Materiaalitarvelaskenta globaalien kriisien aikana

Globaalit kriisit, kuten Covid-19 -pandemia ja Suezin kanavaonnettomuus, ovat aiheuttaneet häiriöitä yritysten toimitusketjuihin ja raaka-ainevirtoihin. Kun valmistava yritys ei saa tarvitsemiansa raaka-aineita ja komponentteja tuotantoon tai kauppa myytävää tavaraa varastoon, vaikeutuu yrityksen kyky harjoittaa liiketoimintaa.

Kuva 1. Covid-19 aiheutti suuria häiriöitä toimitusketjuihin ympäri maailman. (Marmore MENA 2021)

Teollisilta toimijoilta vaaditaan resilienssiä. Kyse on oman toiminnan iskunkestävyydestä ja kyvystä palautua häiriön jälkeen normaaliin tilaan. Kyse on joustavuudesta omassa toiminnassa. (Mattila 2021.) Materiaalitarvelaskenta luo tehokkaan työkalun yrityksen toimintaan ja luo kilpailuedun yrityksille (Bogataj & Bogataj 2019, 5137–5153). Kriisiaikoina se toimii työkaluna vahinkojen minimointiin.

Mitä MRP on?

Materiaalitarvelaskenta (Material Requirements Planning, MRP) on tuotannon suunnittelun ja inventaarion ohjausjärjestelmä. Se määrittelee tarpeet osakokoonpanoille ja komponenteille, tehostaa varastojen hallintaa ja tuotannon aikataulusta. (Jenkins 2020.) Pääsyötteet järjestelmään ovat tuotannonsuunnittelu, tuoterakennetiedot ja varastotiedot (Gallego 2021).

Kuva 2. Havainnekuva materiaalitarvelaskennan rakenteesta. (Kuva: Islam, Rahman, Kumar Saha & Saifuddoha 2013; muokanneet Niina Heinonen ja Jaan Sormunen). 

Tuotetilauksesta materiaalitarvelaskenta laskee olemassaolevista tiedoista tarpeet tilauksen materiaaleille. MRP:n lopputuloksesta tuotanto konvertoi ehdotukset tuotantotilauksiksi, ja muut tilaukset raaka-aineille konvertoidaan ostotilauksiksi.

Luottamusta tuova kilpailuvaltti

Globaalissa verkostossa yritykset kamppailevat samojen toimitusverkostojen häiriöiden varassa. Siksi toimitusketjujen hallinta toimii kilpailuvalttina, jolla vaikutetaan asiakkaiden luottamukseen. MRP:n hyödyntäminen vähentää kriisiajan epävarmuutta.

Kysyntäennusteet toimivat liiketoiminnan kannattavuuden ja onnistumisen pohjana. Ennuste ohjaa toimintaa hankinnasta tuotantoon, jolloin varmistetaan raaka-aineiden saatavuus ja käytettyä tuotantoa sopivalla kapasiteetilla ja varastopuskurilla (Nissi, Smårs, Ylinen & Ala-Risku 2021). Kriisiaikana on huomioitava ulkoiset tekijät, joilla on vaikutusta toimitusketjuihin. Kyse voi olla toimittajien vaikeuksista tai esimerkiksi yllättävän suuresta kysynnästä. On ennakoitava, milloin järjestelmiin on syötettävä tiedot aiemmin saatavasta materiaalista, jos tiedetään ettei se myöhemmin ole mahdollista. Järjestelmään syötetään rajoitukset, jolloin nähdään todellinen käytössä oleva kapasiteetti. Tämä on MRP:n optimaalista hyödyntämistä, kun toiminta perustuu ennalta suunniteltuun ja todelliseen kykyyn toimittaa tavaraa.

Heinosen ja Sormusen tutkimuksessa (2021) selvitettiin MRP:n mahdollisuuksia yhdessä yrityksessä. Haasteiksi havaittiin muun muassa kysyntäennusteiden paikkansapitävyys sekä ohjeistuksen luominen ja yhtenäistäminen kaikkiin yrityksen tuotantoyksiköihin. Kehitettävää löytyi myös sisäisessä viestinnässä (Heinonen & Sormunen 2021).  

Materiaalitarvelaskentaa, jota ei ole hyödynnetty ja ylläpidetty jo kriisejä edeltävänä aikana, on entistä vaikeampi saada toimimaan yrityksen toimintakykyä edesauttavalla tavalla, kun keskitytään sammuttamaan tulipaloja. MRP tarjoaa kilpailu- ja toimintakykyä parantavan edun niille, jotka osaavat sitä hyödyntää.

Kirjoittajat

Niina Heinonen ja Jaan Sormunen valmistuvat tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta syksyllä 2021.

Ullamari Tuominen työskentelee logistiikan lehtorina liiketoimintayksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa.  

Lähteet

Bogataj, D. & Bogataj, M. 2018. NPV approach to material requirements planning theory – a 50-year review of these research achievements. International Journal of Production Research. Taylor & Francis Online, 5137–5153.

Gallego, G. 2021. Production Management − 1 Material Requirements Planning (MRP). IEOR 4000: Production Management. Columbia University. USA. [A7] [A8] [Viitattu 18.8.2021]. Saatavissa: http://www.columbia.edu/~gmg2/4000/pdf/lect_06.pdf

Heinonen, N. & Sormunen, J. 2021 Materiaalitarvelaskennan prosessikuvaus ja prosessin kehittäminen: Case Tikkurila Oyj, raaka-aine Alkydi. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu 18.8.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/504320 

Jenkins, A. 2020. What Is Material Requirements Planning (MRP)? Oracle Netsuite. [Viitattu 18.8.2021]. Saatavissa: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/material-requirements-planning-mrp.shtml

Mattila, T. 2021. Miten valmistava teollisuus toipuu kriiseistä? Kauppalehti. [Viitattu 18.8.2021]. Saatavissa:  https://www.kauppalehti.fi/kumppanisisallot/business-finland/miten-valmistava-teollisuus-toipuu-kriiseista/

Nissi, J., Småros, J., Ylinen, T. & Ala-Risku, T. 2021. Measuring Forecast Accuracy: The Complete Guide. Relex. [Viitattu 18.8.2021]. Saatavissa https://www.relexsolutions.com/resources/measuring-forecast-accuracy/

Kuvat

Kuva 1. Marmone MENA 2020. Visualizing a post Covid-19 World: What to expect? [Viitattu 25.8.2021]. Saatavissa: https://www.marmoremena.com/visualizing-a-post-covid19-world/

Kuva 2.  Islam S., Rahman M., Kumar Saha R. & Saifuddoha A. 2013. Development of Material Requirements Planning (MRP) Software with C Language. Global Journal of Computer Science and Technology Software & Data Engineering. Vol. 13. Global Journals Inc. USA. [Viitattu 18.8.2021]. Saatavissa: https://globaljournals.org/GJCST_Volume13/3-Development-of-Material-Requirements.pdf