Irlantilaiset opiskelijat lujilla koronapandemian takia

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi nuorten elämään ympäri maailmaa. Covid-19-pandemian torjuminen on edellyttänyt laajamittaista fyysistä eristämistä, kuten koulujen sulkemista, sosiaalisia etäisyyksiä ja karanteeneja kotona. Media ja ajankohtaiset selvitykset sekä tutkimukset nostavat keskusteluun huolta opiskelijoiden mielenterveydestä ja etäopiskelun vaikutuksista.

Koulujen sulkeminen ja sosiaalinen etäisyys aiheuttavat yksinäisyyden tunteita nuorilla. Joka kolmas teini-ikäinen ja lähes puolet 18–24-vuotiaista kokee suurta yksinäisyyttä lockdownin eli tiukkojen rajoitusten aikana. (Loades ym. 2020.)

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista sekä lukiolaisista noin 70 prosenttia kokee etäopiskelun vaikeuttaneen opintojen etenemistä. Myös yli puolet lukiolaisista kokee lähes joka päivä tai useina päivinä alakuloa ja toivottomuutta. (STT 2021.) Koronapandemialla ennakoidaan olevan vakavia ja pitkäaikaisia ​​vaikutuksia nuorten mielenterveyteen (Power ym. 2020).

Kuva 1. Koronapandemian vuoksi nuoret opiskelevat yksin kotona etäopetuksessa (Akyurt 2021)

Kansainvälinen vaihto poiki opinnäytetyön

Laitilan ja Lindqvistin (2021) opinnäytetyössä selvitettiin laadullisella verkkokyselyllä Covid-19 -pandemian tähänastisia vaikutuksia irlantilaisen Cork City Learning Support Services (CCLSS) -koulun nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. 

Mielenterveyden häiriöitä koskevissa tilastoissa Irlanti on eurooppalaisessa vertailevassa tutkimuksessa kolmantena, ja noin 18,5 prosentilla Irlannin väestöstä todetaan olevan mielenterveyshäiriöitä (Cullen 2018). Opinnäytetyön toimeksiantaja löytyi opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon aikana, jolloin he suorittivat osan ammatillisista opinnoistaan ja harjoittelunsa Irlannissa.

CCLSS on tuettua opetusta antava koulu 12−21-vuotiaille nuorille. Koulun oppilaana olevat nuoret ovat aiemmin lopettaneet koulunkäyntinsä, mutta CCLSS antaa heille mahdollisuuden palata opintojen pariin vapaamuotoisessa ja osallistavassa ympäristössä. Monet koulun opiskelijoista kuuluvat vähemmistöryhmiin tai tulevat sosiaalisesti ja ekonomisesti heikommista olosuhteista. Useille koulun oppilaille tietokoneen käyttö on uutta ja haastavaa, mikä on vaikeuttanut etäopetuksen järjestämistä koronapandemian aikana. (Crockett 2020.)

Eristäytyminen kuormittaa monin tavoin

Irlantilaisen CCLSS-koulun nuoret ovat kokeneet eristäytymisen, yksinäisyyden sekä huolen läheisistä aiheuttavan masennusta koronapandemian aikana. Oppilaat ovat ajautuneet erilleen ystävistään, ja etäopiskelu aiheuttaa vaikeuksia opiskeluun lisäten stressiä ja motivaation puutetta. Toiset nuorista tuntevat huolta etäopiskelun vaikutuksista valmistumiseensa, ja nuorilla on pelkoa tulevaisuuden työllistymisen vuoksi. (Laitila & Lindqvist 2021.)

Kuva 2. Koronapandemian vaikutuksia nuorten mielenterveyteen (Laitila & Lindqvist 2021)

Osa nuorista kuitenkin kokee löytäneensä erilaisia selviytymiskeinoja elämäänsä.

Nuoret nostavat esiin esimerkkeinä urheilun sekä yhteydenpidon ja sosiaalisen vuorovaikutuksen netin välityksellä. Koulun oppilaat kokevat myös saavansa tukea ja lisää motivaatiota CCLSS:n henkilökunnalta. Aikuisen rooli nuorten elämässä on korostunut, ja aikuisten onkin tärkeää löytää keinoja toimia nuorten tukena sekä auttaa nuoria puhumaan vaikeistakin asioista. (Laitila & Lindqvist 2021).

Kirjoittajat

Nora Lindqvist on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva sosionomi.

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimi opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Crockett, M. 2020. Rehtori. Cork City Learning Support Services. Haastattelu 14.11.2020.

Cullen, P. 2018. Ireland has one of the highest rates of mental health illness in Europe, report finds. The Irish Times. [Viitattu10.12.2020.] Saatavissa: https://www.irishtimes.com/news/health/ireland-has-one-of-the-highest-rates-of-mental-health-illness-in-europe-report-finds-1.3707073

Laitila, J. & Lindqvist, N. 2021. “I can’t visit or meet my friends or family anymore, it’s kind of hard without them”. The effects of COVID-19 on students’ mental health. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 18.4.2017.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104265809

Loades, M., Chatburn, E., Higson-Sweeney, N., Reynolds, S., Shafran, R., Brigden, A., Linney, C., McManus, M., Borwick, C. & Crawley, E. 2020. Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of COVID-19. [Viitattu 26.4.2021.] Saatavissa: https://jaacap.org/article/S0890-8567(20)30337-3/pdf

Powee, E., Hughes, S., Cotter, D. & Cannon, M. 2020. Youth mental health in the time of Covid-19. Irish Journal of Psychological Medicine, 37/2020, 301–305. Cambridge. [Viitattu 10.12.2020.] Saatavissa: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7174278848C172FB81E367523B1F7C7D/S0790966720000841a.pdf/div-class-title-youth-mental-health-in-the-time-of-covid-19-div.pdf

STT. 2021. Suomen tietotoimisto. 2021. Toisen asteen opiskelijat kokevat etäopiskelun heikentävän oppimista ja hyvinvointia. [Viitattu 23.03.2021.] Saatavissa:  https://www.sttinfo.fi/tiedote/toisen-asteen-opiskelijat-kokevat-etaopiskelun-heikentavan-oppimista-ja-hyvinvointia?publisherId=60577833&releaseId=69904241

Kuvat

Kuva 1. Akyurt, E. 2021. Corona-coronavirus-covid-19-4983590. [Viitattu 26.04.2021]. Pixabay. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/corona-coronavirus-virus-covid-19-4983590/

Kuva 2. Laitila, J. & Lindqvist, N. 2021. “I can’t visit or meet my friends or family anymore, it’s kind of hard without them”. The effects of COVID-19 on students’ mental health. Koronapandemian vaikutuksia nuorten mielenterveyteen. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 26.4.2021] Saatavissa:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104265809


 [