Monikulttuuriset simulaatiot osaamisen vahvistajina hoitoalan opinnoissa

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan yksikön toisen vuoden ensihoitajaopiskelijat ja 3. vuoden paramedic-opiskelijat toteuttivat yhteistyössä monikulttuurisen, kaksipäiväisen vammapotilaan simulaatiot -harjoituksen osana perustason ensihoito II ja ammattitaidon arviointi -kurssia. Paramedic-opiskelijoille osallistuminen kuului osana pakollisiin projektiopintoihin (LAB 2024).

Simulaatiopäivien alussa oli lyhyt kertaus vammapotilaan tutkimiseen ja hoitamiseen, minkä jälkeen alettiin konkreettinen toiminta. Suomenkieliselle ensihoitajaryhmälle kerrottiin, että potilaina toimivat paramedic-opiskelijat, joten he osasivat valmistautua toimimaan englannin kielellä. Ensimmäisenä päivänä sisäsimulaatioissa keskityttiin pienienergisiin vammoihin. Toisena päivänä painotus oli suurienergisissä vammoissa, ja nämä simulaatiocaset toteutettiin ulkona.

[Alt-teksti: ryhmä ihmisiä rakennuksen seinän vieressä ulkona. Maassa lumella makaa yksi henkilö, muut ovat saapuneet häntä auttamaan.]
Kuva 1. Yksi harjoituksen aihe oli hypoterminen, kaatunut potilas ulkona. (Kuva: Jenni Hämäläinen) 

Monikulttuurinen hoitotyö on tärkeä osa-alue hoitotyön ja ensihoitotyön koulutuksessa sekä terveydenhuollossa. Jotta ensihoitaja kykenee laadukkaaseen hoitotyöhön, vaatii se häneltä hyvää kulttuurista osaamista. Monikulttuurisen hoitotyön simulaatioharjoituksen tavoitteena onkin kehittää ja vahvistaa ensihoitajaopiskelijoiden monikulttuurillista osaamista. Lisäksi simulaatioharjoitus antaa ammatillisia valmiuksia kohdata erilaisia ihmisiä eri kulttuurista, uskontokunnista tai kielestä riippumatta kunnioittaen heidän toiveitaan hoidosta. (Perry ym. 2015).

Simulaatio-oppimisen käyttö yhtenä opetusmenetelmänä on viime vuosien aikana ollut kasvava ilmiö terveysalan opetuksessa. Harjoitteleminen simulaatioissa on ensiarvoisen tärkeää hoito- ja ensihoitotyön opiskelijalle, koska se antaa mahdollisuuden harjoitella potilaan kohtaamista ja hoitamista sekä ohjausta jo ennen työelämään siirtymistä (Vaajoki & Saaranen 2016; Silva ym. 2023).

Monikulttuuriset pienryhmäsimulaatiot opettivat tuleville ensihoitajille yhteistyön merkitystä ja sitä, että heillä tulee olla valmiudet hoitaa myös muista kulttuureista tulevia potilaita. Näissä simulaatiopäivissä potilaat olivat myös ajoittain erittäin kipeitä, joten harjoituksissa korostui potilaan tutkimisen ja hoitamisen lisäksi myös yhteisen kielen löytäminen kivuliaan potilaan kanssa.

Osana projektiopintoja

Paramedic-opiskelijoiden projektiopintoihin (LAB 2024) kuului suunnitella simulaatioihin sopivat case-tehtävät, toimia potilaina tilanteissa ja lopuksi kirjoittaa reflektiopäiväkirja molemmista päivistä. (Cantey 2017.) Palautteita olivat muun muassa: ”Potilaana olo antoi hyvän näkökulman siihen, miten itse parantaisin kommunikaatiota oman parini kanssa ja miten potilasta voisi huomioida lisää.” ”Kokonaisuudessaan tämä projektiopinto sai minut kertaamaan, oppimaan uutta ja pohtimaan mitä itse olisin kyseisen kurssin aikana halunnut oppia.”

Niin suomenkielisten ryhmien opiskelijat kuin paramedic-opiskelijatkin antoivat palautetta simulaatiopäivistä melko yksimielisesti. Opiskelijat kokivat monikulttuuristen simulaatioiden hyödyttävän oppimista, ja niitä toivottiin lisää. Suomenkielisten ryhmien opiskelijat kokivat hyvänä vieraan kielen harjoittelun. Se toi itseluottamusta, ja kynnys tositilanteisiin madaltui.

Tämänkaltainen yhteistyö luo monia eri mahdollisuuksia, ja sen merkitys opiskelijoille on huomattava. Kaiken kaikkiaan monikulttuuriset simulaatiopäivät olivat rankat, mutta erittäin opettavaiset.

Kirjoittaja

Jenni Hämäläinen on LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan hyvinvointiyksikössä työskentelevä ensihoidon lehtori.

Lähteet                           

Cantey, D., S, Randolph, S., Molloy, M., Carter, B., Cary, M. 2017. Student-Developed Simulations: Enhancing Cultural Awareness and Understanding Social Determinants of Health. Journal of Nursing Education. 1;56(4):243-246. Viitattu 5.3.2024. Saatavissa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28383751/

LAB. 2024. Opetussuunnitelma. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.3.2024. Saatavissa https://opinto-opas.lab.fi/68177/fi/68117/127806

Perry, A., Woodland, L., Brunero, S. 2015. eSimulation: A novel approach to enhancing cultural competence within a health care organization. Nurse Education in Practice 15, 218–224. Viitattu 5.3.2024 Saatavissa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25578382/

Silva, G.O., Fonseca, L.M.M., Siqueira, K.M., De Goes, F., Ribeiri, L.M. & Aredes, N. 2023. The simulation design in health and nursing: A scoping review. Nursing Open. Vol. 10 (4), 1966–1984. Viitattu 30.1.2024. Saatavissa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10006602/

Vaajoki, A. & Saaranen, T. 2016. Simulaatio-oppiminen. Teoksessa: Koivula, M., Wärnå-Furu, C., Saaranen, T., Ruotsalainen, H. & Salminen, L. 2016. Terveysalanopettajan käsikirja. Tietosanoma. Tallinna: AS Pakett, 114–123.