Tulevaisuuden kuntoutusta ja hyvää käyttökokemusta etsimässä

Kuntoutuksen tutkimustoiminnan haasteena on pirstaloituminen eri järjestelmiin sekä valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämisohjelman puuttuminen (Kuntoutuksen uudistamiskomitea 2017, 77). Kuntoutus on monialaista ja -sektorista yhteistoimintaa, jolloin osaamista tulisi vahvistaa yhteisöllisesti verkostoissa.

REcoRDI-hankkeessa luodun Tulevaisuuden kuntoutus -sivuston suunnittelussa on huomioitu asiantuntijoiden tarpeet käyttäjinä. Vuorovaikutuksellisen sivuston tavoitteena on edistää kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä sekä tarjota yhteisöllinen alustaekosysteemi asiantuntijoiden verkostoitumiseen. Ylempi AMK -opinnäytetyössä selvitettiin Tulevaisuuden kuntoutus -sivuston pilotointivaiheessa sen käyttökokemuksia sekä edelleen kehittämistarpeita.

Käyttäjäkeskeisyydestä kohti käyttäjälähtöisyyttä

Digitaalisissa alustaekosysteemeissä haetaan yhdessä luomisen synergiaetuja, jolloin yhteisten intressien mukaan harjoitetaan lisäarvoa tuottavaa toimintaa (Viitanen ym. 2017, 16–17). Lisäksi käytöltä odotetaan helppokäyttöisyyttä ja saumattomuutta (Still & Korhonen 2020, 3).Hyvän käyttökokemuksen katsotaan muodostuvan käyttökokemuksen ja käytettävyyden elementeistä (Moczarny 2012, 217).

Digitaalisten palvelujen kehittämisessä tulisi siirtyä käyttäjäkeskeisestä kehittämisestä käyttäjälähtöiseen kehittämiseen (Honkavaara & Kleemola 2015, 4). Käyttäjien tarpeiden huomioiminen lisää todennäköisyyttä saavuttaa käyttökelpoisia sekä käyttäjien hyväksymiä tuotteita (Stanziola ym. (2015, 368).

Osallistamalla kuntoutuksen asiantuntijat mukaan Tulevaisuuden kuntoutus -sivuston kehittämiseen voitiin huomioida heidän tarpeensa sekä edistää parempaa käyttökokemusta. Hyvä käyttökokemus, kuten saavutettavuus ja käytettävyys, edesauttavat digitaalisen alustaekosysteemin muodostumista ja laajenemista.

Kuva 1. Digitaalisessa alustaekosysteemissä toimii laaja käyttäjäverkosto (Mucira 2020)

Alustaekosysteemistä lisäarvoa asiantuntijalle

Reposen ja Sainian (2021) opinnäytetyön tulosten mukaan Tulevaisuuden kuntoutus -sivusto koettiin tärkeäksi osaksi kuntoutuksen soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulevaisuutta. Sen nähtiin lisäävän kuntoutuksen ammattilaisten, tutkijoiden, opiskelijoiden sekä kuntoutujien keskinäistä verkostoitumista sekä parantavan luotettavan, tutkitun tiedon saatavuutta.

Kehittämistarpeista esille nousivat saavutettavuus, haluttavuus, käytettävyys, personointi ja arvo. Erityisesti mobiiliapplikaation kehittäminen sekä personoidumpi palvelu koettiin merkitykselliseksi osaksi toimivaa alustaekosysteemiä. Tulosten perusteella laadittiin ehdotukset, jotka ovat tulevaisuudessa hyödynnettävissä sivuston edelleen kehittämisessä. Lisäksi ehdotukset ovat monistettavissa muiden vastaavanlaisten digitaalisten alustaekosysteemien perustamisen tueksi.

Kirjoittajat

Henna Reponen ja Tiia Sainia valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle (YAMK). He ovat kumpikin kiinnostuneita digitalisaation kehittämisestä sosiaali- ja terveysalalla.

Taina Anttonen toimii yliopettajana hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella. Hän koordinoi sosiaali- ja terveysalalla digitaaliset ratkaisut -YAMK-koulutusta.

Lähteet

Honkavaara, J. & Kleemola, J. 2015. SADe – Parhaat käytännöt asiakaslähtöisessä palveluiden kehittämisessä. Valtiovarainministeriö. [Viitattu 24.4.2021.] Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/documents/10623/345066/HMV+Parhaat+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6t+pp-dia/791495b4-612e-48c2-a9a6-60f48c2d4787

Kuntoutuksen uudistamiskomitea. 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö. [Viitattu 25.4.2021.] Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273

Moczarny, I., Villiers, R. & Biljon. J. 2012. How can usability contribute to user experience? A study in the domain of e-commerce. South African Institute for Computer Scientists and Information Technologists, 216–225. [Viitattu 25.4.2021.] Saatavissa: https://www.researchgate.net/profile/Judy-Biljon/publication/288492419_How_can_usability_contribute_to_user_experience/links/571b539208ae408367bd6cea/How-can-usability-contribute-to-user-experience.pdf

Reponen, H. & Sainia, T. Kuntoutuksen digitaalisen alustaekosysteemin käyttäjälähtöinen kehittäminen. Tulevaisuuden kuntoutus -sivuston kehittämisehdotukset. Ylempi AMK opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104276068

Stanziola, E., Uznayo, M., Ortiz, J., Simón, M., Otero, C., Campos, F. & Luna, D. 2015. User-Centered Design of Health Care Software Development: Towards a Cultural Change. Studies in Health Technology and Informatics 216, 368–371. [Viitattu 24.4.2021.] Saatavissa: https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/servicios_attachs/10574_SHTI216-0368.pdf

Still, K. & Korhonen, H. 2020. Asiakkaan palvelukokemus ekosysteemin keskiössä. Teoksessa Valkokari, K. (toim.), Still, K. (toim.), Aminoff, A., Apilo, T., Auvinen, H., Koivisto, R., Korhonen, H., Palomäki, K. & Suominen, A. Alustat ja ekosysteemit – 10 keskeistä näkökulmaa. VTT Technical Research Centre of Finland, 3. [Viitattu 25.4.2021.] Saatavissa: https://cris.vtt.fi/ws/files/27488759/VTT_White_paper_public_ekosysteemit_ja_alustat.pd 

Viitanen, J., Paajanen, R., Loikkanen, V. & Koivistoinen, A. 2017. Digitaalisen alustatalouden tiekartasto. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. [Viitattu 25.4.2021.] Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/4ab2f4/globalassets/julkaisut/alustatalouden_tiekartasto_web_x.pdf 

Linkit

REcoRDI. 2020. REcoRDI-kehittämishanke – osaamista ja verkostoitumista kuntoutuksen soveltavaan tutkimukseen. [Viitattu 25.4.2021.] Saatavissa: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/recordi

Tulevaisuuden kuntoutus. 2021. [Viitattu 24.4.2021.] Saatavissa: https://tulevaisuudenkuntoutus.fi/

Kuva

Kuva 1. Mucira, J. 2020. Sosiaalinen-media-sosiaalisen-5187234. Pixabay. [Viitattu 24.4.2021.] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/sosiaalinen-media-sosiaalisen-5187243/