Matkailun kasvu tasaantunut, Päijänteen kansallispuisto kiinnostaa

Suomen luonto on jo pitkään ollut matkailumme tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Se on inspiroinut sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita nauttimaan monin eri tavoin sen kauneudesta ja virkistävästä vaikutuksesta ja ollut tärkeä voimavara arjen keskellä jaksamiseen myös paikallisille asukkaille. Erityisen selvästi tämä on näkynyt Covid-19-pandemian aikana, jolloin kiinnostus luonnossa liikkumiseen ja lähimatkailuun on kääntynyt vahvaan kasvuun. Tämä kehitys on ollut myös Päijät-Hämeessä helposti havaittavissa, mutta millaista dataa tilanteesta antavat alueellamme kerätyt tilastotiedot?

Kulttuurikohteet kiinnostavat

Matkailijamäärien kehittymisestä on Päijät-Hämeessä saatavilla tietoa Tilastokeskuksen kokoamista majoitusliikkeiden yöpymistilastoista sekä yksittäisten käyntikohteiden omista tilastoista, mutta luontomatkailun osalta kenties parhaan tilannekuvan antavat Metsähallituksen kohteiden käyntimäärätilastot. Juuri julkaistut vuoden 2021 tilastot (Metsähallitus 2022) kertovat, että luontomatkailun suosion kasvu Suomessa on tasaantunut, mutta käyntimäärät ovat kaikissa kohdetyypeissä (kansallispuistot, retkeilyalueet, historiakohteet) säilyneet huomattavasti suurempina kuin ennen pandemiaa. Keskiarvolukujen tarkastelu osoittaa, että kasvu on ollut kaikkein vahvinta historiakohteilla (kuva 1). Tämä voidaan tulkita merkiksi siitä, että kulttuuri on nousemassa yhä vahvemmin luonnon rinnalle tukemaan matkailun vetovoimaa, ja tänä päivänä yhä useampi matkailija haluaa kauniiden maisemien ihastelun ohella myös tutustua kohteiden tarinaan.  

[Alt-teksti: Taulukko. Käyntikohteita ovat kansallispuistot, retkeilyalueet ja historiakohteet. Kaikissa ryhmissä käyntimäärät ovat kasvaneet, mutta historiakohteissa erityisesti.]
Kuva 1. Metsähallituksen kohteiden käyntimäärien suhteellinen kehitys vuosina 2018‒2021. (Kuva: Päivi Tommola, tietojen lähde: Metsähallitus 2022)

Päijänteen kansallispuistossa kasvuvauhti erityisen suuri

Metsähallituksen (2022) tietojen mukaan kansallispuistojen keskimääräinen käyntimäärä vuonna 2021 oli noin 20 % suurempi kuin ennen pandemiaa. Päijät-Hämeen vetovoimaisimmassa luontokohteessa, Päijänteen kansallispuistossa kasvuvauhti on ollut huomattavasti keskimääräistä suurempi, ja käyntimäärät ovat vertailussa vuoteen 2018 kasvaneet täällä jopa 30 %.

Todelliset luvut saattavat olla vieläkin suurempia, sillä Päijänteen kansallispuistosta merkittävä osa on saavutettavissa vain vesiteitse, mikä vaikeuttaa oleellisesti käyntimäärien tilastointia.

[Alt-teksti: Näkötornin ylätasanteella kaksi henkilöä katselee järvelle avautuvaa maisemaa havupuiden latvojen lomasta.]
Kuva 2. Päijänteen kansallispuistossa matkailijoiden määrän kasvu on ollut keskimääräistä suurempi. Eräs puiston kiinnostavimmista kohteista on Päijätsalon näkötorni Sysmässä. (Kuva: Päivi Tommola)

Pyörämatkailu eräs vahvimmin kasvavista sektoreista

Päijät-Häme tunnetaan vihreän kasvun maakuntana, jossa luontoon ja liikuntaan liittyvä matkailu on tärkeä voimavara maaseutualueiden liiketoiminnan elinvoimaisuudelle. Luontomatkailun kasvu onkin tuonut alueemme matkailusektorille tervetullutta uutta kysyntää, josta ovat hyötyneet erityisesti ohjelmapalveluja ja välinevuokrausta tarjoavat yritykset. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2021) näkökulmasta on ollut hienoa havaita, että pyöräily siihen liittyvine palveluineen on ollut eräs vahvimmin kysyntäänsä kasvattaneista sektoreista.

Toistaiseksi kasvu on painottunut kotimaiseen kysyntään, mutta pyörämatkailulla on kasvupotentiaalia myös kansainvälisestä näkökulmasta. Business Finland (2022) näkee Suomen vahvuutena kansainvälisillä markkinoilla erityisesti talvipyöräilyyn liittyvän eksotiikan. Onkin kiinnostavaa pohtia, onko talvipyöräilystä tulossa eräänlaista uuden ajan extremeä ‒ luonnossa liikkumisen muoto, jossa kiinnostaa mahdollisuus selvittää siihen liittyvät haasteet.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Business Finland. 2022. Pyörämatkailuaktiivisuus kasvaa tulevaisuudessa. Viitattu 24.02.2022. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2021-visit-finland/pyoramatkailuaktiivisuus-kasvaa-tulevaisuudessa

Metsähallitus. 2022. Käyntimäärät maastossa. Viitattu 24.02.2022. Saatavissa https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/kayntimaarat/kayntimaarat-maastossa/

Linkit

Linkki 1. Tilastokeskus. 2022. Majoitustilastot. Viitattu 24.02.2022. Saatavissa  https://www.stat.fi/til/matk/

Linkki 2. LAB. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 24.02.2022. Saatavissa  https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame