Miten kehittää tekoälyä eettisesti?

Tekoäly kehittyy nopeasti ja siihen liittyy useita eettisiä haasteita ja kysymyksiä. Sen käyttöönottoon näyttää nousevan monia haasteita, joihin ei osata varautua tekoälyn suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa. Tekoälyn eettisyyteen liittyvän tutkimuksen alueella on keskitytty lähinnä miettimään ihmisen arvokkuutta ja hänen turvallisuudentunnettaan. Tekoälyn haasteita ei voida ajatella vain teknisinä haasteina, vaan niihin liittyvät aina vahvasti myös taloudelliset, sosiaaliset ja eettiset kysymykset. (Koivisto ym. 2019.)

Toiminta ja luotettavuus liittyvät eettisyyteen

Tekoälyyn perustuvien järjestelmien suunnittelu, kehittämis- ja käyttöönottovaiheessa on hyvä mahdollisuus sijoittua ja erottua tekoälyn vastuullisena ja eettisenä toimijana. Uudenlaiset teknologiat voivat synnyttää yksilöllisillä ja yhteiskunnallisilla tasoilla epävarmuutta sen toiminnasta ja luotettavuudesta. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää eettisten periaatteiden, käytäntöjen ja sääntöjen merkitys sekä mahdollisuus niiden edistämiseen kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. (ETAIROS 2019; Ojanen ym. 2019, 11.) 

Sirviö (2022) tarkastelee YAMK-opinnäytetyössään tekoälyn eettisiä periaatteita suunnittelun ja kehittämistyön näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia LAB WellTech -kehittämisympäristössä (LAB 2022) lisäten tietoisuutta tekoälyn etiikasta ja sen kehittämisestä, jotta kehittämistyö olisi vastuullisesti kestävää.  

Kuva 1. LAB WellTech -kehittämisympäristössä (LAB 2022) tutkitaan tekoälyn käyttöä monipuolisesti. (Rasi 2022)

Sirviön (2022) opinnäytetyö toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimustulosten mukaan tekoälyteknologiat ovat tehokkaita tekniikoita, joilla on monia hyviä vaikutuksia elämäämme ja tulevaisuutemme, mutta niillä on myös useita havaittuja haittavaikutuksia, joiden olemassaolo on hyvä tunnistaa. Tekoälyn eettiset periaatteet tarvitsevat vielä selkeyttämistä niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Kehittämistyön aikana on hyvä tiedostaa ja arvioida tekoälyn eettisyyden periaatteita – koko tekoälyjärjestelmän elinkaaren ajan. Lisäksi tekoälyn suunnittelu ja kehittäminen vaatii rohkeaa innovatiivista sekä monialaista työskentelyä eettisen, luotettavan ja kestävän tekoälyn luomiseksi.

Tekoälyn arviointiin on kansainvälisesti luotu useita erilaisia mittareita, joiden hyödyntäminen on kuitenkin vielä varsin vähäistä. Tästä syystä tarvitaan lisää tarkoituksenmukaisia standardoituja käytänteitä. Ulkopuolista ja avointa auditointia ehdotetaan tekoälyn luotettavuuden lisäämiseksi sekä tulevaisuuden tavaksi toimia. Ongelmaksi tässä muodostuvat läpinäkyvyyden ja selitettävyyden periaatteet, jotka voidaan luokitella osaksi yrityssalaisuuksia tai sitä, ettei itseoppivaa tekoälyä voida selittää. Tiedostamalla tekoälyn eettisyyteen liittyvät haasteet voidaan luoda luotettavaa ja kestävää tekoälyä ja minimoida yksilöön ja yhteiskuntaan kohdistuvia riskejä. (Sirviö 2022.)

Kirjoittajat

Jonna Sirviö on keväällä 2022 LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva YAMK-opiskelija Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutuksesta. Hän työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja on kiinnostunut hyvinvointiteknologian ja tekoälyn eettisyyden tietoisuuden lisäämisestä ja arvioinnista.

Päivikki Lahtinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

ETAIROS. 2019. ETAIROS-tutkimushanke. Viitattu 31.5.2022. Saatavissa https://etairos.fi/

Koivisto, R., Leikas, J., Auvinen, H., Vakkuri, V., Saariluoma, P., Hakkarainen, J. & Koulu, R. 2019. Tekoäly viranomaistoiminnassa – eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:14. Viitattu 31.5.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161345/14-2019-Tekoaly%20viranomaistoiminnassa.pdf

LAB. 2022. LAB WellTech. Palvelu. Viitattu 2.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/palvelu/lab-welltech

Ojanen, A., Oljakka, N., Salhgren, O., Tuikka, A-M. & Vaiste, J. 2019. Opas tekoälyn etiikkaan. Turku AI Society.  Viitattu 31.5.2022. Saatavissa https://aisociety.fi/fi/opas-tekoalyn-etiikkaan

Rasi, T. 2022. LAB WellTech. LAB-ammattikorkeakoulu. Julkaisematon aineisto.

Sirviö, J. 2022. Kohti eettisesti toimivaa tekoälyn kehittämisympäristöä. Integroitu kirjallisuuskatsaus. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, hyvinvoinnin ala. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022053113757