Kaikki lähtee osaamisen tunnistamisesta

Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan prosessia, jossa yksilö aluksi huomaa osaamisensa, sen jälkeen kykenee sanoittamaan sitä ja lopuksi osaa tehdä osaamistaan näkyväksi (OKM 2022). Tunnistaminen on erityisen tärkeää ulkomaalaistaustaiselle korkeakoulutetulle ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska osaamista lähdetään rakentamaan jo olemassa olevan osaamisen jatkeeksi. Tavoitteena on sujuva siirtymä työelämään, pätevöityminen omaan ammattiin tai jatko-opinnot Suomessa (ks. Autero ym. 2020, 123). Osaamisen näkyväksi tekemiseksi tulee olla avoimesti ja saavutettavasti tarjolla työkaluja, joiden avulla yksilön on mahdollista saada tietoa kehittymisvaihtoehdoista. (OKM 2022).

Osaamisen tunnistamisen testi valmis kokeiltavaksi

Ulkomaalaistaustaisen korkeakoulutetun tai korkeakouluun pyrkivän hakijan mahdollisuuksia tunnistaa omaa osaamistaan itsenäisesti tehtävän testin avulla on parannettu Lahden OSKE LAB -hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja osaamisen uusiutumista tukemalla korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Korkeakoulutettujen lisäksi hankkeen palveluista hyötyvät korkeakouluopinnoista kiinnostuneet sekä korkeakoulussa parhaillaan opiskelevat maahanmuuttajat. (LAB 2023.)

Osaamisen tunnistamiseen tarkoitettu testi on erityisesti suunnattu ulkomaalaistaustaiselle korkeakoulutetulle tai korkeakouluun pyrkivälle hakijalle, mutta se on kaikkien muidenkin kiinnostuneiden tavoitettavissa (Osaamisenpaikka 2023).

Testin avulla voidaan tunnistaa omia valmiuksia työelämään tai korkeakoulutukseen. Se koostuu viidestä eri teemasta: toimijuus, tieto, taito, kokemukset ja verkostot. Testin jälkeen jokainen saa kirjallisen palautteen osaamisestaan ja mahdollisista kehittämiskohteistaan. Palaute muodostuu selkeistä osaamista kuvaavista lauseista, joita voi hyödyntää suoraan arkielämässä tai työnhaussa. Kirjallista palautetta on mahdollista hyödyntää myös CV:n laatimisessa tai valmistautuessa työhaastatteluun.

Itsenäisesti tehtävää testiä voivat hyödyntää ulkomaalaistaustaisten lisäksi ohjaustyötä tekevät ammattilaiset sekä kaikki oman osaamisen tunnistamisesta kiinnostuneet. Testi toimii myös ohjauskeskustelun työkaluna, kun kirjallisesta palautteesta muodostuu ohjauskeskustelun pohja.

Kuva 1. Osuma! Kun omat valmiudet ja taidot tunnistaa, on helpompi pyrkiä tavoitteeseen. (Ramdhasuma 2021)

Ulkomaalaistaustaisilta opiskelijoilta kiittävää palautetta

Testiä ideoitiin yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa, ja testin toteutti OSKE LAB. Pilotoimiseen osallistui Koulutuskeskus Salpauksen kotokoulutuksen opiskelijoita, LABin korkeakouluun valmentavan ryhmän opiskelijoita sekä Kehitä taitojasi opiskeluun ja työelämään -kurssin opiskelijoita. Testiä kehitettiin kohderyhmältä saadun palautteen pohjalta.  

Palaute kohderyhmältä oli positiivista, koska testin koettiin auttavan oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Pilottiin osallistuneet kertoivat:

“Testi tuki itsetuntemusta ja sain itseluottamusta suomen kielen käyttöön.”

”Testin jälkeen voin hakea luottavaisin mielin korkeakouluopintoihin.”

Lahden OSKE LAB tarjoaa siis konkreettisen työkalun osaamisen tunnistamisen avuksi sekä henkilökohtaista ohjausta, jota tarvitaan jatkossakin ulkomaalaistaustaisen työllistymis- tai koulutuspolun selkeyttämiseksi.

Linkki Osaamisen tunnistaminen -testiin. (Linkki 1)

Kirjoittajat

Virve Pirttikoski, KM, toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla sekä asiantuntijana Lahden OSKE LAB -hankkeessa.

Mariia Baliasina, KM, kieltenopettaja, työskentelee TKI-asiantuntijana Lahden OSKE LAB -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Autero, M., Häkkinen, M. & Piiparinen, S. 2020. SIMHE-ohjaus moninaisten koulutus- ja urapolkujen tukena. Teoksessa: Stenberg, H., Antikainen, M., Lintala, E. & Roivas, M. (toim.): Yhdessä kohti osaajien Suomea – oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/353493/2020%20TAITO%2063%20Yhdess%C3%A4%20kohti%20osaajien%20Suomea.pdf?sequence=2&isAllowed=y

LAB. 2023. Lahden OSKE LAB. Hanke. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/oske-lab

OKM. 2022. Osaamisen tunnistamisen työryhmä: Väliraportti. Valtioneuvoston julkaisuja 2022:74. Helsinki: Valtioneuvoston hallintoyksikkö, julkaisutuotanto. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164492

Osaamisenpaikka. 2023. Osaamisen tunnistaminen -testi. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/osaamisen-tunnistaminen-testi/

Ramdhasuma, A. 2021. Red white and black round wheel. Unsplash. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/RjqCk9MqhNg

Linkit

Linkki 1. Osaamisenpaikka. 2023. Osaamisen tunnistaminen -testi. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/osaamisen-tunnistaminen-testi/