Kliiniset harjoittelut hoitoalan opiskelun kohokohtia

Kansainvälistyminen on nopeasti kasvava ilmiö, joka vaikuttaa kansainvälisten näkökulmien integroitumiseen osaksi hoitotyön opetussuunnitelmia (Svensson & Wihlborg 2010). Hoitotyön opintojen suorittamisella ulkomailla ajatellaan olevan myönteistä vaikutusta tulevaan uraan, potilastyöhön sekä monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen. Kansainvälissä koulutusohjelmissa opiskelleilla hoitajilla on vahvemmat taidot selviytyä vaativista tilanteista ja hallita tunnereaktioitaan potilaita hoitaessaan. Lisäksi koulutus on sopiva tapa lisätä globaalia ja kulttuurista tietoisuutta. (Ulvund ym. 2023).

Opiskelijoiden mukaan kliiniset harjoittelut ovat usein erityinen haaste kansainvälisissä koulutusohjelmissa Opiskelijoiden oppimistuloksiin vaikuttavat ylipäätään erilaiset kieleen ja kulttuuriin liittyvät tekijät. (Vu ym. 2024). Share The Care -hankkeen (LAB 2024) toimenpiteisiin liittyen selvitettiin LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisten ensihoitajaopiskelijoiden kokemuksia harjoitteluista.

Harjoittelu koetaan palkitsevana ja kasvattavana

Saadakseen onnistuneita oppimiskokemuksia kliinisissä harjoitteluissa kansainväliset hoitotyön opiskelijat tarvitsevat riittävän paikallisen kielen osaamistason. Kielikoulutuksen parantamiseksi tarvitaan koulutuksellisia toimenpiteitä. (Mikkonen ym. 2017). LAB-ammattikorkeakoulussa suomen kielen opetusta onkin lisätty kansainvälisten ensihoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelmaan.

Opiskelijoiden mukaan kliiniset harjoittelut ovat olleet opiskelun kohokohtia. Harjoittelu tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden soveltaa teoreettista tietoa todellisiin hoitotyön tilanteisiin. Erilaisissa hoitotyön ympäristöissä toimiminen on ollut mukaansatempaavaa, koska niiden aikana on voinut työskennellä potilaiden ja asiakkaiden kanssa. Harjoitteluohjaajat ovat mahdollistaneet oppimisen ja he ovat toimineet esikuvana hoitotyöhön kasvamisessa.

Kuva 1. Monipuoliset hoitotyön tilanteet harjoitteluissa vahvistavat tehokkaasti oppimista. (Pixabay 2020)

Kielitaito avainasemassa

Kansainvälisille opiskelijoille kielitaito asettaa omat haasteensa. Opiskelijat toteavat, että varsinkin ikäihmisten parissa tehdyt harjoittelut ovat osoittaneet kielitaidon merkityksen. Sitkeä harjoittelu, koulutukseen sisältyvät kieliopinnot ja uskallus käyttää suomen kieltä on tuottanut tulosta, ja kommunikointi potilaiden kanssa on sujuvoitunut. Kielen kehitystä on vauhdittanut keskittyminen avainsanoihin.

Kansainvälisten opiskelijoiden opintomenestyksen merkittävimpänä taustatekijänä näyttäisi olevan riittävä kielitaito (Jiang ym. 2024). Kansainvälisissä hoitotyön koulutusohjelmissa opiskelijat oppivat hoitotyön kliinisten taitojen lisäksi myös työskentelemään monikulttuuristen potilaiden ja työkavereiden kanssa.

Kirjoittajat

Ni Le opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa kansainvälisessä ensihoidon koulutusohjelmassa.

Irina Tiainen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour -hankkeessa.

Lähteet

Jiang, Q, Horta, H & Yuen, M. 2024. High-and low-achieving international medical students´perceptions of the factors influencing their performance at Chinese. Viitattu 16.5.2024. Saatavissa file:///C:/Users/e762092/Downloads/High%20and%20lowachieving%20international%20medical%20students%20perceptions%20of%20the%20factors%20influencing%20their%20academic%20performance%20at%20Chinese%20universities.pdf

LAB. 2024. Share The Care 2021.2024: Attracting Men to nursing education to counteract a gender – segregated labour market. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

Mikkonen, K, Elo, S, Miettinen, J, Saarikoski, M & Kääriäinen, M. 2017. Clinical learning environment and supervision of international nursing students. A-cross –sectional study. Nurse education today. 52 (2017), 73–80. Viitattu 16.5.2024.  Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691717300485?via%3Dihub

Pixabay. 2020. Lääkäri, sairaanhoitaja, sairaala. Pixabay. Viitattu 16.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri-sairaanhoitaja-sairaala-5567837/

Svensson, L. & Wihlborg, M. 2010. Internationalising the content of higher education: the need for a curriculum perspective. High Education. (60) 595–613. Viitattu 17.5.2024.  Saatavissa https://webebscohostcom.ezproxy.saimia.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=06f32b31-2c2c-46fc-9052-da55571f8a95%40redis

Ulvund, I., Dabi, G-B. & Sundal, H, 2023. Nurses benefit from international clinical placement as nurse students: A qualitative study. Nurse Education Today. 121, 1–6. Viitattu 17.5.2024.  Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691722003999

Vu, T., Ferns, S., Ananthram, S. & Bennett, D. 2024. Preparing for work placements: sensemaking among international health science students. Higher Education Research & Development. 1‒17.  Viitattu 17.5.2024.  Saatavissa https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/07294360.2024.2307941?needAccess=true