Kohti yhtenäistä sairaanhoitajien pätevöitymismallia

Sosiaali- ja terveysalalla on tunnistettu vakava osaajapula. Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2023 julkaiseman työvoimabarometrin mukaan sairaanhoitajista on suuri pula koko Suomen alueella suhteessa työnantajien tarpeisiin (Työvoimabarometri 2023). Kansainvälisen rekrytoinnin osuus hoitoalan työvoimapulan ratkaisemiseksi on merkittävä, mutta työllistyminen Suomessa ei aina ole ongelmatonta. Yhtenä selitteenä maahan muuttaneiden heikompiin työllistymismahdollisuuksiin katsotaan olevan ulkomailla hankittu tunnustamaton pätevyys (Päijät-Hämeen liitto 2021, 11). Osaamisen tunnustamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan ulkomailla hankitun osaamisen ja tutkinnon kelpoisuutta suhteessa suomalaiseen sairaanhoitajakoulutukseen ja työelämään (Opetushallitus 2024).

Kaikille yhteneväiset käytännöt

Jotta EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien on mahdollista harjoittaa ammattiaan Suomessa, heidän osaamisensa tulee tunnistaa ja pätevyyden on vastattava suomalaista koulutusta. Pätevöitymiskoulutusta EU/ETA-alueiden ulkopuolelta maahan muuttaneille sairaanhoitajille on järjestetty ammattikorkeakouluissa jo aikaisemmin, mutta valtakunnallisia yhteisiä käytänteitä ei ole ollut. ELY-keskuksen toteuttaman työnantajille suunnatun haastattelukyselyn mukaan pätevöitymiskoulutusten saatavuutta tulee parantaa ja yhtenäisiä käytäntöjä vakinaistaa yhtenä tukitoimena kv-rekrytointiin liittyen (Pohjois-Savon ELY-keskus 2023, 20).

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan Suomi koetaan vetovoimaisena työ- ja elinympäristönä, mutta tietoa pätevöitymiskoulutuksesta ja tutkinnon tunnistamisesta tarvitaan lisää. Myös sote-alan organisaatioiden ja työyhteisöjen osaamista vastaanottaa ja tukea muualta tulleita hoitajia tulee vahvistaa. (Sipola & Tevameri 2023, 4, 6, 9.)

Kuva 1. Pätevöitymiskoulutuksen valtakunnallisia käytänteitä yhtenäistetään. (Leo2014 2020.)

Sairaanhoitajien pätevöitymistoimintamallien kehittäminen -hanke SAILA 1 käynnistyi tammikuussa 2024 (Metropolia 2024). SAILA 1:ssa kehitetään ohjauksen, osaamisen arvioinnin ja täydentämisen sekä työelämäyhteistyön toimintamalleja jo Suomessa asuville EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka hakevat ammatinharjoittamisoikeutta.

LAB mukana laajassa verkostohankkeessa

Hankkeessa pyritään siis yhtenäistämään toimintatapoja valtakunnallisesti, lisäämään osaamisen osoittamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia sekä edistämään ulkomaisten sairaanhoitajien siirtymistä koulutusta vastaaviin tehtäviin. Hankkeessa tehdään vahvaa yhteistyötä eri alueiden hyvinvointialueiden sekä yksityisten sote-alan työnantajien kanssa. Lisäksi toimintamallin kehittämisessä huomioidaan yhteistyö Valviran, työllisyyspalveluiden ja muiden viranomaistahojen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan verkostohankkeena kaikkien 20 Suomen sairaanhoitaja (AMK) -koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Kirjoittajat

Tiia Kangassalo toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja SAILA1-hankkeessa asiantuntijana.

Anne Suikkanen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja SAILA1-hankkeessa asiantuntijana.

Lähteet

Leo2014. 2020. covid19, epidemia, karanteeni. Pixabay. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/naamariin-covid-19-epidemia-4986596/

Metropolia. 2024. SAILA – sairaanhoitajan laillistaminen Suomessa -hankkeet. Metropolia-ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/sairaanhoitajan-laillistamispolku

Opetushallitus 2024. Tutkinnon tunnustaminen. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/palvelumme/tutkintojen-tunnustaminen

Pohjois-Savon ELY-keskus. 2023. Työvoimatarpeet SOTE-ala 2023. Raportti. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/documents/1410877/0/Haastattelututkimus+sote-alan+ty%C3%B6nantajille_Kv.+ty%C3%B6voimatarpeet_3_2023.pdf/0487f919-f168-d4ec-7501-4ea31c3a692b/Haastattelututkimus+sote-alan+ty%C3%B6nantajille_Kv.+ty%C3%B6voimatarpeet_3_2023.pdf?t=1680171679386

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021–2025. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/02/Maahanmuutto-ohjelma2021-2025_liitteineen_final.pdf

Sipola, K. & Tevameri, T. 2023. Kysely kansainvälisille hoitoalan opiskelijoille ja työntekijöille. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://tem.fi/documents/1410877/0/Kysely+kansainv%C3%A4lisille+hoitoalan+opiskelijoille+ja+ty%C3%B6ntekij%C3%B6ille_3_2023.pdf/d3329d58-fa49-dac4-7f58-32f20d838b98/Kysely+kansainv%C3%A4lisille+hoitoalan+opiskelijoille+ja+ty%C3%B6ntekij%C3%B6ille_3_2023.pdf?t=1680171706354

Työvoimabarometri. 2023. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://tyovoimabarometri.fi/