Kestävän kehityksen keinot menestyksekkääseen digimarkkinointiin

Kestävä kehitys on noussut merkittäväksi tekijäksi liiketoiminnassa. Digitaalisen markkinoinnin alalla sen rooli korostuu entisestään, ja tämä on syytä huomioida yrityksen perustamisvaiheessa liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä. Kestävät markkinointikanavat, vastuullinen sisällöntuotanto, ympäristöystävälliset verkkosivut ja liiketoimintamallit edistävät digitaalisen markkinointitoimiston menestystä vastuullisella tiellä. (Lillberg & Mattila 2020, 18–19.)

Kuva 1.  Kestävä kehitys saa yhä enemmän merkitystä. (Stiahailo 2020)

Markkinoinnilla kestävyyttä

Kestävässä markkinoinnissa yritykset kantavat vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa, edistävät luonnonvarojen säilyttämistä, harjoittavat resurssiviisasta taloutta ja osallistuvat yhteiskunnallisen ilmapiirin rakentamiseen. Tavoitteena on luoda vähemmän vastakkainasetteluun perustuva yhteiskunta ja korostaa enemmän yhteisiä päämääriä ja ratkaisuja. (Lillberg & Mattila 2020, 69.)

Maunula (2023) käsittelee opinnäytetyössään liiketoimintasuunnitelman tärkeyttä ja osa-alueita, jotka ovat olennaisia perustaessa digitaalista markkinointitoimistoa. Yritystä perustettaessa on olennaista tehdä kattava liiketoimintasuunnitelma, joka tarjoaa jatkuvan viitekehyksen päätöksenteolle, auttaa sopeutumaan muutoksiin ja luo vahvan perustan toiminnalle.

Keinoja kestävän digivastuun toteutumiseen

Kestävän kehityksen huomioiminen digitaalisen markkinointitoimiston liiketoiminnassa ei ole pelkästään eettinen valinta, vaan se on myös reitti kohti vastuullisempaa ja kestävämpää menestystä. Kestävän kehityksen digitaalisen markkinoinnin keinot ovat ympäristöystävällisempiä ja niiden avulla yritys voi rakentaa vastuullista brändiä. Kestävän kehityksen integrointi osaksi digitaalista liiketoimintaa ei ole vain trendi, vaan se on välttämätön osa liiketoimintaa, mikä palkitsee sekä yrityksen että ympäristön. (Jeminen 2023.)

Digivastuun toteutumiseen eräs keino voi olla kestävä viestintä, jossa kuluttajalle tuodaan esille kestäviä valintoja yrityksen digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluvaiheesta lähtien. Voidaan korostaa eettisten valintojen lisäksi ympäristövastuuta sekä sosiaalista ja taloudellista vastuuta riippuen yrityksen toimialasta. (Ympäristöministeriö 2023.) Partasen (2023) mukaan digitaalisen viestinnän hyödyntäminen tuo mukanaan suuren vastuun. Varhaisessa vaiheessa huomioidun kestävän kehityksen ja vastuullisuuden voidaan uskoa vaikuttavan yrityksen menestykseen. (Tampereen yliopisto 2022.)

Kirjoittajat

Mira Maunula valmistui liiketalouden tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2023.

Riitta Turkia toimii liiketalouden ja logistiikan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Jeminen, J. 2023. Vastuullisuudesta kilpailuetua. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Opas. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://vastuullisuusvalmennus.fi/wp-content/uploads/2023/08/Viva_vastuullisuudesta-kilpailuetua-opas_digi-ua-1.pdf

Lillberg, P. & Mattila, R. 2020. Kestävä markkinointi. Helsinki: Alma Talent.

Maunula, M. 2023. Liiketoimintasuunnitelma digitaaliselle markkinointitoimistolle Yritys X. Opinnäytetyö AMK. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketoiminnan ala. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023120634683

Partanen, P. 2023. Digitaalinen vastuullisuus on riskienhallintaa – ja hyvää bisnestä. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus. Tieke. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://tieke.fi/digitaalinen-vastuullisuus-on-riskienhallintaa-ja-hyvaa-bisnesta/

Stiahailo, A. 2020. Maan suojelu ja rakkaus. iStock. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa rajoitetusti  https://www.istockphoto.com/fi/valokuva/maan-suojelu-ja-rakkaus-pieni-tytt%C3%B6-pitelee-planeettaa-k%C3%A4siss%C3%A4-vihre%C3%A4%C3%A4-gm1198431429-342508560?clarity=false  

Tampereen yliopisto. 2022. Kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut.  KITE-projekti. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://projects.tuni.fi/kite/tekoalyn-etiikka/tekoalyn-eettisista-periaatteista/vastuu-ja-vastuullisuus/

Ympäristöministeriö. 2023. Mitä on kestävä kehitys? Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys