Olopisteen asiakkaiden kokemuksia etäohjauksesta korona-aikana

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on vaatinut muutoksia sosiaalipalvelujen tarjonnassa ja sosiaaliohjauksen sekä kuntoutuspalveluiden siirtymistä lähes täysipainoisesti verkkoympäristöön ja etäyhteyksiin.  Sosiaalibarometrin (2021) mukaan koronavuosi on heikentänyt monin tavoin haavoittuvassa asemassa olevien palveluita ja aiheuttanut palveluvelkaa.

Sosiaalityöntekijöiden huoli on lisääntynyt merkittävästi erityisesti ihmisistä, joilla on ongelmia mielenterveyden tai päihteiden kanssa tai joilla on muita elämänhallinnan vaikeuksia. (Eronen ym. 2021.) Sosiaalisen kuntoutuksen työntekijät ovat tuoneet esille erilaisia haasteita, jotka liittyvät etänä tapahtuvaan ohjaukseen. Haasteita on ilmennyt asiakkaiden kyvyssä käyttää laitteita ja hankkia niitä taloudellisen tilanteen vuoksi, toimimattomissa verkkoyhteyksissä sekä asiakkaiden epäilevissä asenteissa etätyöskentelyä kohtaan. (Hytti 2020.)

Kuva 1. Palvelut tulevat asiakkaan luokse pandemian vauhdittamana (Altmann 2021)

Asiakkaan ääni kuuluviin

Harjulan Setlementin hallinnoima Olopiste – aktiivisuudella tasapainoista arkea -hanke tarjoaa matalan kynnyksen toimintana yhteistä tekemistä ja tavoitteellista valmennusta työelämän ulkopuolella, sairauslomalla, osa-aikatyössä tai osa-aikaeläkkeellä oleville päijäthämäläisille. Keväästä 2020 alkaen yksilö- ja ryhmäohjaus sekä yhteisötilan toiminta on toteutettu pääsääntöisesti etäyhteyksillä verkossa. (Kts. Hatakka ym. 2020.) Aspholm-Tiaisen ym. (2021a) teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla toteuttamassa kehittämiskokeilussa tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa siitä, mitä Olopisteen asiakkaat ajattelevat verkossa tapahtuvan ohjauksen laadusta, hyödyistä ja haitoista sekä kartoittaa mahdollisia osallisuuden esteitä.

Olopisteen asiakkailta kartoitettiin kokemuksia verkossa järjestetyistä toiminnoista laadullisella Google Forms -kyselyllä, joka koostui väittämistä, monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Kyselyä käytiin esittelemässä Olopisteen ohjatuissa etätapaamisissa, ja sitä jaettiin Olopisteen suljetussa Facebook-ryhmässä reilun viikon ajan. (Aspholm-Tiainen ym. 2021b.)

Vuorovaikutushaasteita ja mielialan laskua

Huhtikuussa 2021 tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus kymmeneltä Olopisteen asiakkaalta. Selvityksestä käy ilmi, että puolet asiakkaista on kokenut osallistumisen kynnyksen madaltuneen, vaikka osallistumisaktiivisuus on vähentynyt seitsemällä vastaajista. Asiakkaat kokevat saaneensa yhteyden ohjaajiin hyvin, mutta yhteys muihin osallistujiin on ollut heikompaa. Vuorovaikutus etäyhteyksin on ollut valtaosan mielestä haastavaa. Asiakkailta löytyy tarvittavat välineet etäohjaukseen, ja heistä suurin osa kokee saaneensa riittävästi teknistä tukea

Osallistumisen esteiksi kuusi vastaajista mainitsi mielialan, johon on voinut vaikuttaa yleinen pandemiatilanne ja sen aiheuttamat rajoitukset. Esteiksi asiakkaat mainitsevat myös Olopisteen ohjelmien aikataulun ja toiminnan kiinnostavuuden sekä sen, että teknisestä tuesta huolimatta ilmenee ongelmia toimintaan osallistumisessa. (Aspholm-Tiainen ym. 2021b.) 

