Mallinnuksen avulla tuetaan ikäteknologian käyttöönottoa kotihoidossa

AATOS – ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa -hanketta toteutetaan 2019-2021. LAB-ammattikorkeakoulu koordinoi ESR-hanketta, ja se toteutetaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin EKSOTEn, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus SOCOM:n kanssa. 

Kuva 1. Yhteistoiminnallinen oppimiskahvila hankkeen pilottialueilla kotihoidossa. Kuva: Johanna Kohonen 

Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hoitotyössä luo uusia ulottuvuuksia 

Teknologian käyttö lisääntyy huomaamatta ikäihmisten parissa juuri kotihoidon työkentällä. Työntekijät tarvitsevat tukea käyttöönottoprosessiin ja siihen hetkeen, kun uudet laitteet asennetaan asiakkaille. AATOS-hankkeessa toteutettiin ikäteknologian käyttöönottoprosessia yhtenä hankkeen kehittämistehtävänä. Johanna Kohonen toteutti sen LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksen –opinnäytetyönä. Kehittämistyössä selvitettiin ikäteknologian hyödyntämistä, asiakkaiden ja omaisten osallisuutta, tukemisprosessia, toteuttamistapoja ja käytäntöjä. Kehittämistyön tueksi kerättiin kotihoidon työntekijöiden näkemyksiä yhteistoiminnallisissa oppimiskahviloissa hankkeen pilottialueilla Taipalsaarella ja Savitaipaleella. 

Yhteiskehittämisen pohjalta luotiin ikäteknologian käyttöönotolle mallinnus, joka tuottaa ratkaisuja moniin ongelmiin. Ratkaisusta hyötyvät ikäihmisten kanssa työskentelevät työntekijät. Kotihoidon resurssien kohdentaminen oikein teknologian avulla auttaisi kiireellisiä hoitotyöntekijöitä parantamaan asiakastyön laatua. Tämän myötä sosiaali-ja terveysalan työn kehittäminen olisi suunnitelmallisempaa jatkossa koko Etelä-Karjalassa. Keskeisimmät teknologian käyttäjät ja hyödyntäjät mallinnuksessa ovat kotihoidon työntekijät, asiakkaat ja omaiset. Teoreettinen mallinnus koostuu teknisestä, kognitiivisesta, tiedollisesta ja sosiaalisesta rakenteesta, jotka tukevat toisiaan. Mallinnuksesta on apua kotihoidon työntekijöille sekä kehittämistyön lukijalle. Tämä auttaa sisäistämään paremmin tutkimustulokset yksiselitteisesti sekä visuaalisesti. 

Teorian ja käytännön työn yhdistäminen muodostavat yhdessä teoreettisen mallinnuksen 

Yhteiskehittämisen tuloksena saatiin opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen kanssa samansuuntaisia havaintoja ja kokemuksia kotihoidon työkentältä. Oppimiskahviloiden keskusteluissa painotettiin sitä, että teknologisten laitteiden hyöty ja perusteltu käyttö on erittäin tärkeää niin asiakkaille kuin omaisillekin. Tiedon levittämistä eli avointa informointia laitteista ja niiden käytöstä haluttaisiin enemmän. 

Teknologian kehittyessä ja päivitysten yhteydessä voi esiintyä monenlaisia vaikeuksia, joista yleensä selviydytään, kun saadaan apua teknisiin kysymyksiin. Ongelmatilanteissa tarvitaan paljon tukea ja motivointia kotihoidon ammattilaisilta, jotta teknologiaa ei hylätä pienten vastoinkäymisten jälkeen. Asiakkailla oli tähän mennessä niin positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia teknologiasta. Silti moni asiakkaista haluaisi kokeilla erilaisia laitteita hyvin mielellään. 

Työntekijät näkevät teknologian olevan enemmän mahdollisuus kuin kompastuskivi heidän työssään. Omaiset toivat esiin monenlaisia oletuksia teknologiasta työntekijöille. Oletukset liittyivät pitkälti siihen, että teknologiset laitteet ovat monimutkaisia ja erittäin hankalia käyttää, eivätkä ne koskaan toimi niin kuin pitäisi. 

Teknologialla ei ole tarkoitus korvata kaikkia kotihoidon työntekijöiden fyysisiä käyntejä, vaan ottaa se hoitotyön tueksi ja mahdollisuudeksi hyödyntää erilaisia uusia menetelmiä. Teknologia kehittyy jatkuvasti. On haasteellista pysyä ajan tasalla ilman jatkuvaa työntekijöiden kouluttautumista ja asiakkaiden perehdyttämistä. Työntekijät olivat erittäin tyytyväisiä siihen, että heitä autetaan käytännön työn toteuttamisessa ja etenkin teknologiaan liittyvissä ongelmissa. 

Kirjoittajat 

Johanna Kohonen on sosionomi YAMK-opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutuksessa  

Mari Kokkonen on yliopettaja LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä. 

Lähteet 

Kohonen, J. 2020. Ikäteknologian käyttöönoton tukeminen kotihoidossa. Sosionomi YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. [Viitattu 16.10.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020081319743 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *