Kansainvälistä yhteistyötä asumissosiaalisen työn ympärillä 

Riitta Granfelt (2017) on määritellyt asumissosiaalisen työn asunnottomien, asunnottomuuden riskissä elävien tai aiemmin asunnottomuutta kokeneiden parissa tehtäväksi työksi, jonka avulla pyritään vastaamaan asumista vaarantaviin psykososiaalisiin ja käytännöllisiin ongelmiin. Asumissosiaalista työtä tehdään eri nimikkeillä ja eri tavoin organisoituna niin yksilökohtaisena asiakastyönä, erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä kuin rakenteellisena kehittämis- ja vaikuttamistyönä (STM 2019).  Asunto ensin -periaate on keskeinen asunnottomuustyön lähtökohta Suomessa, ja sen soveltaminen yleistyy myös muualla Euroopassa. (Rasilainen 2018).

Kuva 1. Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa eri väestö- ja ikäryhmiä. Asuminen on yksi tärkeimmistä ihmis- ja perusoikeuksista. (Alvarez 2019)

Asumissosiaalisen työn osaamista on opetettu LABissä keväästä 2019 alkaen yhteistyössä Y-säätiön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) kanssa rakennetulla opintojaksolla, jota on tarjottu muun muassa yhteistyöopintoina CampusOnlinessa. Asumissosiaalisen työn opintojakso on herättänyt jatkuvaa kiinnostusta kansainvälisesti, ja sen toteutustapaa sekä sisältöjä on esitelty eurooppalaiselle asumissosiaalisen työn yhteistyöverkostolle useassa eri yhteydessä. 

Mielenkiintoista yhteistyötä teeman ympärillä

Huhtikuussa järjestettiin tapaaminen ohjelmajohtaja Melanie Schmit (Housing First Nederland) ehdotuksesta. Hollantilaiset ovat suunnittelemassa vastaavaa opintokokonaisuutta työelämän ja korkeakoulun yhteistyönä. Tapaamiseen osallistuivat Anke Jansen (Housing First Nederland) ja Aly Gruppen (Utrecht University of Applied Sciences). Tapaamisessa käytiin keskustelua opintojakson tavoitteista, sisällöistä ja pedagogisista menetelmistä.

Arviointiin liittyvät kysymykset saivat aikaan keskustelua, ja opiskelijapalaute käytiin läpi huolella. Tärkeimpänä lähtökohtana opintokokonaisuuden suunnitteluun pidettiin yhteistyötä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Näin sisällöt ovat ajantasaisia ja vastaavat työelämän tarpeisiin. 

Yhteistyö asumissosiaalisen työn teeman ympärillä jatkuu ja siinä luodaan pohjaa mahdollisille yhteisille kehittämishankkeille. Asunnottomat ovatkin osa Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki -kasvualustan hankkeiden kohderyhmää.

Lopuksi

Asunnottomuus on kansainvälinen ongelma, jonka ympärillä on paljon opittavaa maasta toiseen. Suomi on kansainvälisesti tunnettu kansallisista asunnottomuuden vähentämis- ja ennaltaehkäisyn ohjelmista. Vuodesta 2008 lähtien Suomen hallitukset ovat sitoutuneet asunnottomuuden vähentämiseen, pureutuen niin pitkäaikaisasunnottomuuteen, asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn kuin asumissosiaalisen työotteen vahvistamiseen ammatillisessa työssä (Ympäristöministeriö 2019).

Kirjoittajat

Helena Hatakka työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja vetää Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki -kasvualustaa. 

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja tekee yhteistyötä asumissosiaalisen työn verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lähteet

Alvarez, M. 2019. Epätasa-arvo-köyhyyden-koditon. Pixabay. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/ep%c3%a4tasa-arvo-k%c3%b6yhyyden-koditon-4074203/ 

Granfelt, R. 2017. Asumissosiaalisen työn sisällön ja paikan määrittelyä. Esitys AUNE-foorumissa 27.4.2017. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa https://asuntoensin.fi/assets/files/2017/05/Asumissosiaalinentyö_Riitta-Granfelt_2704017.pdf   

Rasilainen, S. 2018. Sosiaalinen kuntoutus asunnottomuustyössä – tunnistetaanko asunnottomuuden ennaltaehkäisy osaksi sosiaalista kuntoutusta? Teoksessa: Kostilainen H. & Nieminen A. (toim.) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diak Työelämä, 13, Diakonia-ammattikorkeakoulu, s. 200‒214. 

STM. 2019. Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161612/R41_19_Tiekartta_2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Valtioneuvosto. 2019. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3

Ympäristöministeriö. 2019. Asunnottomuusohjelmien arviointi. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:11. Viitattu 14.4.2022. Saatavissa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161686/YM_11_2019_Asunnottomuusohjelmien%20arviointi.pdf?sequence=1&isAllowed=y