Koulutuksen kehittämistä opiskelijan ehdoilla

Koulutuksen kehittäminen vaatii koulutettavien osaamisen mittaamista. Keväällä 2023 käynnistyneen LABlanssi-hankkeen käyttöön tuotettiin osana opinnäytetyötä palaute- ja itsearviointilomake LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille. Lomakkeella on tarkoitus selvittää opiskelijan näkemystä omasta osaamisesta ja kerätä palautetta LABlanssi-harjoittelujaksosta.

LABlanssi-hankkeessa ensihoitajaopiskelija on viikon ajan päivittäistehtäviä suorittavassa hoitotason ensihoitoyksikössä, jonka miehistönä on päätoimisena hyvinvointialueella työskentelevä kehittäjäensihoitaja ja LAB-ammattikorkeakoulun ensihoidon opettaja (Seppänen 2023). Yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää ensihoidon opetusta ja parantaa opiskelijaohjauksen tasalaatuisuutta (LAB 2024).

Aiemmin koulutuksen kehittäminen LAB-ammattikorkeakoulussa on tapahtunut pääosin kurssipalautteiden ja opiskelijoita harjoittelussa ohjaavien työntekijöiden palautteen perusteella. Nyt LABlanssi-hankkeen ja siihen liitetyn kyselylomakkeen avulla näiden rinnalle saadaan tärkeä kolmas näkökulma eli opiskelijan oma näkemys osaamistasostaan. Lomakkeen avulla opiskelija arvioi kokonaisvaltaisesti omaa ammattitaitoaan eri osa-alueilla, ja opiskelijan mielipide saadaan paremmin esille koulutusta kehitettäessä.

Kuva 1. Kehittämisen keskiössä oli LABlanssin opiskelijoiden osaaminen. (Kuva: LAB 2024)

Ensihoitajaopiskelijoiden osaamistasosta on tehty kansainvälistä tutkimusta, mutta Suomessa vähemmän. Vuonna 2017 julkaistussa Suomessa ja Ruotsissa suoritetussa yhteistutkimuksessa selvitettiin ensihoitajaopiskelijoiden osaamistasoa itsearvioinnin kautta (Castren ym. 2017). Osaamistason sijaan vuonna 2019 julkaistussa, niin ikään yhteistutkimuksessa tutkittiin yhteneväisyyksiä ensihoidon opetuksessa ja ensihoidon opettajien käsityksiä tärkeästä opetuksen sisällöstä Suomessa, Ruotsissa ja Belgiassa (Sjölin ym. 2019). Molemmissa tutkimuksissa korostui työharjoitteluiden tärkeys yhdistettynä koulutuksessa saatuun teoriatietoon ja siten opiskelijan kasvavaan kykyyn luottaa omaan kliinisen päätöksentekokykyynsä.

Kyselylomakkeen ensimmäinen osio koostui LABlanssi-harjoittelujakson palautekyselystä, jossa ensihoitajaopiskelija saa antaa nimettömänä palautetta LABlanssi-harjoittelujakson ohjauksesta ja viikko-ohjelman sisällöstä. Lomakkeen toisessa osiossa opiskelija tekee itsearvion omasta osaamisestaan vastaamishetkellä. Osaamisen itsearviointi jaettiin viiteen eri osaamisen osa-alueeseen, joita olivat kliininen osaaminen, tekninen osaaminen, kommunikaatio ja ensihoitopalvelussa toimiminen. Osaamisen arvioinnissa käytettiin ensihoitajaopiskelijoille jo tuttua LAB-ammattikorkeakoulun harjoitteluiden arvioinnissa käytettävää tasokuvausmenetelmää.

Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa vuoden 2024 alkuun käyttövalmis ja laadukas kyselylomake, jota voidaan käyttää opiskelijan osaamisen mittaamiseen sekä LABlanssi-hankkeen palautteiden keräämiseen. Lomake otettiin käyttöön tammikuussa 2024.

Opinnäytetöiden merkitys kehittämisessä

Vahvasti opiskelijoita osallistavat ja tutkimuksellisen näkökulman sisältävät opinnäytetyöt tuovat LAB-ammattikorkeakoulun opettajan näkökulmasta paljon kaivattua tietoa opiskelijoiden näkemyksistä koulutuksen kehittämiseen.  Opiskelijoiden kanssa yhteistyönä toteutettujen tutkimuksien myötä voidaan merkittävästi nostaa koulutuksen kehittämistyöhön käytettävissä olevaa resurssia. Varsinkin hankkeiden yhteydessä toteutettavilla opinnäytetöillä on tähän vahvasti oma paikkansa lunastettuna.

Kirjoittajat

Elsa Mehto ja Lauri Mattila ovat LAB- ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen ensihoitaja AMK -opiskelijoita.

Antti Tanninen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä työskentelevä ensihoidon lehtori, joka toimii LABlanssi-hankkeessa ensihoitajana ja asiantuntijana. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat johtamisen ja osaamisen kehittäminen sekä sote-palveluiden rakenteet.

Lähteet

Castren, M., Mäkinen, M., Nilsson, J. & Lindström, V. 2017. The effects of interprofessional education – Self-reported professional competence among prehospital emergency care nursing students on the point of graduation – A cross-sectional study. International emergency nursing. Vol. 17, 50–55. Viitattu 7.2.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.ienj.2017.02.004

LAB. 2024. LABlanssi – Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lablanssi-etela-karjalan-ensihoidon-oppimisymparisto

Mattila, L. & Mehto, E. 2023. LABlanssi-hankkeen vaikutus ensihoitajaopiskelijan osaamistasoon ja sen kehitykseen hoitotason harjoittelujaksolla. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 19.1.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/819519/Mattila_Mehto.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Seppänen, K. 2023. LABlanssi vie ensihoidon opetuksen työelämän tositoimiin. LAB Focus.  LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 19.1.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/lablanssi-vie-ensihoidon-opetuksen-tyoelaman-tositoimiin/

Sjölin, H., Lindström, V., Hult, H., Ringsted, C. & Kurland, L. 2019. Common core content in education for nurses in ambulance care in Sweden, Finland and Belgium. Nurse education in practice. Vol. 38, 34‒39. Viitattu 7.2.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.05.017