Kuntasektorin digitalisaation haasteena on raha ja resurssit

Maailmamme on yleisen kehityksen sekä lainsäädännön myötä muuttunut yhä digitaalisemmaksi. Oletus on, että melkein kaiken asioinnin voi nykyään hoitaa sähköisesti tavalla tai toisella. Lainsäädäntö myös velvoittaa julkishallinnon toimijoita tarjoamaan sähköisiä palveluita lakisääteisten tehtävien suorittamiseen sekä käyttämään niissä kansallisia suomi.fi -palveluita. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 2019/306 5§; Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 2016/571 3§.) Nämä velvoittavat rakenteet ovat olleet olemassa jo useita vuosia, mutta etenkin kuntasektorilla digikyvykkyyksissä on edelleen suuria eroja. Etenkin pienemmissä kunnissa on ollut haasteita tarjota sähköisiä palveluita ja monessa paikassa digitalisaatio on tarkoittanut aikaisempien paperisten lomakkeiden muuttaminen pdf-muotoon.

Valtio tukee digitalisaatiota mutta auttaako se kaikkia?

Valtiovarainministeriö onkin luonut viime vuosina erilaisia digikannustinrahoituksia, mutta Kuntaliiton tutkimuksen mukaan näistä hyötyvät enimmäkseen suuret kunnat, jotka ovat jo panostaneet digitalisaatioon aiemmin. Näin ollen pienet kunnat jäävät helposti tämän tukimuodon ulkopuolelle. Etenkin pienten ja keskisuurten kuntien kesken onkin panostettu yhteiskehittämiseen sekä tiedonvaihtoon. Yhteiskehittämisessä on kuitenkin koettu kunnissa haasteelliseksi yhteishankintojen hankaluus lainsäädännöllisesti sekä resurssit, joita ei ole välttämättä irrottaa kyseisiin hankkeisiin. Resursseilla tulisi olla myös riittävä osaaminen ICT-kehittämisestä sekä projektinhallinnasta, jota ei välttämättä ole kunnassa. Moni kunta onkin ostettavan asiantuntijatyön varassa, joka osaltaan edellyttää tietyntyyppistä osaamista ostaja organisaatiolta. (Valtiovarainministeriö 2021a; Lyly ym. 2021.)

Henkilö kirjoittaa tietokoneella. Pöydällä kirjoitusvälineet, puhelin ja kahvikuppi
Kuva1. Kuntien digitalisoinnin haasteina on niin raha kuin osaavat resurssitkin. (StartupStockPhotos 2015)

Sipoon kunnan Oma asiointi -projektissa havaittiin myös se, että vaikka kansalliset suomi.fi palvelut ovat olleet käytettävissä jo muutaman vuoden ajan, niiden käyttöönotto on edelleen prosessina monivaiheinen ja paikoin sekava. Käyttöönotto edellyttää pahimmillaan useita eri lupahakemuksia sekä teknistä ymmärrystä käyttöönotettavasta palvelusta. Ilman teknisesti osaavaa omaa henkilöstöä tai palvelun tuottajaa, näiden suomi.fi -palveluiden käyttöönotto voi olla hyvin hankalaa, ellei jopa mahdotonta etenkin pienemmille kunnille. (Särkikoski 2021.)


Valtiovarainministeriö onkin aloittanut asiantuntijatuki -pilottiprojektit syksyllä 2021, jonka kohteena on etenkin kunnat ja muut julkishallinnon organisaatiot, joiden digiosaamisen sekä digitaalisten palveluiden kehittämisessä tarvittaisiin erityistä asiantuntijaosaamista. (Valtiovarainministeriö 2021b.) Tämä tukimuoto voisi olla soveltuva pienemmille kunnille, jos asiantuntijatuki osataan kohdistaa oikein. Pilottiprojektit päättyvät ja niiden lopputulokset esitellään joulukuussa 2021.

Kirjoittajat

Heli Särkikoski valmistui joulukuussa 2021 LAB-ammattikorkeakoulusta ylemmän amk:n insinööriksi digitaaliset ratkaisut -koulutuksesta. Hän työskentelee Sipoon kunnassa ICT-kehittämispäällikkönä digitalisaatioprojektin parissa, josta hän myös toteutti Sähköisen asiointipalvelun kehitys kuntasektorilla -opinnäytetyönsä.

Minna Asplund, TkL, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä koordinaattorina insinööri (ylempi AMK) digitaaliset ratkaisut ja IoT:stä tekoälyyn -koulutuksissa.

Lähteet

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 15.3.2019/306. Finlex. [Viitattu: 20.11.2021]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 29.6.2016/571. Finlex. [Viitattu: 20.11.2021]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160571

Lyly, L., Kettunen, E., Salminen, A., Lappalainen, A. 2021. Kuntien digitalisaatiokartoitus 2021. [Viitattu: 12.11.2021]. Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet-ja-palvelut/verkkojulkaisut/kuntien-digitalisaatiokartoitus-2021

Särkikoski, H. 2021. Sähköisen asiointipalvelun kehitys kuntasektorilla. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. [Viitattu: 20.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112321314

Valtiovarainministeriö 2021a. Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa:  https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma

Valtiovarainministeriö 2021b. Asiantuntijatuki. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://vm.fi/asiantuntijatuki

Linkit

Linkki 1. Särkikoski, H. 2021. Sähköisen asiointipalvelun kehitys kuntasektorilla. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. [Viitattu: 20.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112321314

Kuvat

Kuva1. StartupStockPhotos. 2015. Digitalisointi, työskentely, toimistotyöskentely. Pixabay. [Viitattu: 19.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-849825/