Generatiivisesta tekoälystä apua lääkäripulaan?

Generatiivisella tekoälyllä (AI) tarkoitetaan koneen kykyä jäljitellä ihmisälyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista (Euroopan parlamentti 2023). AI:ta opetetaan eri lähteistä kerätyn valtavan tekstiaineiston avulla. OpenAI:n ChatGPT ja Googlen PaLM prosessoivat tekstiaineistoa suurten kielimallien (LLM) avulla. LLM päättelee tekstin ja sanojen välisiä suhteita generoiden aineistosta vastauksen sille esitettyyn kysymykseen tai kuvauksen pyydetylle sisällölle.

Mainittuja AI-sovelluksia ei voida käyttää suoraan terveysteknologian piiriin kuuluvissa lääkinnällisissä laitteissa ja sovelluksissa, jotka tekevät lääketieteellistä päättelyä kohdehenkilön tilanteesta. Suuren yleisön käytössä olevia sovelluksia ei ole validoitu minkään tietyn sairauden diagnosointiin.

Google julkaisi vuonna 2022 MedPaLM:in, joka läpäisi U.S.-standardien mukaisen lääketieteellisen pääsykokeen. Tätä seurannut MedPaLM 2 pärjäsi vielä edeltäjäänsäkin paremmin ja tulkitsee enenevässä määrin myös ei-tekstipohjaista tietoa, kuten röntgenkuvia. (Google 2023.) ChatGPT on saavuttanut vastaavan suuntaisia tuloksia, kuin kilpailijansa (SMC 2023). AI-sovelluksia kehitetään valituissa terveydenhuollon yksiköissä. Ne saattavat toimia lääkäreiden AI-assistentteina jo lähivuosina ja myöhemmin itsenäisinä AI-lääkäreinä.

MDR-sääntelyn piiriin kuuluvien lääkinnällisten laitteiden arviointikriteerejä täsmennettäneen EU:n tekoälyasetuksen myötä (European parliament 2023). Tämä luo välttämätöntä turvaa loppukäyttäjille, mutta heijastunee negatiivisesti sekä ratkaisukehityksen kestoon että kustannuksiin. Hyvinvointiteknologia ei ole niin vahvasti säädeltyä kuin terveysteknologia, mikä luo myös pienemmille yrityksille mahdollisuuksia AI-rintamalla.

Kuva 1. Suuren yleisön käytössä olevia tekoälysovelluksia ei voida käyttää suoraan lääketieteelliseen päättelyyn, mutta kehittyneemmät sovellukset ovat jo tulossa. (GoogleDeepMind 2023)

AI-lääkäri – kokemusta ja empatiaa

Teknisten ja eettisten kysymysten lisäksi on tärkeää selvittää AI:n mahdollisuuksia toimia paitsi ammattilaisten tukena myös itsenäisesti asiakasrajapinnassa. AI vahvistaa terveydenhuollon resursseja, sujuvoittaa prosesseja, parantaa potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia jne. Milloin olemme valmiita siihen, että digitaalisissa lähipalveluissa vastaanottoa pitääkin AI-lääkäri?

Eräässä tutkimuksessa sosiaalisesta mediasta valittiin satunnaisesti 195 potilaiden esittämää kysymystä. Tämän jälkeen terveydenhuollon ammattilaiset vertasivat lääkärin ja AI-lääkärin vastauksia potilaiden esittämiin kysymyksiin. Tutkimustulosten mukaan AI-lääkärin vastaukset arvioitiin paremmiksi sekä laadun että empatian suhteen. (JAMA Internal Medicine 2023.)

Tulos ei yllätä. AI-lääkäri lienee se ainoa lääkäri, jolla on kokemusta ehkä jopa kymmenien miljoonien potilaiden hoitamisesta vieläpä siten, että todennäköisesti vaikuttavimmat hoidot voidaan seuloa tapauskohtaisesti sekunnin murto-osassa.

Kirjoittaja

Niko Lankinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa johtavana asiantuntijana hyvinvoinnin palveluinnovaatioissa.

Lähteet

Euroopan parlamentti. 2023. Mitä tekoäly on ja mihin sitä käytetään. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan

European parliament. 2023. EU AI Act: first regulation on artificial intelligence. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence?&at_campaign=20226-Digital&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=RSA&at_goal=TR_G&at_advertiser=Webcomm&at_audience=artificial%20intelligence%20legislation&at_topic=Artificial_intelligence_Act&at_location=FI&gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w0_VSD0ZmaTFaHyy-58FwuAH75DrlaUooInYUQ7Uvl2vsAeixCubqcxoCMWAQAvD_BwE

Google. 2023. Our latest health AI updates. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://blog.google/technology/health/ai-llm-medpalm-research-thecheckup/

GoogleDeepMind. 2023. AI, an artist´s illustration. Pexels. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/an-artist-s-illustration-of-artificial-intelligence-ai-this-image-represents-how-machine-learning-is-inspired-by-neuroscience-and-the-human-brain-it-was-created-by-novoto-studio-as-par-17483868/

Jama Internal Medicine. 2023. Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2804309?utm_source=www.theneurondaily.com&utm_medium=newsletter&utm_campaign=siri-flunks

Science Media Center (SMC). 2023. Expert reaction to study on ChatGPT almost passing the US Medical Licensing Exam. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-chatgpt-almost-passing-the-us-medical-licensing-exam/