Keinoja eettisen kuormituksen vähentämiseen vanhuspalveluissa

Vanhuspalveluiden veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi on keskeistä kiinnittää huomiota työntekijöiden jaksamiseen, työhyvinvointiin ja alan pitovoimaisuuteen. LAB-ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana Hyvä veto -hankkeessa, jonka tarkoituksena on luoda toimintamalli parantamaan ikääntyneiden hoivapalveluiden työntekijöiden työhyvinvointia sekä vanhuspalvelujen veto- ja pitovoimaa (Työterveyslaitos 2022). Yhtenä työhyvinvointia lisäävänä tekijänä hankkeessa on tunnistettu työntekijän eettisen kuormituksen vähentäminen.

Eettistä organisaatiokulttuuria voidaan tarkastella Kapteinin (2008) organisaation eettisten hyveiden –viitekehyksen avulla. Viitekehyksessä on kahdeksan hyvettä, joiden tulisi eettisesti toimivassa organisaatiossa toteutua. Hyveet ovat erillisiä toisistaan, mutta yhteydessä toisiinsa työkulttuurin ulottuvuuksina. (Kaptein 2008.) Eettisestä kuormituksesta puhutaan tilanteissa, joissa eettiset haasteet tuottavat stressiä ja kuormittuneisuutta. Tällöin työntekijä ei tiedä oikeaa tapaa toimia tai työntekijä tietää oikean tavan toimia, mutta jostain syystä hän ei voi toimia oikeaksi koetulla tavalla. (Huhtala 2021.) Sosiaali- ja terveysalalla esihenkilöiden työskentelyyn sekä työntekijöiden tukemiseen heidän työssään liittyykin useita etiikkaan liittyviä elementtejä (Sinkkonen & Laulainen 2018).

Kuva 1. Ikääntyneiden hoivapalveluissa työntekijöiden eettistä kuormitusta voidaan vähentää yhteisillä ja selkeillä toimintatavoilla. (Jaarto & Kokki 2023; Kuva: Shutterstock)

Eettisesti kuormittavat tilanteet vanhuspalveluissa

Jaarton ja Kokin (2023) Hyvä veto -hankkeessa toteutetun tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata eettistä kuormittavuutta aiheuttavia tekijöitä ja tilanteita sekä kuvata ratkaisuja eettisesti kuormittaviin tilanteisiin ikääntyneiden hoivapalveluissa. Aineisto kerättiin vanhuspalvelujen työntekijöiden ryhmäkeskusteluissa. Tutkimuksen tulosten mukaan ikääntyneiden hoivapalveluissa eettistä kuormittavuutta työssä aiheuttivat vähäiset resurssit ja kiire työyhteisössä, epäselvät ohjeistukset ja säännöt, ristiriitaa aiheuttavat tilanteet työyhteisössä, erilaiset näkemykset asiakkaan hoidosta, huono saattohoidon laatu, puutteellinen organisaation ja johdon tarjoama tuki sekä jatkuva muutos ja uudistaminen.

Eettistä kuormittavuutta aiheuttavia tilanteita voidaan ratkaista ikääntyneiden hoivapalveluissa esihenkilön ja työyhteisön välisellä hyvällä vuorovaikutuksella ja luottamuksella, sujuvilla työyhteisötaidoilla, laadukkaalla saattohoidolla, hyvällä osaamisella, moniammatillisella yhteistyöllä, selkeillä säännöillä ja ohjeistuksilla sekä organisaation antamalla tuella ja arvostuksella. Esihenkilön tehtävänä on johtaa yksikköä eettisten arvojen mukaisesti ja tukea eettistä ilmapiiriä työyhteisössä. (Jaarto & Kokki 2023.)  

Työn kannalta tärkeän tiedon löytäminen oli työntekijöiden kokemuksen mukaan ajoittain haastavaa, ja saman työnantajan palveluksessa työskentelevillä saattoi olla eri toimipaikoissa erilaisia toimintamalleja. Työnantajan tuleekin jatkossa panostaa yhteisten pelisääntöjen luomiseen ja  niiden saattamiseen kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen sekä myös huolehtia niiden noudattamisesta. (Jaarto & Kokki 2023.) Hyvä veto -hanke vaatii johtamiselta eettisen kuormituksen sisällyttämistä omavalvontasuunnitelmiin (Politiikkasuositus 2023).

Kirjoittajat

Peppi Jaarto valmistui helmikuussa 2023 LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan Uudistava johtaminen -koulutuksesta tutkintonimikkeellä sosionomi (ylempi AMK). Hän työskentelee esihenkilönä ikäihmisten palveluissa Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Jaana Kokki valmistui helmikuussa 2023 LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan Uudistava johtaminen -koulutuksesta tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (ylempi AMK). Hän työskentelee vammaispalveluiden yksikön esihenkilönä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella.

Päivi Huotari toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä tuntiopettajana.

Lähteet

Huhtala, M. 2021. Eettinen kuormitus työssä. Työturvallisuuskeskus. Viitattu 9.2.2023. Saatavissa https://ttk.fi/wp-content/uploads/2022/03/Eettinen-kuormitus-tyossa.pdf

Jaarto, P. & Kokki, J. 2023. Työntekijöiden eettinen kuormitus vanhuspalveluissa. Ylempi AMK -opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti. Viitattu 14.2.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302202618

Kaptein, M. 2008. Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: The corporate ethical virtues model. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior 29(7), 923‒947. Viitattu 23.2.2023. Saatavissa  https://doi.org/10.1002/job.520

Lehtonen, T. 2011. Työhyvinvoinnin määrittyminen hoivatyöntekijöiden tarinoissa. Sosiaalityön lisensiaatintutkimus. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Viitattu 7.2.2023. Saatavissa https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22141

Politiikkasuositus: Vanhustyön eettinen kuormitus vähenee panostamalla työhyvinvointiin. 2023. Työterveyslaitos. Viitattu 13.2.2023. Saatavilla Politiikkasuositus: Vanhustyön eettinen kuormitus vähenee panostamalla työhyvinvointiin | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Shutterstock. 2023. Nurses assisting elderly people. Viitattu 24.2.2023. Saatavissa rajoitetusti https://www.shutterstock.com/image-photo/nurses-assisting-elderly-people-retirement-home-1423975322

Sinkkonen, M. & Laulainen, S. 2018. Eettinen johtaminen sosiaalialalla – kohti asiakkaan aktiivista osallisuutta. Teoksessa Johanna Lammintakanen & Sanna Laulainen (toim.) Kohti vaikuttavaa päätöksentekoa ja johtamista hyvinvointipalveluissa. Viitattu 11.2.2023. Saatavissa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2906-8

Työterveyslaitos. 2023. Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto). Hanke. Viitattu 4.2.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/henkiloston-saatavuuden-ja-alan-vetovoimaisuuden-turvaaminen-iakkaiden-palveluissa-hyva-veto