Mikro-oppimiskurssin tekemiseen tarjolla valtava määrä alustoja

Mikro-oppiminen tarkoittaa uuden asian opettelemista pienintä paloina kerrallaan, jolloin yhden opiskelukerran kesto on yleensä muutamia minuutteja. Se on nopeaa, lisää opiskeluun sitoutumista ja parantaa tiedon omaksuttavuutta. Lyhyiden opetusosioiden takia mikro-oppimisen koulutus on helppo toteuttaa mobiililaitteilla toimivaksi, jolloin oppiminen voi tapahtua missä ja milloin vain. (Valamis 2022.)

Alustan valitseminen mikro-oppimiskurssin tekemiseen

Tarjolla on valtava määrä mikro-oppimiskurssien tekemiseen tarkoitettuja alustoja, joten alustan valintaa kannattaa miettiä tarkkaan. Ensinnäkin kurssin tekijän tulisi miettiä, mitä hän haluaa kurssin avulla saavuttaa, ja mihin oppijoiden tarpeisiin kurssin tulisi vastata. Tärkeää on myös se, että kurssi on helposti ja nopeasti oppijan saatavilla hänen valitsemallaan laitteella. Alkuvaiheessa olisi myös hyvä suunnitella, miten kurssisuorituksia haluaa seurata. Jos esimerkiksi yritys tekee työntekijöilleen kurssin, olisi hyvä myös tallentaa työntekijöiden kurssisuoritukset yrityksen omiin järjestelmiin ja kaikilla alustoilla tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla. Yrityksien omia järjestelmiä kannattaa hyödyntää ja selvittää miten järjestelmät keskustelevat mahdollisesti käyttöön valikoituvan mikro-oppimisalustan kanssa. (Immel 2019.)

Vaaleasävyinen kuva. Älypuhelin ja kynä tyhjän muistikirjan päällä ja vieressä kannettava tietokone.
Kuva 1. Mikro-oppimisalusta pitäisi olla saavutettavissa oppijan valitsemalla laitteella. (Schwarzenberg 2017)

Mobiili mikro-oppimisympäristö hankkeessa tutkitaan eri alustoja

LAB-ammattikorkeakoulun Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan hankkeessa tarkastellaan mikro-oppimista ja luodaan käsitys sen malleista sekä prosesseista oppilaitosten ja etenkin Etelä-Karjalan alueella toimivien yritysten sovellettavaksi (LAB 2022a). Hankkeessa myös tutkitaan, minkälaisia mobiili mikro-oppimisympäristöjä on tarjolla sekä mitä alustoja LABilla on jo käytössään. LABin käytössä oleville Moodle ja MOOC eli Massive Open Online Course  -oppimisalustoille tehdyt testikurssit osoittavat, etteivät kaikki alustojen toiminnot skaalaudu mobiililaitteille, mikä heikentää niiden hyödynnettävyyttä mikro-oppimisessa.

Kahden muun LABin mikro-oppimisympäristöjä tarkastelevan hankkeen, DITTO:n ja DUTE;n, kanssa tehdyn hankeyhteistyön avulla suurempaan tarkasteluun valikoitui kaksi alustaa, EdApp ja Vuolearning, joilla on hieman erilaisia ominaisuuksia. Suurimmiksi, hankintahalukkuuteen vaikuttaviksi, eroiksi alustojen välille nousi hinta sekä kieli. Koska yrityksillä on erilaisia toiveita ja tavoitteita mikro-oppimis kurssien tekemisessä, on mahdotonta ehdottaa yhtä tiettyä alustaa käyttöön kaikille. Pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole halukkuutta käyttää suuria summia alustaan, jota ehkä käyttää vain muutama henkilö tai kurssin tekeminen kielellä, jota ei kunnolla osaa, voi tuntua liian haastavalta kiireisen yrittäjäarjen keskellä. (EdApp 2022; LAB 2022b; LAB 2022c; Vuolearning 2022.)

Kirjoittaja

Katri Putkonen työskentelee projektisuunnittelijana Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

EdApp. 2022. Home. Viitattu 15.12.2022. Saatavissa https://www.edapp.com/

Immel, S. 2019. 4 Secrets No One Will Tell You When Choosing Your Microlearning Platform. eLearning Industry. Viitattu 09.12.2022. Saatavissa https://elearningindustry.com/secrets-choosing-microlearning-platform

LAB. 2022a. Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämä -rajapintaan. Hanke. Viitattu 09.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/mobiili-mikro-oppimisymparisto-oppilaitos-tyoelamarajapintaan

LAB. 2022b. Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia. Viitattu 15.12.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/digitaalisuudesta-tuottavuutta-teknologiasta-oivalluksia

LAB. 2022c. Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen -DUTE. Viitattu 15.12.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/design-uudet-teknologiat-ja-elinikainen-oppiminen-dute

Schwarzenberg, D. 2017. Liiketoimintaa Tietokone Mobiili. Pixabay. Viitattu 09.12.2022. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-2846221/

Valamis. 2022. Microlearning. Viitattu 09.12.2022. Saatavissa https://www.valamis.com/hub/microlearning

Vuolearning. 2022. Home. Viitattu 15.12.2022. Saatavissa https://www.vuolearning.com/fi

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022a. Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan. Viitattu 15.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/mobiili-mikro-oppimisymparisto-oppilaitos-tyoelamarajapintaan