Innostutaan ilmiöistä yhteiskehittäen

PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa (2022) toimitaan ilmiön ympärillä yhteiskehittäen. Yhteiskehittäminen on ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä, jota voidaan edistää ja tukea monella tavalla. Sitä voidaan tehdä missä tahansa fyysisessä tai virtuaalisessa yhteisössä. Se vaatii tasavertaista osallistumista, työskentelyssä tunnistetaan osallistujien erilaiset tavoitteet ja ideoista edetään nopeasti konkreettiseen tekemiseen. (Aaltonen ym. 2016)

Sitran (2022) tulevaisuussanastossa ilmiö määritellään ilmiön havainnoinnin kohteeksi nousseeksi asiaksi, jonka taustalla vaikuttaa useita toisistaan riippumattomia tekijöitä. Ilmiöiksi kutsutaan usein myös tilapäisiä liikkeitä, tapahtumia ja muotivirtauksia.

Yhteisökehittäjävalmennus kokoaa toimijat yhteen

Loppuvuodesta 2022 käynnistynyt Innostu ilmiöistä -valmennus kokoaa viiden kuukauden ajaksi 25 asiantuntijaa viidestä eri maakunnasta yhteiskehittämään monialaisten toimijaverkostojen ilmiölähtöistä toimintaa ja dynamiikkaa. PARASTA ITÄÄ! -hankkeen järjestämän yhteisökehittäjävalmennuksen taustalla on monialaisen osaamisen ja palveluiden nivominen yhteen vaikuttaviksi ja asiakaslähtöisiksi palveluiksi maakuntien olemassa olevien ekosysteemien tueksi.

Monialaisen yhteistyön rakentuminen edellyttää muutakin kuin asiantuntijoiden yhteen liittämistä. Yhteistyön taitojen oppiminen on osallistujien omistama kehittämisen ja kehittymisen prosessi, joka tapahtuu arjen kontekstissa. Kyse on taidoista ja työtavasta, joita ei voida siirtää ja omaksua esimerkiksi perinteisen koulutuksen keinoin. Monialainen yhteistyö edustaa joustavaa tiimi- ja verkostotyötä. Monialaisuudessa, moniammatillisuudessa ja verkostoyhteistyössä onkin kyse asiantuntijuuksien välisten rajojen ylittämisestä ja aikaisempien yhteistyökäytänteiden muutoksesta (Pukkila & Helander 2016).

Ensimmäisen valmennuskerran teemana oli Innostutaan ilmiöistä ja monialaisuudesta. Päivän aikana tutustuttiin, rakennettiin luottamusta sekä toimittiin monialaisesti ammattien rajapinnoilla ja ilmiöiden äärellä luovia menetelmiä hyödyntäen. Osallistujat pääsivät mm. rakentamaan omaa ammatillista verkostokarttaa eli sosiogrammia. Se on graafinen esitys tietyn henkilön sosiaalisista siteistä eli eräänlainen ihmissuhdekaavio (Wikipedia 2022). Sosiogrammin avulla valmennettavat näkevät paremmin oman ammatillisen verkostonsa ja pystyvät yhdistämään niitä ilmiöihin.

[Alt-teksti: työpöytä täynnä väriliituja, kyniä, papereita, tarroja ynnä muita tarvikkeita sekä papereita, joihin on piirretty ja kirjoitettu kuvia ja tekstejä.]
Kuva 1. Valmennukseen osallistuvat rakentavat omaa verkostokarttaa eli sosiogrammia. (Kuva: Kirsi Kiiskinen)

Välineitä monenlaisissa verkostoissa toimimiseen

Innostu ilmiöistä -valmennus tarjoaa osaamisen välineitä monialaisissa ja moniarvoisissa verkostoissa toimimiseen, omaan työhön liittyvien ilmiöiden käsittelyyn ja oman asiantuntijuuden vahvistumiseen verkostokoordinaattorina, kehittäjänä tai johtajana. Yhteisökehittäjä tukee ilmiön äärellä olevien ammattilaisten yhteistä ymmärrystä vaikuttavien ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymiseksi.

Työn tukena hyödynnetään luovia menetelmiä ja ammattilaisten omaa asiantuntijuutta. Valmennuksessa sparrataan myös uusien ilmiölähtöisten PARASTA ITÄÄ! -ohjelmaan liittyvien hankeaihioiden syntymistä.

Kirjoittaja

Kirsi Kiiskinen, LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija, toimii PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet

Aaltonen, S., Hytti, U., Lepistö, T. & Mäkitalo-Keinonen, T. 2016. Yhteiskehittäminen: kaikki siitä puhuu, mutta mitä se on ja miten siinä onnistua? Turun yliopisto. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/yhteiskehittaminen-kaikki-siita-puhuu-mutta-mita-se-on-ja-miten-siina Viitattu 8.11.2022

PARASTA ITÄÄ! 2022. Innostu ilmiöstä! Hanke. Viitattu 2.12.2022. Saatavissa https://parastaitaa.fi/innostu-ilmiosta/

Pukkila, P. & Helander, J. 2016. Miten monialainen yhteistyö rakentuu? HAMK Unlimited Professional 16.12.2016. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/miten-monialainen-yhteistyo-rakentuu/

Sitra. 2022. Tulevaisuussanasto. Viitattu 8.11.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/ilmio/

Wikipedia. 2022. Sosiogrammi. Viitattu 2.12.2022. Saatavissa https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiogrammi