Liikeidean kehittely Grid-työkalun avulla

On olemassa erilaisia työkaluja, joiden avulla liikeidean mahdollisuuksia ja uhkia voidaan selvittää ilman, että ideaa vielä varsinaisesti testataan esimerkiksi kyselyillä tai myymällä yrityksen tuotteita tai palveluita ennakkoon. Työkalujen avulla ideaa voidaan kehittää ja parantaa, jotta aloittavalla yrityksellä olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat pärjätä markkinoilla.

Kuva 1. Liikeidean huolellinen kehittely luo hyvät lähtökohdat menestykselle. (geralt 2021)

Grid-työkalu

Grid on Watkinsonin (2017) kehittämä ruudukkomuotoinen työkalu, eräänlainen tarkistuslista, jonka avulla yrityksen menestykseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella kokonaisuutena ja samalla kertaa. Grid soveltuu sekä olemassa oleville että startup-yrityksille. Se mahdollistaa erilaisten ideoiden kokeilun ilman riskejä ja konkreettista toteuttamista. Työkalun avulla on mahdollista ennakoida liiketoimintaa muutosten edessä, testata strategioita sekä löytää uusia mahdollisuuksia ja uhkia. (Methodical 2023.)

Gridissä yrityksen tavoitteet eli haluttavuus, kannattavuus ja pitkäikäisyys sekä muuttuvat tekijät eli asiakkaat, markkinat ja organisaatio muodostavat yhdeksänkohtaisen ruudukon. Ruudukon kaikki osat ovat riippuvaisia toisistaan: muutos yhdessä ruudussa aiheuttaa aina muutoksen joko yhdessä tai useammassa ruudussa. (Watkinson 2017, 20.)

Ikääntymistä palveleva liikeidea

Helmchen ja Lampinen (2023, 2, 5) tutkivat opinnäytetyössään väestön ikääntymiseen liittyvän ja hyvinvointialalle sijoittuvan liikeideansa nykytilannetta ja jatkokehityskohteita. Tavoitteena oli saada lisätietoa liikeidean ajankohtaisista mahdollisuuksista ja uhista liiketoimintasuunnitelman kehittämiseksi tulevaisuudessa. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisen ja toiminnallisen opinnäytetyön yhdistelmänä. Työn empiirisessä osuudessa liikeideaa tarkasteltiin Grid-työkalun avulla. Lisäksi työssä hyödynnettiin SWOT-analyysiä.

Tulosten mukaan liikeidean jatkokehittämistä puoltavat erityisesti liikeidean vastaaminen ikääntyvän väestön kasvavaan hyvinvointipalveluiden tarpeeseen ja kysyntään sekä perustajajäsenten intohimo yrittäjyyteen ja laadukkaiden, luotettavien ja asiakaskeskeisten palveluiden tuottamiseen. Suurimpina uhkina ovat perustajajäsenten oma jaksaminen ja hyvinvointi, ennalta-arvaamattomat ulkoiset kriisit ja katastrofit, kuten viime vuosina vallinnut koronaviruspandemia, sekä liikeidean konseptin helppo kopioitavuus. (Helmchen & Lampinen 2023, 60.)

Grid-työkalun avulla yrittäjän on mahdollista saada esiin sellaista tietoa liikeidean vahvuuksista ja heikkouksista, jota ei välttämättä ole aiemmin tullut tiedostettua ja otettua huomioon. Liikeidean kehittely auttaa myös luottamaan omaan liikeideaan ja kykyihin tulevana yrittäjänä.

Kirjoittajat

Sanna Helmchen on valmistumassa tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

geralt. 2021. Altmann, G. Hallitus, liiketoimintaa, idea, kasvu. Pixabay. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/hallitus-liiketoimintaa-idea-kasvu-6853001/

Helmchen, S. & Lampinen, S. 2023. Väestön ikääntymistä palvelevan uuden liikeidean mahdollisuudet ja uhat. Case: Hyvinvointialan startup-yritys. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa rajoitetusti https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023053116558

Methodical. 2023. Meet the grid. Video. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://www.methodical.io/meet-the-grid/

Watkinson, M. 2017. The Grid: The Decision-Making Tool for Every Business. London: Random House Business Books.