Ketterästi uutta kohti

Digitalisaation myötä kaikilla yrityksillä toimialasta riippumatta on tarve muuttua ja uudistua, mikäli ne haluavat pysyä alati kiihtyvässä kehityksessä mukana. Uudistumisen täytyy koskea myös toimintatapoja ja ajatusmalleja, sillä digitalisaatio ei ole pelkkää teknologiavetoista asioiden digitalisoitumista, vaan digitalisoitumisesta aiheutuvaa ihmisten, markkinoiden ja yritysten käyttäytymisen muutosta (Ilmarinen & Koskela 2015). Useat yritykset pyrkivät vastaamaan uudistumishaasteeseen skaalattujen ketterien menetelmien avulla, joista suosituin on Scaled Agile Framework® (SAFe®) (Digital.ai Software, Inc. 2020).

Kuva1. Ketteryys on tiimityötä (Mayer 2018, muokannut Murtomaa)

SAFe skaalaa ketteryyttä

SAFe on viitekehys, jonka avulla sovelluskehityksestä tuttua ketteryyttä pyritään skaalaamaan isomman kokonaisuuden, vaikkapa kokonaisen yrityksen, käyttöön. Viitekehys kokoaa Leanin, systeemiajattelun, DevOpsin sekä ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä ja käytäntöjä kokonaiseksi toimintajärjestelmäksi (Murtomaa 2021). Näitä menetelmiä noudattamalla yrityksen on mahdollista vastata digitalisaation haasteisiin tavoittelemalla liiketoiminnallista ketteryyttä (Leffingwell 2020).

Lean näkyy SAFessa muun muassa siten, että SAFen käyttöönottamiseksi yrityksen tulee tunnistaa toimintansa arvovirrat, joiden hukkaa SAFen avulla pyritään vähentämään. Myös ketteristä tiimeistä koostuva virtuaaliorganisaatio kootaan arvovirran ympärille. Näin organisoitumalla pyritään pääsemään eroon siiloista, joita perinteisissä hierarkisissa organisaatioissa usein syntyy.

Monialaiset ketterät tiimit ovat SAFen ytimessä. Tiimit koostetaan siten, että ne kykenevät itsenäisesti suoriutumaan tarvittavista työvaiheista muista tiimeistä riippumattomasti. Kun tiimit toimivat itsenäisesti, tehtäviä ei tarvitse siirrellä tiimien välillä, jolloin turhaa hukkaa ei pääse syntymään. Olennaista myös on, että tiimeille annetaan valta sekä vastuu päättää toiminnastaan, jotta hukkaa ei synny päätösten odottelustakaan.

Kuva 2. Jatkuvan parantamisen PDCA-sykliä toistetaan synkronisesti eri tasoilla (Murtomaa 2021)

Tiimien synkronoimisen avulla muodostetaan julkaisujuna, eräänlainen tiimien tiimi, jonka avulla saman kokonaisuuden parissa työskentelevien yksittäisten tiimien ketteryys voidaan skaalata suurempaan kokoluokkaan. Kun kaikki samaa kokonaisuutta kehittävät tiimit suunnittelevat seuraavan kehitysjakson työnsä yhteisessä tilaisuudessa ja työskentelevät yhtä pitkissä sykleissä toistaen samoja rutiineja jatkuvan parantamisen hengessä, tiimit oppivat tekemään yhteistyötä ja luomaan ratkaisuja tehokkaasti yhdessä.

Jussi Murtomaa (2021) havainnoi yrityksen toimintamalleja pitämällä päiväkirjaa omista työpäivistään 12 viikon ajan ja vertasi havaintojaan SAFen teoriaan opinnäytetyössään (ylempi AMK).

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että viitekehyksen menetelmien avulla olisi mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä erityisesti tuottavuuden ja resurssien hallinnan osalta. Hän kuitenkin toteaa, että muitakin skaalatun ketteryyden viitekehyksiä on olemassa, ja niihin tulisi tutustua ennen merkittäviä panostuksia SAFen käyttöönottamiseksi.

Kirjoittajat

Jussi Murtomaa on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija digitaaliset teknologiat YAMK -koulutuksessa. Artikkeli pohjautuu Murtomaan YAMK-opinnäytetyöhön.

Minna Asplund, TkL, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä koordinaattorina insinööri (ylempi AMK), digitaaliset teknologiat -koulutuksessa. Hän ohjasi Jussi Murtomaan opinnäytetyön.

Lähteet

Digital.ai Software, Inc. 2020. 14th Annual State of Agile Report. Digital.ai. [Viitattu 21.5.2021.] Saatavissa: https://stateofagile.com/#ufh-i-615706098-14th-annual-state-of-agile-report/7027494

Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015. Digitalisaatio : yritysjohdon käsikirja . 1. painos. Helsinki: Talentum. [Viitattu 22.5.2021.] Saatavissa: https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1mu4kem/alma991686183906254

Leffingwell, D. 2020. About Scaled Agile Framework. Scaled Agile, Inc. [Viitattu 21.2.2021.] Saatavissa: https://www.scaledagileframework.com/about/

Murtomaa, J. 2021. Scaled Agile Framework projektiorganisaatiossa. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 22.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105128386

Kuvat

Kuva 1. Meyer, M. 2018. 2018. People sitting down near table with assorted laptop computers. Unsplash. [Viitattu 22.5.2021.] Saatavissa: https://unsplash.com/photos/SYTO3xs06fU

Kuva 2. Murtomaa, J. 2021.