Katsaus varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutostilanteeseen

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan vuoteen 2030 mennessä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteeseen tulee muutos, joka vahvistaa korkeakoulutettujen kasvattajien määrää päiväkodeissa. Vuonna 2030 jokaisessa päiväkotiryhmässä tulisi olla kaksi korkeakoulutettua kasvattajaa; varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja. Lisäksi tavoitteena on, että koko päiväkodissa 2/3  korkeakoulutetuista on varhaiskasvatuksen opettajia.

Kuntaliiton muistiossa tarkastellaan varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyyttä tulevina vuosina. Laskelmien ja selvityksen mukaan henkilöstömäärä ei tule yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ilmoittamilla koulutusmäärillä lainkaan riittämään. Erityisenä haasteena mainitaan varhaiskasvatuksen opettajien riittämättömyys ja se, että uuden henkilöstörakenteen mukainen varhaiskasvatuksen sosionomi on ammattinimikkeenä kokonaan uusi. Heille ei vielä ole pystytty luomaan tehtäväkuvauksia, ja esimerkiksi myös palkkahinnoittelu on auki. (Lahtinen 2022.)

Varhaiskasvatuksen sosionomin epäselvä toimenkuva

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus edellyttää 60 opintopisteen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintojen sisällyttämistä sosionomitutkintoon. Ammattikorkeakoulut noudattavat ammattikorkeakoulujen yhdessä laatimaa suositusta siinä, mistä ja millaisista opinnoista nämä 60 opintopistettä koostuvat. (Sosionomi AMK Kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen varhaiskasvatuksessa 2019).

Kuva 1. Laadukas varhaiskasvatus on joka lapsen oikeus. Varhaiskasvatuksen sosionomi on Suomessa vielä melko uusi ilmiö ja tehtävänkuva vasta täsmenemässä.  (FeeLoona 2016)

Oman hankaluutensa kelpoisuuden edellyttämien opintojen sisältöön luo se, ettei valtakunnallisesti ole olemassa selkeää ja yksimielistä varhaiskasvatuksen sosionomin osaamiskuvausta (Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma 2021‒2030, 83‒84). Kunnat eivät myöskään ole vielä laajasti lähteneet rakentamaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvausta. Koska ammattinimike on tuore ja tehtäväkuva on vielä epäselvä, eivät kunnat ole laajemmin lähteneet luomaan ja avaamaan varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseja.

Samaan aikaan varhaiskasvatus koko maassa kamppailee yhä pahenevasta työvoimapulasta (Rusi & Felixson 2021). Niin veto- kuin pitovoimankin alalla on laskussa. Uutisointi alaan liittyen nostaa esiin epäkohtia, huolia ja henkilökunnan puutteesta johtuvia haasteita. Turvallisuuden koetaan vaarantuneen ja kannetaan huolta siitä, toteutuuko jokaisen lapsen oikeus ja mahdollisuus saada tavoitteellista, omaa kasvuaan ja kehitystään tukevaa sensitiivistä varhaiskasvatusta joka päivä.

LAB-ammattikorkeakoulussa varhaiskasvatukseen suuntautuminen on ollut aikaisemmin erittäin suosittua, noin puolet opiskelijoista on valinnut opinnoissaan sen. Tällä hetkellä epäselvän tilanteen vuoksi varhaiskasvatuksen opintoihin suuntaudutaan aikaisempaa vähemmin.

Toivottavasti varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvauksesta ja kokonaistilanteesta saataisiin mahdollisimman pian selvyys ja kunnat avaisivat vakansseja varhaiskasvatuksen sosionomeille. Tämän myötä kiinnostus opintoja kohtaan palautuisi ja työvoimapula helpottuisi. Näin varhaiskasvatuksen kentälle saataisiin osaavia, oman kompetenssin mukaista työtä tekeviä ammattilaisia.

Kirjoittajat

Helena Hatakka työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Outi Kokko-Muhonen työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

FeeLoona. 2016. Grünhagen, E. Lapsi, torni, rakenneosat, lohkoja. Pixabay. Viitattu 21.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/lapsi-torni-rakenneosat-lohkoja-1864718/

Lahtinen, J. 2022. Kuntaliiton selvitys varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyydestä. Kuntaliitto. Viitattu 21.4.2022. Saatavissa https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Varhaiskasvatus_ty%C3%B6ntekij%C3%B6iden%20riitt%C3%A4vyys%20%28002%29.pdf

Rusi, M. & Felixson, K. 2021. Varhaiskasvatuksen työvoimapulaan on ratkaisuja. Turun Sanomat 15.12.2021.

Sosionomi (AMK) kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen. 2019. Osaamiskuvaus.  Julkaisematon lähde.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018. Finlex. Viitattu 21.4.2022. Saatavissa  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540 

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma 2021‒2030. 2021. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:3. Viitattu 21.4.2022. Saatavissa

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162662/OKM_2021_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y