Kaatumisentunnistuksen teknologia ikäihmisten ja hoitajien apuna

Kaatumisen tunnistaminen on tärkeää erityisesti ikäihmisillä, sillä kaatuminen on ikäihmisten yleisin tapaturma. Kaatumisen seurauksena syntyvän vamman myötä moni ikäihminen on vaarassa menettää itsenäisen toimintakykynsä, ja riski joutua pysyvään laitoshoitoon kasvaa. Tapaukset sitovat runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja sekä heikentävät kaatuneen henkilön elämänlaatua. (Mänty ym. 2007, 7–9; Pajala 2016, 7.)

Kehittämiskokeilussa testattiin LAB WellTechin  KAMU-kaatumisentunnistuksen teknologiaa sekä haastateltiin Jyränkölän Setlementin työntekijöitä palvelun tarpeellisuudesta hoivapalveluissa (Hokkala 2022a). Järjestelmä tunnistaa kaatumisen ja tekee automaattisesti hälytyksen KAMU-mobiilisovellukseen (Judén 2022).

Kuva 1. Ikäihmisten kaatumisia on syytä yrittää ehkäistä, sillä kaatumisesta voi käynnistyä heikentymisen kierre. (sabinevanerp 2018)

Konenäkö tunnistaa kaatumisen

KAMU:n käyttämä teknologia eli konenäkö perustuu kameraan ja tekoälymalleihin, jotka tunnistavat huoneesta henkilön ”torson” sekä kehon eri kiinnepisteitä, kuten pään, olkapäät ja polvet. Tekoäly havaitsee kaatumisen kiinnepisteiden kautta. Videosta ei pysty tunnistamaan henkilöä, kameran video ei tallennu minnekään eikä se näy laitteen ulkopuolelle. (Judén 2022.)

KAMU mahdollistaa avun oikea-aikaisen saamisen myös niissä tilanteissa, kun ikäihminen ei itse kykene hälyttämään apua. Moni ikäihminen ei myöskään kehtaa hälyttää apua kaatumisen sattuessa, koska ei halua vaivata hoitajia.

KAMU lisää turvallisuudentunnetta

Haastatellut hoitajat arvelivat järjestelmän tuovan sekä hoitajille että omaisille turvallisuudentunnetta, kun kaatumisesta saataisiin automaattinen hälytys. KAMU koettiin hyvänä asiana, koska sen myötä apu tulisi paikalle nopeammin myös niissä tilanteissa, kun asiakas ei itse pysty tekemään hälytystä. Kaikilla hoivakodin ja palvelutalon asiakkailla on turvarannekkeet, mutta muistisairaat eivät välttämättä pysty hälyttämään apua niiden avulla. (Jyränkölän hoivapalvelut 2022.)

Valvontateknologian tiedetään lisäävän asiakkaan turvallisuuden kokemusta, ja se itsessään voi tukea asiakkaan toimintakykyä ja arjen sujuvuutta (STM & ETENE 2010, 8). On kuitenkin tärkeää muistaa, että perusteettomasti käytettynä avustava teknologia voi heikentää asiakkaan toimintakykyä ja näin lisätä hänen tuen tarvettaan (Lounamaa ym. 2013, 39). Siksi laitteen käytön tulee perustua yksilökohtaiseen arviointiin, hoito- tai palvelusuunnitelmaan sekä ennen kaikkea asiakkaan omaan tahtoon (STM & ETENE 2010, 5; Lounamaa ym. 2013, 39.)

Hoitajat suhtautuivat KAMU-teknologiaan Jyränkölän setlementin hoivapalveluissa hyvin positiivisella ja vastaanottavaisella asenteella. Seuraavaksi hoivapalvelut jatkavat KAMU-kaatumisentunnistuksen teknologian toimivuuden testaamista ikäihmisten arjessa (Hokkala 2022b). 

Kirjoittajat

Riina Hokkala, Seppo Kekola, Lilli Korhonen, Saija Savolainen ja Emmaliina Vilkki ovat sosionomiopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa.

Tarja Tolonen työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa sekä opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

Hokkala, R., Kekola, S., Korhonen, L., Savolainen, S. & Vilkki, E. 2022a. Kehittämiskokeilusuunnitelma. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakso. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Hokkala, R., Kekola, S., Korhonen, L., Savolainen, S. & Vilkki, E. 2022b. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia ja innovaatio-osaaminen -opintojakson päätösseminaari 8.11.2022. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Lounamaa, A., Matikainen, K. & Kantorovitch, J. 2013. Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä. THL. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa https://core.ac.uk/download/pdf/12385473.pdf#page=21

Judén, P. 2022. VS: KAMUn kehittämiskokeilu: kysymyksiä vielä KAMUun liittyen. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja Vilkki, E. Lähetetty 21.10.2022.

Jyränkölän hoivapalvelut. 2022. Hoitajat. Haastattelut 24.10.2022.

Mänty, M., Sihvonen, S., Hulkko, T. & Lounamaa, A. 2007. Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat. Opas kaatumien ja murtumien ehkäisyyn. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 29/2007. Viitattu 17.10.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/78593/2007b29.pdf?sequence=1

Pajala, S. 2016. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. THL. Viitattu 17.10.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79998/THL_Opas_16_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sabinevanerp. 2018. van Erp, S. Käsi, ihmisen, nainen, aikuinen, kädet. Pixabay. Viitattu 14.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/k%c3%a4si-ihmisen-nainen-aikuinen-k%c3%a4det-3666974/

STM & ETENE. 2010. Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. ETENE-julkaisuja 30. Viitattu 4.11.2022. Saatavissa https://etene.fi/documents/66861912/66865172/ETENE-julkaisuja+30+Teknologia+ja+etiikka+sosiaali-+ja+terveysalan+hoidossa+ja+hoivassa.pdf/fb6eee4a-38e5-4c11-9254-74b138d1935a/ETENE-julkaisuja+30+Teknologia+ja+etiikka+sosiaali-+ja+terveysalan+hoidossa+ja+hoivassa.pdf?t=1439805466000

Linkit

LAB. 2022. LAB WellTech. Viitattu 11.11.2022. Saatavissa https://www.labwelltech.fi/