Lääkkeettömän uroterapian mahdollisuudet

Uroterapian päätavoite on normalisoida ja vähentää virtsaamis- ja suolentoimintahäiriöitä sekä parantaa asiakkaan ja perheen elämänlaatua. Uroterapeutti kartoittaa virtsaamisongelmien ja suolentoimintahäiriöiden syyt, ohjaa ja tukee säännöllisissä wc-käynneissä sekä elämäntavoissa. (Nieuwhof-Leppink ym. 2021.) Lantionpohjan fysioterapia on ensisijainen ja kustannustehokas hoitovaihtoehto erilaisissa lantionpohjan toimintahäiriöissä mm. ulostamisen ja virtsaamisen ongelmissa (Heiskanen ym. 2020, 40). Näiden tutkimustietojen valossa lähdimme luomaan koulutuspaketteja hoitohenkilökunnille ja hoitoalan opiskelijoille.

Standardiuroterapia ja kuntoutus

Määritelmämme standardiuroterapiasta pohjautuu ICCS:n 2013 tekemiin uroterapian sisältöalueisiin. Vastaanotolla käydään läpi virtsateiden normaali toiminta ja kastelun mekanismi sekä ohjataan säännölliset wc-käynnit, terveellinen kuitupitoinen ruokavalio, riittävä juominen ja tarvittaessa ummetuksen hoito. Säännöllinen seuranta, sekä vessapäiväkirjat motivoivat harjoitteisiin, jolloin voidaan päästä oireiden suhteen parempaan suuntaan. (Nieuwhof-Leppink ym. 2021.) Lantionpohjan lihasten aktivoitumisesta ja rentoutumisesta saadaan yksilöllinen palaute biopalautelaite harjoittelulla (Heiskanen ym. 2020, 152). Biopalauteavusteiseen harjoitteluun yhdistetty IF-sähköstimulaatio todettiin tehokkaaksi menetelmäksi lasten virtsankarkailun hoidossa (Ladi-Seyedian ym. 2018). Elektroterapialla voidaan tukea, tehostaa ja vahvistaa lihasten parempaa toimintaa (Heiskanen ym. 2020, 99–100).

[Alt-teksti: Hoitolaitteistoa. Antureita ja lukijalaite.]
Kuva 1. Tens-lantionpohjaelektroterapialaitteen avulla voidaan tukea, tehostaa ja vahvistaa lihasten toimintaa. (Kuva: Ulla Hietavirta)

Moniammatillisista koulutuspaketeista tietoa

Kehittämistehtävän tuotoksena syntyi kolme erilaista koulutuspakettia, joiden tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta uroterapian lääkkeettömistä hoitokeinoista sekä parantaa potilaiden elämänlaatua ja avunsaantia.  Työn tavoitteena oli tuottaa tietoa ja luoda koulutuspaketteja moniammatillisesti terveydenhuollon ammattilaisille sekä hoitoalanopiskelijoille. Kohderyhmänä olivat alempien virtsateiden häiriöstä kärsivät lapset ja aikuiset neurologiset potilaat, jotka oli rajattu selkäydinvamma- sekä aivoverenkiertohäiriöpotilaisiin.

Koulutuspaketit esiteltiin hoitoalan opiskelijoille sekä hoitoalan ammattilaisille. Koulutuksien jälkeen osallistujille teetettiin kysely, jonka perusteella arvioitiin koulutuksen hyödyllisyyttä. Kyselyn perusteella uutta tietoa oli saatu muun muassa autonomisesta dysrefleksiasta, biopalautteesta sekä elektroterapiasta. Lisää tietoa toivottiin hoitojen onnistumisprosenteista, ruokavaliosta sekä kastelupotilaan kohtaamisesta. Fysioterapeutit eivät kokeneet koulutuksen sisältöä heidän toimintaansa kehittävänä, sillä kuntoutuksen näkökulma jäi liian suppeaksi.

Kirjoittajat

Ulla Hietavirta opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa Kliinisesti erikoistunut osaaja: uroterapia -koulutuksessa. Hän työskentelee lantionpohjafysioterapeuttina omassa yrityksessä.

Henna Karjalainen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa Kliinisesti erikoistunut osaaja: uroterapia -koulutuksessa. Hän työskentelee HUS:in sairaalassa lasten uroterapeutin vastaanotolla.

Sanni Komonen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa Kliinisesti erikoistunut osaaja: uroterapia -koulutuksessa. Hän työskentelee sairaanhoitajana neurologisella kuntoutusosastolla.

Marjut Lintunen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Heiskanen, J., Jernfors, V., Parantainen, A., Camut, M., Isotalo, A., Luomala, T., Törnävä, M., Sinisalo, M. & Palomäki, K. 2020. Lantionpohjan fysioterapia. Lahti. VK-kustannus Oy.

Ladi-Seyedian, S-S., Sharifi-Rad, L. & Kajbafzadeh, A-M. 2018. Pelvic floor electrical stimulation and muscles training: a combined rehabilitative approach for management of non-neuropatic urinary incontinence in children. Journal Pediatr Surg. Viitattu 23.8.2022. Saatavissa https://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(18)30380-4/fulltext

Nieuwhof-Leppink, A.J., Hussong, J., Chase, J., Larsson, J., Renson, C., Hoebeke, P., Yang, S. & von Gontard, A. 2021. Journal of Pediatric Urology. Viitattu 23.8.2022. Saatavissa https://www.jpurol.com/article/S1477-5131(20)30630-6/fulltext