Nopeilla kokeiluilla kiinni tiedon hyötykäyttöön Päijät-Hämeen yrityksissä

Vanha toteamus “tieto on valtaa” on monelle tuttu. Toteamus on osuva ja kertoo paljon siitä, mikä valta tiedolla itsessään on tai kääntäen, mikä olennainen vaje vallitsee tiedon puuttuessa. Voiko yritystoiminnassa tehdä perusteltuja päätöksiä ilman olemassa olevaa dataa ja tietoa? Voiko ymmärtää markkina- ja kilpailutilannetta ilman tietoa? Entä asiakkaiden toiveita ja tarpeita tai tuotannon ja toimintaketjujen riskejä? Voiko yritys menestyä ilman avointa vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa työyhteisössä?

Vastaus kaikkiin kysymyksiin on mitä ilmeisimmin ei. Ilman datasta jalostettua tietoa ei voida tehdä perusteluja päätöksiä tai jos niin tehdään, ne perustuvat pitkälti olettamuksiin, arvailuihin tai tunteisiin. Valta näyttäytyy tiedolla johtamisen kentässä lähinnä positiivisesti, sillä sen avulla pyritään perusteltuihin ja luotettaviin päätöksiin sekä edistämään yrityksen tavoitteiden saavuttamista (Okkonen 2022).

Tiedolla johtamiseen kuuluu sekä tiedon tuottaminen että tiedon hyödyntäminen

Tiedolla johtaminen koostuu tiedon tuottamisesta, hallinnasta, säilyttämisestä ja analysoinnista. Toiseen puoleen tarvitaan ihmisten kykyä, mahdollisuuksia ja motivaatiota soveltaa tietoa päätöksentekoon. Edellä on peräänkuulutettu tietoon perustuvaa päätöksentekoa, mutta on hyvä tiedostaa, että ihminen lopulta valikoi ja voi jättää tärkeää tietoa huomiotta. Jokainen tulkitsee tietoa omiin kokemuksiinsa ja taustaansa peilaten tai voi jopa vältellä sitä tietoisesti. (Kosonen 2019.)

Tietotulva on valtava ja ylittää usein ihmisen käsittelykyvyn, joten on tärkeää kyetä erottamaan oikea ja merkityksellinen tieto kaiken epäolennaisen keskeltä.  Voikin perustellusti kysyä, onko valta ja menestyksen eväät sillä, joka kykenee hyödyntämään kaikkein olennaisinta ja merkityksellisintä tietoa oman liiketoimintansa ja kilpailuetunsa parhaaksi.  

Tavoitteellisesti ja kokeilemalla eteenpäin

Tiedolla johtamista voi kehittää tavoitteellisesti myös pienessä mittakaavassa. Järkevää on edetä pienin askelin ja vähän kerrallaan kokeillen. Lähtötilanteen ja osaamis- ja kypsyystason tunnistaminen on tärkeää, jotta tiedolla johtamisen työvälineet vastaisivat yrityksen senhetkistä tasoa. (Kosonen 2019.)

Tähän tiedolla johtamisen suositeltuun etenemistapaan vastataan syksyllä 2023 alkaneessa kaksivuotisessa Kehitä tietojohtamista kokeilemalla -projektissa (LAB 2024). Yrityksen kypsyystason tunnistamista varten kehitettiin tietojohtamisen kypsyysmittari (Viinikainen 2024) projektin alkuvaiheessa. Tavoitteena on toteuttaa päijäthämäläisten eri toimialojen yritysten kanssa 12 tiedolla johtamisen hyödyntämisen nopeaa kokeilua, joista kaksi on työn alla.  

Kuva 1. Tieto on yrityksen tärkeä aineeton resurssi ja keskeinen menestystekijä. Tiedon visuaalinen ja kiinnostava esittämistapa tekee suurista datamääristä helposti ymmärrettäviä, jolloin olennainen tieto on helposti poimittavissa. (PxHere 2018)

Tiedolla johtamisen kokeilut voivat liittyä esimerkiksi tiedon visualisointiin ja datasta jalostettuun tietoon tuotteiden ja palvelujen myynnistä ja markkinoinnista, asiakkaista, kilpailijoista, verkkosivujen käytöstä ja kävijöistä sekä tulevaisuuden trendeistä. (Kosonen 2019.) Projektin aikana tunnistetaan tehdyistä kokeiluista parhaat käytänteet ja jaetaan tietoa projektiin osallistuvien yritysten kesken sekä laajemmin Päijät-Hämeen alueelle tiedolla johtamisen hyödyistä ja mahdollisuuksista.  

Kirjoittaja


Niina Ihalainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Kehitä tietojohtamista kokeilemalla -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Kosonen, M. 2019. Tiedolla johtamisen käsikirja. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisusarja Xamk Kehittää 81. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.2.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-183-5

LAB. 2024. Kehitä tietojohtamista kokeilemalla. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kehita-tietojohtamista-kokeilemalla

Okkonen, J. 2022. Tieto on valtaa, Kenellä valta on? Tietojohtamisen verkosto ry. Viitattu 28.2.2024. Saatavissa https://www.sote-tietojohtaminen.fi/1_3_18_tieto-on-valtaa-kenell-valta-on.html

PxHere. 2018. Business presentation on a laptop screen. Viitattu 27.2.2024. Saatavissa https://pxhere.com/en/photo/1453591

Viinikainen, M. 2024. Jokainen työntekijä on tietojohtaja. LAB Focus. Viitattu 27.2.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/jokainen-tyontekija-on-tietojohtaja/