Kuva 2. Vuorovaikutuksen sujuvuus jakoi mielipiteitä Olopisteen asiakkaille tehdyssä kyselyssä (Aspholm-Tiainen ym. 2021b)

Palaute auttaa kehittämään etäohjausta

Asiakkaan ohjaaminen digitaalisesti edellyttää työntekijöiltä erilaista osaamista kuin lähitapaamisissa, mutta etäohjaukseen osallistuminen vaatii myös asiakkailta erilaisia taitoja kuin kontaktiohjaukseen osallistuminen.  Asiakkaat tarvitsevat etäohjaukseen osallistumisessa työntekijöiden tukea. (Hytti 2020) Selvityksen keskeisin havainto oli etäyhteyksien aiheuttamat vuorovaikutushaasteet sekä vastaajien matala mieliala osallistumisen esteenä.

Kehittämiskokeilun tulokset tukevat Harjulan Setlementin Olopisteen työntekijöiden tekemiä havaintoja etäohjaukseen osallistumisesta. Etäyhteyksien käyttö on vielä monelle asiakkaista uutta, mutta Olopisteen toiminnasta pyritään tekemään asiakkaille yhä hyödyllisempää. Asiakkaiden vastaukset auttavat Olopistettä kehittämään etäohjaustaan asiakaslähtöisempään suuntaan ja tuovat esiin osallistumisen esteinä pidettyjä asioita. (Aspholm-Tiainen ym. 2021b.)

Kirjoittajat

Laura Aspholm-Tiainen, Eeli Luhtanen, Soili Kangasvieri ja Britta Stoljar ovat sosionomiopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa.

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa sekä opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

Aspholm-Tiainen, L., Kangasvieri, S., Luhtanen, E. & Stoljar, B. 2021a. Kehittämiskokeilusuunnitelma. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakso. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Aspholm-Tiainen, L., Kangasvieri, S., Luhtanen, E. & Stoljar, B. 2021b. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakson webinaari 12.5.2021. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Eronen, A., Hiilamo, H., Ilmarinen, K. Jokela, M. Karjalainen, P., Karvonen, S., Kivipelto, M., Knop, J. & Londé, P. 2021. Sosiaalibarometri 2021. Koronakriisi ja palvelujärjestelmän joustavuus. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry. Helsinki.  [Viitattu 10.5.2021.] Saatavissa: https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/03/2021-3-23-SOSTE-julkaisu-Sosiaalibaometri-2021-osa-2-koronakriisi-ja-palvelujarjestelman-joustavuus.pdf

Hatakka, H., Hokkanen, E., Jokinen, O., Ojala, K. & Viitaniemi, P. Olopisteen digiloikka verkko-ohjaukseen. LAB Pro. [Viitattu 10.5.2021.] Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/olopisteen-digiloikka-verkko-ohjaukseen/

Hytti T. 2020. Etänä tehtävä sosiaalinen kuntoutus – Tiedonkeruu aikuissosiaalityön työskentelytavoista kevään 2020 poikkeustilan aikana. [Viitattu 9.4.2021.] Saatavissa: http://www.socca.fi/files/8759/RAPORTTI_POIKKEUSTILAN_TIEDONKERUUSTA_-SOSIAALINEN_KUNTOUTUS_ETAPALVELUNA.pdf

Kuvat

Kuva 1. Altmann, G. 2021. Handshake-hands-laptop-monitor-3382503. Pixabay. [Viitattu 7.5.2021.] Saatavissa: https://pixabay.com/photos/handshake-hands-laptop-monitor-3382503/

Kuva 2. Aspholm-Tiainen, L., Kangasvieri, S., Luhtanen, E. & Stoljar, B. 2021. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen opintojakson webinaari 12.5.2021. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.