslaitos. 2023. Työfysioterapeutin toteuttama suoravastaanotto. Viitattu 23.4.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyofysioterapian-ja-tyoterveyspsykologian-hyvat-kaytannot/8-tyofysioterapeutin-toteuttama-suoravastaanotto