Miesten terveysvalinnat

Miehet ovat aikaisempien tutkimusten mukaan halunneet määrätä itse omaan terveyteensä liittyvistä asioista. Miehet korostavat omaa pystyvyyttään elintapamuutosten tekemisessä ja hakeutuvat ehkä vain pakon edessä vastaanotolle. (Kettunen 2010). Miesten terveyden edistämiseen panostaminen on siis tärkeää (Kurttila 2016). Käymällä säännöllisesti terveystarkastuksissa, joissa kartoitetaan elämäntapa-asioita, on mahdollista puuttua jo varhaisessa vaiheessa ongelma-asioihin.

Vuonna 2020 suomalaisten miesten elinajanodote oli 79 vuotta, mutta naisten 85 vuotta. Miesten elinajanodote ei ole kasvanut samaa tahtia kuin naisten. Vaarana on muutoinkin väestön toimintakyvyn tyrehtyminen, etenkin jos lihavuus ja päihteiden käyttö yleistyvät tai fyysinen kunto heikkenee ja psyykkiset ongelmat yleistyvät. (Koskinen 2021.) Tulisikin siis kiinnittää huomiota elintapoihin ja pyrkiä vahvistamaan omaa hyvinvointiaan ja täten luoda pohjaa terveelle ikääntymiselle.

Säännöllinen ateriointi edistää hyvinvointia

Ravintosuositusten osalta on tärkeää, että syömme monipuolisesti ja säännöllisesti. Päivittäin olisi ihanteellista saada toteutettua viisi tasaisin väliajoin sijoittuvaa ateriaa. Säännöllinen ateriointi tukee painonhallintaa, sillä sen ansiosta sokeriaineenvaihdunta pysyy tasaisena ja täten hillitsee myös nälän tunnetta. Lisäksi houkutus naposteluun vähenee ja annoskoot pysyvät kohtuullisina. (Ruokavirasto 2022.)

UKK-Instituutin liikuntasuositukseen kuuluu joko 2h 30 minuuttia reipasta liikuntaa tai 1h 15 minuuttia rasittavaa liikuntaa viikon aikana. Molemmissa liikuntatavoissa on samat hyödyt. Lihaskunnon ja liikehallinnan toimintakyvyn ylläpitämiseksi tulisi suuria lihasryhmiä ja tasapainoa harjoittaa ainakin kahdesti viikossa. (UKK-instituutti 2019.)

Myös lepo on terveyden ja jaksamisen kannalta tärkeää. Unen aikana aivot elpyvät, keho palautuu ja mieli virkistyy. Unihuolehtii myös vastustuskyvystä sekä sokeri- ja kolesteroliaineenvaihdunnasta. Yöunen tarve on keskimäärin aikuisella 7,5 h. (Käypä hoito 2020.)

Suositusten soveltamista käytäntöön

LABin terveydenhoitaja-muuntokoulutuksen kehittämistehtävänä terveydenhoitajaopiskelijat toteuttivat 17.9.2022 miehen terveyteen liittyvän tilaisuuden Setlementtitalo Mattilassa, joka on kaikille miehille avoin kohtaamispaikka Tampereen Amurissa (Setlementtitalo Mattila 2022).

Tarkoituksena oli terveellisen aamupalan yhteydessä herätellä miehiä miettimään omia terveystottumuksiaan sekä sitä, mitä he voisivat omassa arjessa tehdä terveytensä edistämiseksi. Tapaamisessa keskityttiin terveyden kannalta keskeisimpiin kulmakiviin eli terveelliseen ravintoon, lepoon, liikuntaan ja päihteettömyyteen.

[Alt-teksti: pienessä salissa esitysruutu, jossa on kuvia ja infoa terveellisestä ruuasta. Kuuntelijoina on mieshenkilöitä.]
Kuva 1. Mattilan miesten kuulijakuntaa esityksen äärellä. (Kuva: Sami Rantanen)

Keskustelua herättivät verenpaineasiat sekä ruokailun lautasmalli. Tällä hetkellä nouseva ruuan hinta sekä sähkökustannusten kasvu tuovat haasteita arjen valintoihin. Liikunnan osalta yllätyttiin, kuinka helposti suositukset ovat täytettävissä; Mattilan miesten järjestämät harrastustoiminnat jo itsessään täyttävät lähes viikoittaiset liikuntasuositukset.

Yhdessä tekeminen tuo myös sisältöä arkeen, ja yhteisissä liikuntahetkissä huolehditaan niin omasta fyysisestä kuin henkisestäkin hyvinvoinnista. Yleisemmin todettiin elämäntapamuutoksen tarkoittavan käyttäytymisen muutosta ‒ sekä uuden omaksumista että vanhoista tavoista poisoppimista, asia kerrallaan. Vastuu omasta terveydestä ja halu huolehtia itsestä ovat elintapamuutoksen perusta.

Terveydenhoitajaopiskelijat saivat tästä ryhmäneuvonnasta lisävalmiuksia asiakaslähtöiseen elintapaohjaukseen sekä kokemusta erilaisissa toimintaympäristöissä toimimiseen.

Kirjoittajat

Leeni Repo ja Nina Rantanen valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta terveydenhoitajiksi muuntokoulutuksesta.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Kettunen, T .2010. Maskuliinisuus miesten terveyspuheessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 26.9.2022. Saatavissa https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjunsGqhb36AhVxoosKHaLUB8AQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjyx.jyu.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F23250%2F1%2FURN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201004191543.pdf&usg=AOvVaw1rEeq63sXEymF0UBX80l5v

Koskinen, S. 2021. Elinajanodote. Duodecim. Viitattu 29.9.2022. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01025.

Kurttila, M. 2016. Laajennut työyhteisö miesten terveyden edistämisen välineenä. YAMK-opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.9.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060111177

Käypä hoito. 2020. Riittävä uni. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 29.9.2022. Saatavissa https://www.kaypahoito.fi/nix02713.

Ruokavirasto. 2022. Ravitsemus ja ruokasuositukset. Viitattu 29.9.2022. Saatavissa https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/aikuiset/

Setlementtitalo Mattila. 2022. Setlementti Tampere. Viitattu 13.10.2022. Saatavissa https://setlementtitampere.fi/osallistu-toimintaamme/setlementtitalot/mattila/

UKK-instituutti. 2019. Liikkumalla terveyttä – askel kerrallaan. Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille. Viitattu 29.9.2022. Saatavissa https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/