Menestyvä verkkokauppa

Verkon tarjoamat markkinapaikat luovat monenlaisia mahdollisuuksia verkkokauppayrittäjille. Markkinoiden kehittymisen ja liiketoiminnan ajankohtaisten haasteiden myötä verkkokaupoilta vaaditaan kuitenkin jatkuvasti lisää uusia ominaisuuksia, entistä tehokkaampia prosesseja, muuntautumiskykyä ja hyvää asiakastuntemusta, jotta niillä on mahdollisuus menestyä.

Verkkokaupan monet mahdollisuudet

Verkkokaupan kautta avautuva valtava markkina-alue ja ympärivuorokautinen saatavuus mahdollistavat asiakkaiden tavoittamisen kustannustehokkaasti ja rajattomasti. Asiakkaat arvostavat verkkokaupassa esimerkiksi viihtymistä, laajaa valikoimaa ja helppoja palautuksia, mutta verkkokaupan on syytä tietää, mitä juuri sen asiakkaat haluavat ja arvostavat voidakseen palvella heitä onnistuneesti. (Hallavo 2013, 3.1.)

Verkkokauppa on digitaalista kaupankäyntiä, mikä mahdollistaa erilaisten teknologiaratkaisujen hyödyntämisen. Esimerkiksi tekoäly nähdään niissä lisää tuottavuutta ja mahdollisuuksia tuovana ominaisuutena. (Suomalaisen työn liitto 2023, 6.) Ajantasaisen asiakastiedon hyödyntäminen kaupallisesti on verkkokaupalle arvokas kilpailuetu. Se auttaa esimerkiksi henkilökohtaistamaan markkinointia. (Paytrail 2023.)

Kuva 1. Asiakkaat ovat keskeisessä roolissa verkkokaupan menestymisessä. (Grabowska 2020)

Menestyvän verkkokaupan erityispiirteet

Hygieniatekijät ovat verkkokaupassa tärkeitä. Niillä tarkoitetaan verkkokaupan näkyviä osia, kuten huoliteltua ulkoasua, hakukonelöydettävyyttä ja monipuolista valikoimaa maksu- ja toimitustapoja. Hygieniatekijöiden pitää olla hyvällä tasolla, mutta ne eivät yksinään tuo menestystä. (Hallavo 2013, luku 5.3.)

Roponen (2023, 53–54) tutki opinnäytetyössään verkkokaupan parissa toimivien naisyrittäjien menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa selvisi, että menestyvän verkkokaupan tärkein merkki ovat tyytyväiset asiakkaat. Liiketoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden kannalta kriittisiä tekijöitä ovat tasainen tulovirta ja hyvä taloudellinen tilanne, mikä tarkoittaa, että verkkokauppa tarvitsee ostavia asiakkaita. Opinnäytetyön tuloksissa korostuivat asiakkaalle tuotettava lisäarvo, markkinoinnin ja myynnin monikanavaisuus sekä verkkokaupan helppokäyttöisyys.

Kilpailussa menestyminen edellyttää oman erottautumistekijän, kuten palvelukonseptin tai vision, selkeää esiintuomista. Verkkokaupan vastuullisuus sekä arvojen, kotimaisuuden ja inhimillisyyden korostaminen lisäävät luotettavuutta ja asiakkaiden ostohalukkuutta. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä on tarpeellista panostaa myös yrityksen strategiseen liiketoimintaosaamiseen sekä luovaan markkinointiosaamiseen. (Paytrail 2023.)

Verkkokaupan menestyminen on monen asian summa. Verkkokaupassa pitää olla tehokkaat prosessit, toimiva verkkokauppa-alusta ja laadukas asiakaspalvelu, jotta yritys voi edes yrittää tavoitella menestymistä. Menestymisen avainasiat ovat kuitenkin asiakaskokemus ja sen kehittäminen.

Kirjoittajat

Katariina Roponen on valmistumassa tradenomiksi (AMK) LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden ja logistiikan koulutuksesta.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa.

Lähteet

Grabowska, K. 2020. Henkilö, käsi, läppäri, internet. Pexels. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/henkilo-kasi-lappari-internet-4968391/

Hallavo, J. 2013. Verkkokaupan rautaisannos. Helsinki: Talentum. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/b5ag28/alma991891053906254

Paytrail. 2023. Verkkokaupan trendit 2023. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://www.paytrail.com/raportti/verkkokaupan-trendit-2023?hsCtaTracking=ea111a27-a690-4dbf-a096-e171cd854a7e%7Cdf687195-6ddd-47e8-8b29-2959bf42540b

Roponen, K. 2023.  Naisyrittäjien menestymiseen vaikuttavat tekijät verkkokaupassa ja maahantuonnissa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112832373

Suomalaisen työn liitto. 2023. Katsaus suomalaiseen verkkokauppaan 2023. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://suomalainentyo.fi/katsaus-suomalaiseen-verkkokauppaan-2023/