Monialainen toimijaverkosto edistää Päijät-Hämeen monimuotoistumista

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmaan on kirjattu viisi tavoitetta: työ- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton edistäminen, maahan muuttaneiden työllisyyden lisääminen, maahanmuuttoa koskevan keskustelukulttuurin muuttaminen sekä vastuunkanto humanitäärisestä maahanmuutosta. Lisäksi parannetaan kuntien välistä yhteistyötä ja monipuolisia palveluja maahan muuttaneiden kotoutumisen tukemisessa. Yhteisenä visiona on rakentaa kansainvälisyydelle avoin maakunta, jonka monimuotoinen väestö luo edellytykset elinkeinoelämän ja kulttuurin menestykselle. (Päijät-Hämeen liitto 2021.)

Maahanmuutto-ohjelma luotiin monialaisena yhteistyönä Päijät-Hämeen liiton koordinoimana. Sitä myös toteutetaan laajalla rintamalla. Se onkin välttämätöntä, jotta voidaan luoda sujuvia kotoutumisen ja työllistymisen polkuja uusille alueen asukkaille sekä auttaa yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa.

Lahden alue vahvasti esillä Integration 2022 -tapahtumassa

Maahanmuuttajia tukevat toimijat tapasivat Tampereella valtakunnallisessa Integration 2022 – tapahtumassa (TEM 2022) marraskuussa 2022. Tämän vuoden pääteemana oli muutos ja muuttuva toimintaympäristö.

Lahtelaiset esittäytyivät tapahtumassa Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman sateenvarjon alla. Mukana oli toimijoita LAB-ammattikorkeakoulusta, Salpauksesta, Dilasta, Kaupunkikylästä sekä Lahden kaupungilta. Näyttelypisteellä esiteltiin erilaisten hankkeiden tuloksia sekä verkostoiduttiin muiden toimijoiden kanssa.

[Alt-teksti: esittelijöitä ja tapahtumavieraita tapahtumapaikalla, esitteitä ym.]
Kuva 1. Lahden alueella maahanmuuttotyön parissa toimivien esittelypiste Integration 2022 -tapahtumassa. (Kuva: Merja Ikonen)

Kolmatta kertaa järjestetyn Integration 2022 -tapahtuman tavoitteena oli nostaa esiin kotoutumisen sekä pakolaisten vastaanoton ajankohtaisia teemoja. Yli tuhannen osallistujan joukossa oli kotoutumis-, maahanmuutto- ja vastaanottoteemojen parissa toimivia ihmisiä; kuntien työntekijöitä, viranomaisia, järjestötoimijoita, tutkijoita, päättäjiä, yrittäjiä ja vapaaehtoisia. Tapahtuma oli kotoutumisen kumppanuusohjelman päätapahtuma. (TEM 2022.)

Osaamisenpaikka.fi kiinnosti

Lahtelaisten toimijoiden näyttelypisteellä oli esillä Alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi sekä eri hankkeiden tuottamia työkaluja suomen kielen oppimisen, työllistymisen ja ohjauksen tueksi.

Tapahtuman kävijöille kerrottiin muun muassa korkeakoulutettuja maahan muuttaneita tukevan Lahden OSKE LAB -hankkeen (LAB 2022a, Linkki 1) tuottamista ohjaus- ja neuvontamateriaaleista, joita on koottu Osaamisenpaikka.fi -sivustolle (Linkki 2).

[Alt-teksti: tapahtumapaikka, jossa esittelijöitä ja yleisöä.]
Kuva 2. Integration 2022 -tapahtumassa esiteltiin hankkeiden tuloksia ja hyviä käytänteitä. (Kuva: Merja Ikonen)

Osaamisenpaikka.fi-sivusto herättikin paljon positiivista huomiota. Osaamisen paikka tarjoaa tietoa ja työkaluja maahan muuttaneiden työllistymisen, osaamisen kehittämisen ja hyvän arjen edistämiseksi Päijät-Hämeen alueella. Uusimpana sisältönä Osaamisen paikassa on ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeen (LAB 2022b) julkaisema Opiskele hoitoalaa ja suomen kieltä -oppimisympäristö, joka kiinnosti tapahtuman osallistujia runsaasti.

Osaamisen paikka koettiin erittäin hyvänä mallina siitä, miten hankkeiden tulokset saadaan koottua yhteen ja säilymään myös hankkeiden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi työuramentorointia kehittäneen, nyt jo päättyneen Mesh – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena -hankkeen tuottama työuramentoroinnin materiaali on saavutettavissa Osaamisen paikan kautta (Linkki 4).

Kirjoittajat

Merja Ikonen on projektisuunnittelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee muun muassa hankkeissa Lahden OSKE LAB ja Razom–Yhdessä–Together.

Marja Kiijärvi-Pihkala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja toimii projektipäällikkönä hankkeissa Lahden OSKE LAB ja Razom–Yhdessä–Together.

Lähteet

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021–2025. Viitattu 20.12.2022. Saatavissa https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/02/Maahanmuutto-ohjelma2021-2025_liitteineen_final.pdf

TEM. 2022. Työ- ja elinkeinoministeriö. Integration 2022. Viitattu 20.12.2022. Saatavissa https://integration2022.fi/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022a. Lahden OSKE LAB. Viitattu 20.12.2022. https://lab.fi/fi/oske-lab

Linkki 2. Osaamisenpaikka.fi. 2022a. Viitattu 20.12.2022. https://osaamisenpaikka.fi/

Linkki 3. LAB. 2022b. ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala. Hanke. Viitattu 20.12.2022. https://lab.fi/fi/projekti/elma

Linkki 4. Osaamisenpaikka.fi. 2022b. Työuramentoroinnin materiaali. Viitattu 20.12.2022. https://osaamisenpaikka.fi/6622-2/