Koulufysioterapiaan liittyvä koulutusmateriaali fysioterapiaopetuksessa

Fysioterapeutin ydintehtävänä on tukea ja parantaa lasten fyysistä toimintakykyä. Erityisesti kouluympäristössä toimivan fysioterapeutin rooli on havainnoida oppilaiden toimintakykyä ja puuttua siihen ehkäisevästi. Koululaisten parissa toimiva fysioterapeutti kuuluu perusterveydenhuollon palveluihin, ja kunnasta riippuen peruskoululaisten fysioterapeutti voi työskennellä terveysasemalla tai suoraan koululla. Koulufysioterapeutti voi olla esimerkiksi opetus- tai liikuntatoimen alaisuudessa.

Lakisääteinen kouluterveydenhuolto muodostaa moniammatillisen tiimin, johon kuuluvat kouluterveydenhoitaja, -lääkäri, -psykologi ja -kuraattori. Nämä palvelut ovat maksuttomia kaikille lapsille ja ovat saatavilla pääsääntöisesti kouluilla koulupäivän aikana. (Suomen fysioterapeutit ry 2019, 2, 5–6.) Tällä hetkellä esimerkiksi Raahessa, Lappeenrannassa ja Kangasalalla on käytössä toimintamalli, jossa fysioterapeutti työskentelee suoraan koululla (Mäkinen & Tuomisto 2018). Fysioterapeutin roolia ja siihen liittyvää työskentelyä koululla on kehitetty muun muassa liittojen suosituksilla (Suomen fysioterapeutit ry 2019 & Nordic Cosensus Statement 2017).

Kuva 1.  Koululaisten hyvinvointia tukevaan moniammatilliseen tiimiin kuuluu myös fysioterapeutti. (vimbroisi 2020)

Syventävää ymmärrystä perustehtävistä

Fysioterapeutin (AMK) koulutuksessa koulufysioterapiaan liittyvä koulutusmateriaali ja siihen liittyvä opetus ei ole vielä systemaattisesti jäsennettyä. Hallberg ym. (2023) opinnäytetyössä tuottama koulutusmateriaali ja siihen kerätty aineisto syventävää ymmärrystä koululla toimivan fysioterapeutin perustehtävistä ja näin tukee fysioterapeuttiopiskelijoiden osaamista koulufysioterapiasta. Koulutusmateriaalin kehittämisessä on hyödynnetty Suomen fysioterapeuttien ja lasten fysioterapia ry:n ja Yhteispohjoismaisten fysioterapialiittojen suosituksia, asiantuntijahaastatteluja sekä fysioterapeuttiopiskelijoille suunnatun kyselyaineiston tuloksia.

Fysioterapeuttiopiskelijat pääsevät suorittamaan harjoittelua koulufysioterapiaan ammattikorkeakoulujen ja koulujen välisellä yhteistyöllä. Haasteena voidaan nähdä harjoittelujen sisällön erilaisuutta sekä yhteisten suuntaviivojen puuttumista (Kinnunen ym. 2022). Kuokkanen (2023) on myös todennut samansuuntaista asiantuntijahaastattelussa, että opiskelijalla on hyvin vapaat kädet harjoittelun toteutukseen. Kinnusen ym. (2022) mukaan harjoittelua määrittää aina arviointikriteerit ja harjoittelusta vastaavan opettajan tulee varmistaa, että harjoittelun sisältö tukee osaamisen kasvamista ammattiin. Kinnunen, Kiviluoma-Ylitalo ja Knuutila suosittelevatkin, että koululla harjoittelua suorittavat opiskelijat tulisi ottaa mukaan moniammatilliseen työryhmään (Kinnunen ym. 2022). Koulufysioterapiaan liittyvä koulutus kehittyy siis edelleen, ja siihen tarvitaan laaja-alaista kehittämisyhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kirjoittajat

Elina Remes on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeutti (AMK) -koulutuksen opiskelija.

Aki Rintala toimii fysioterapian yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa sekä Fyysinen aktiivisuus & toimintakyky -tutkimustiimin vetäjänä.

Lähteet

Hallberg, V. Remes, E. & Sallinen, E. 2023. Koulufysioterapeutin tarve sekä työnkuva peruskoulussa – Koulutusmateriaali fysioterapeuttiopiskelijoille. Opinnäytetyö. LAB-amamattikorkeakoulu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023113032963

Kinnunen, A. Kiviluoma-Ylitalo, M. & Knuutila, P. 2022. Fysioterapeuttiopiskelijat peruskoululaisten hyvinvointia edistämässä. Savonia. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://www.savonia.fi/artikkelit/savonia-artikkeli-fysioterapeuttiopiskelijat-peruskoululaisten-hyvinvointia-edistamassa/

Kuokkanen, A. 2023. Fysioterapeuttiopiskelija. Haastattelu. 15.6.2023.

Mäkinen, T. & Tuomisto, R. 2018. Fy­sio­te­ra­peut­ti lii­kun­nan­opet­ta­jan työ­pa­rik­si – esi­mer­kik­si Raa­hes­sa on jo toi­min­ta­mal­li, jossa fy­sio­te­ra­peut­ti työs­ken­te­lee kou­lul­la. Kaleva. Viitattu 30.11.2023. Saatavissa https://www.kaleva.fi/fysioterapeutti-liikunnanopettajan-tyopariksi-esim/1762292

Nordic Cosensus Statement. 2017. Physiotherapy and well-being of children – the role of Physiotherapists in school healthcare. Viitattu 8.12.2023. Saatavissa https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/fysio-konsensusstatement-2017-print.pdf 

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry ja Lasten Fysioterapia ry. 2019. Suositus koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Fysioterapeutit-kouluilla.pdf

vimbroisi. 2020. Imbroisi, V. Koulutarvikkeet, paperitavara, reppu. Pixabay. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/koulutarvikkeet-paperitavara-reppu-5541102/