Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja mediataidoille

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli Vasu (OPH 2018) normittaa varhaiskasvatuksen toteuttamista valtakunnallisesti. Vasun määrittämät linjaukset varhaiskasvatuksen arvoperustasta, oppimiskäsityksestä ja sen velvoittavuudesta aiheuttavat käytännön työtä tekevissä kasvattajissa kysymyksiä (Jauhiainen 2020). Epävarmuutta aiheuttaa Vasun linjaus monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuulumisesta varhaiskasvatukseen. Elina Kataja (2020) viittaa luennollaan pedagogisesta johtajuudesta ilmiöön, jossa Vasun velvoittavuutta ei kasvattajien keskuudessa ole täysin vielä sisäistetty. Varhaiskasvatusyksiköissä, joissa mediataitojen tärkeyttä ei ole vielä hahmotettu, on Vasun linjauksiin viitaten vaarana lasten jääminen eriarvoiseen asemaan verrattuna yksiköihin, joissa kasvattajat ovat ymmärtäneet mediataitojen merkityksen ja digitaalisten menetelmien mahdollisuudet (OPH 2018, 21). 

KUVA 1. Kasvattajan tehtävä on tukea lapsen mediataitojen kehittymistä (Kuva: Julia M Cameron / Pexels)  

Monilukutaito porttina mediataitoihin

Monilukutaito on haastava käsite. Jotta ymmärtäisi monilukutaidon ja medialukutaidon merkityksen ja monialaisuuden on ensin ymmärrettävä erilaisten lukutaitojen merkitys. Monilukutaito pohjaa laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat olla monissa erilaisissa muodoissa. Monilukutaitoinen henkilö osaa muun muassa hankkia, tuottaa ja arvioida tietoa eri muodoissa ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Sintosen (2017) sanoin monilukutaito merkitsee mahdollisuutta täysivaltaiseen osallisuuteen ja vastuulliseen osallistumiseen. Nykymaailmassa sitä voisi pitää eräänlaisena digitaalisena jokamiehen oikeutena. Näiden taitojen alkeita tulee harjoittaa jo varhaiskasvatuksessa, sillä lapset tarvitsevat keinoja ymmärtää ja tulkita elämismaailmaansa vahvasti liittyvää mediakulttuuria siinä missä aikuisetkin.

Teknologia ei ole avain mediakasvatukseen

Media, medialaitteet ja ylipäätään digitaalisuus ovat valtava osa elämäämme ja maailmaa, jossa toimimme. Lapset elävät samassa maailmassa kuin aikuisetkin, ja juuri tästä syystä he tarvitsevat ajantasaista tietoa, turvataitoja sekä ohjausta medialaitteisiin liittyen. Varhaiskasvattajien tulisi antaa heille tällaista tietoa. (Sintonen 2018, 82.)

Mediakasvatuksen kasvattajissa aiheuttamaa ahdistusta voidaan lievittää. Kynnystä mediakasvatuksen käyttöönottoon voidaan madaltaa aloittamalla aiheeseen perehtyminen esimerkiksi vain älypuhelimella tapahtuvilla menetelmillä. Monilukutaitoja ja eri medioihin liittyvää pohdintaa voidaan harjoittaa myös ilman laitteita. Varhaiskasvatuksessa monilukutaitoa ja mediataitoja lähdetään harjoittelemaan nimeämisen ja käsitteiden hahmottamisen kautta. Leikeissä ja arkitoimissa voidaan vahvistaa näitä taitoja. Esiintymistaitoja ja lapsen itseilmaisua tukemalla luodaan pohjaa sisällöntuottamisen taidoille. (Jauhiainen 2020)

Kasvattajat tarvitsevatkin viimeistään nyt taitojensa kartoitusta, tukea ja koulutusta, jotta he voivat täysipainoisesti vastata Vasun vaatimuksiin. Mediakasvatuksen tarve ja mediataitojen läpileikkaavuus niin nykyaikaisessa varhaiskasvatuksessa kuin jokaisella kouluasteella sen jälkeen, on kiistaton. Erityisesti poikkeusoloissa, joiden keskellä keväällä 2020 elämme, on korostunut tarve osata hankkia ajantasaista tietoa, kyky käyttää tarkoituksenmukaisesti eri medioita sekä arvioida tietotulvaa kriittisesti.

Kirjoittaja

Emmi Jauhiainen on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva sosionomiopiskelija, joka toimii varhaiskasvatuksen opettajana.

Helena Hatakka toimii yliopettajana hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Jauhiainen, E. 2020. Potkua päiväkodin mediakasvatukseen. Mediakasvatuksen starttipaketti tamperelaiselle varhaiskasvatusyksikölle. AMK- opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu. [viitattu 22.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004155051

Kataja, E. 2020. Tiimin pedagoginen johtaminen -luento Tampereella 3.2.2020.  

OPH. 2018. Opetushallituksen julkaisuja. Määräykset ja ohjeet 2018:3a. [Viitattu 16.4.2020] Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf

Sintonen S. 2017. Onko monilukutaito aikuisten taito? Monilukutaitoa opitaan ilolla- yhdistyksen verkkosivut. [Viitattu 16.4.2020] Saatavissa: http://www.monilukutaito.com/tag/kasvattajille/

Sintonen S. 2018. Mediakasvatus varhaisvuosina: Mukaan dynaamiseen esittämisen virtaan. Teoksessa Willman, V. (toim.) Mediakasvatuksen käsikirja. UNIPress.

Kuvat

Kuva 1. Cameron, J. M. 2020. Pexels. [Viitattu 16.4.2020] Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-and-boy-leaning-on-wooden-table-4145353/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *