Tulevaisuusviisas yritys ennakoi laaja-alaisesti

Yrittäjän arki on monesti kiireistä, ja toiminta keskittyy päivittäisten asioiden hoitoon. Valmistautuminen huomiseen, saati tulevaan useamman vuoden aikajänteellä voi tuntua vaikealta. Epävarmassa ja nopeiden muutosten maailmassa tulevaisuuden pohtiminen kuitenkin kannattaa. Tulevaisuuden ennakointi parantaa yritysten kriisinhallintaa ja lisää uusien mahdollisuuksien sekä tulevaisuuden tarpeiden tunnistamista (Leino-Haltia ym. 2021, 14).

Tulevaisuuden ennakointi ei tapahdu yrityksissä itsestään. Hyvä uutinen on kuitenkin, että näitä taitoja voi aktiivisesti harjoitella. Tulevaisuustaitoinen yritys osaa muun muassa hahmottaa tulevaisuuksien moninaista kirjoa, omaa laajan aikaperspektiivin sekä osaa reflektoida omaa tulevaisuussuhdettaan. Monipuoliset tulevaisuustaidot parantavat yritysten valmiutta kohdata erilaisia tulevaisuuksia, tarkastella tulevaisuuskuviin liittyviä oletuksia sekä vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Tulevaisuusviisas yritys ei vain reagoi tulevaan, vaan suhtautuu siihen proaktiivisesti tulevaisuutta muokkaavan toimijuuden ja ennakoivan päätöksenteon kautta. Tällainen yritys toimii myös vastuullisesti tunnistaen ja tunnustaen toimintansa eettisen pohjan. (Ollila & Hujala 2022, 403, 406.)

[alt-teksti Ihminen pitelemässä kylttiä, jossa lukee: ”Fight today fo a better tomorrow”]
Kuva 1. Tulevaisuusviisaan yrityksen liiketoiminta on eettistä ja vastuullista myös tuleville sukupolville. (Spiske 2019)

Ennakoi, älä reagoi!

TUTU-verstas -hankkeessa (LAB 2023a) eteläkarjalaiset mikro- ja pienyrittäjät ovat päässeet harjaannuttamaan tulevaisuustaitojaan tulevaisuuskoulutusten, webinaarien sekä ennakoinnin työkaluja esittelevän Merimatka tulevaisuuteen -työkirjan myötä. Yrittäjät ovat kokeneet ennakointiosaamisen lisääntymisen vaikuttaneen positiivisesti yrityksen toiminnan ohjaamiseen esimerkiksi päätöksen aikajänteen laajenemisen, toiminnan selkiyttämisen sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamisen kautta. Linkki Merimatka tulevaisuuteen -työkirjaan. (Linkki 1)

Edellä mainitun lisäksi TUTU-verstas jakaa kokemuksiaan yritysennakoinnista elokuussa 2023 Lappeenrannassa järjestettävässä Ennakoi, älä reagoi! -tilaisuudessa. Paikallisille yrittäjille suunnattuun tilaisuuteen osallistuvat pääsevät kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja tulevaisuuden kestävästä liiketoiminnasta sekä tutustumaan muihin LAB-ammattikorkeakoulun ennakoinnin ja vastuullisuuden parissa toimiviin hankkeisiin. Tilaisuuteen osallistuvat hankkeet tukevat omalla toiminnallaan pk-yrityksiä kehittämään kestävään tulevaisuuteen tähtäävää liiketoimintaa. (LAB 2023b) Mikäli ennakointi ja kestävä liiketoiminta kiinnostavat, ilmoittaudu rohkeasti mukaan. Linkki Ennakoi, älä reagoi! -tapahtuman sivuille. (Linkki 2)

Kirjoittaja

Hanna Suutari toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja TUTU-verstas -hankkeen projektipäällikkönä. Hän on kiinnostunut yritysten tulevaisuustaitojen ja vastuullisen yritystoiminnan kehittämisestä.

Lähteet

LAB. 2023a. TUTU-verstas. Projekti. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutu-verstas

LAB. 2023b. Ennakoi, älä reagoi!. Tapahtumat. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/tapahtumat/ennakoi-ala-reagoi

Leino-Haltia, M., Lindeman, T., Matikainen, E. & Ruotsi, J. 2021. Ennakointi päätöksentekoketjussa. Helsinki: Boardman. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://www.boardman.fi/content/uploads/2021/11/Ennakointi-paatoksentekoketjussa.pdf

Ollila, J. & Hujala, T. 2022. Tulevaisuustaidot ja tulevaisuusoppiminen. Teoksessa: Aalto, H-K., Heikkilä, K., Keski-Pukkila, P., Mäki, M. & Pöllänen, P. (toim.). Tulevaisuuden tutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022. 400–416. Viitattu 6.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.  

Spiske, M. 2019. Person holding fight today for a better tomorrow sign. Unsplash. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/iRAvvyWZfZY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Linkit

Linkki 1. Heponiemi, K. & Suutari, H. 2022. Merimatka tulevaisuuteen: Ennakoinnin työkirja yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-413-4     

Linkki 2. LAB. 2023. Ennakoi, älä reagoi!. Tapahtumat. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/tapahtumat/ennakoi-ala-reagoi