Monialaista yhteistyötä Finlandia-hiihdossa

Finlandia–hiihto on vuosittainen hiihtokilpailutapahtuma, joka saavutti 50 vuoden rajapyykin vuonna 2023 (Finlandia-hiihto 2023). LAB-ammattikorkeakoulu on tehnyt tapahtuman kanssa yhteistyötä vuodesta 2000 alkaen. Pitkäkestoinen yhteistyö on mahdollistanut työelämälähtöisen opetuksen, aluevaikuttavuuden sekä jatkuvan toiminnan kehittämisen.

Ensiaputoiminnan järjestäminen

Pelastuslain (379/2011) mukaan yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava tilaisuuden järjestämisestä turvallisesti. Tapahtuman järjestäjän tulee laatia kirjallinen pelastus- ja ensiapusuunnitelma, josta vastaa Finlandia-hiihdon turvallisuuspäällikkö yhdessä ensiapujohdon kanssa. (Kallio & Määttä 2014, Pelastuslaitokset 2023a, b.)

Yleisötapahtumissa ensiavun tehtävänä on ensiavun anto, hätäilmoituksen teko sekä viranomaisyksiköiden opastus onnettomuuspaikalle. Monivammapotilas- ja suuronnettomuustilanteissa ensiavun tehtävänä on tukea alkuun tapahtuman turvallisuusorganisaatiota ja myöhemmin viranomaisia. (Pelastuslaitokset 2023b.) Lisäksi ensiaputoiminnan yhtenä tehtävänä on vähentää tapahtumasta alueen terveydenhuollolle aiheutuvaa kuormitusta (Hänninen ym. 2022).  

Ensiapuvalmiuteen vaikuttavat tapahtumaan osallistuva henkilömäärä, tapahtuman luonne sekä tapahtuma-alueen koko. Finlandia-hiihdon kokoisessa tapahtumassa tulee olla nimetty ensiapujohtaja ja muulla ensiapuhenkilöstöllä tulee olla riittävät ensiaputaidot. Ensiapuvälineistön tulee olla tapahtuman luonteeseen nähden asianmukainen. (Pelastuslaitokset 2023b.) Finlandia-hiihdon ensiaputoiminnasta vastaa lääkäri, jonka tukena toimivat LAB-ammattikorkeakoulun ensiapukoulutuksesta vastaavat opettajat ja opiskelijat, joilla on riittävät ensiaputaidot.

Hyvällä valmistautumisella luodaan turvallisuutta

Finlandia-hiihdon osallistujamäärä on tuhansia, ja eri-ikäisiä ja erikuntoisia hiihtäjiä saapuu eri puolilta maailmaa. Tapahtuma-alue on laaja hiihtomatkan vaihdellessa 20 kilometristä aina 100 kilometriin asti ja vaatien useita ensiapupisteitä matkan varrelle. Kun ensiavusta vastaavien opiskelijoiden määrä vaihtelee noin 60–120 opiskelijan välillä, on selvää, että tapahtuman suunnittelu ja toteutus vaativat hyvää suunnittelua sekä monitahoista ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

[Alt-teksti: suuri sali, jossa on paljon pöytiä ja pöydillä erinäköistä tavaraa, laitteita, sidontatarvikkeita ynnä muuta. Tavarapaljouden keskellä kaksi hymyilevää naista katsoo kameraan.]
Kuva 1. Maj Tallbacka ja Matleena Takaluoma valmistautumassa ensiaputarvikkeiden koontiin. (Kuva: Maj Tallbacka)

Valmistauduttaessa tapahtumaan pitää huolehtia riittävistä ja asianmukaisista ensiaputarvikkeista, opiskelijoiden hyvistä ensiaputaidoista sekä tiimihengen syntymisestä. Iso merkitys on myös opiskelijoiden oman ensiapusuunnitelman laadinnalla. Koska opiskelijat toimivat ensiapupisteillä ilman opettajia, on tärkeää, että he suunnittelevat tiimin toimintatavat erilaisiin ensiaputilanteisiin. Opiskelijoiden turvallisuudentunnetta lisää päivystyspisteille nimetty ensiavun yhdyshenkilö ja hyvä yhteistyö sekä latuaseman että oman ensiaputiimin kesken. Opiskelijoiden mahdollisuus konsultoida tapahtuman lääkäriä ja opettajia on yksi keino lisätä turvallisuudentunnetta.

Toiminnan kehittämisen näkökulmasta on tärkeää saada opiskelijoita palautetta tapahtumasta. Vaikka takana on pitkäkestoinen yhteistyö, tuovat opiskelijat aina hyviä kehittämisehdotuksia, joilla lisätä tapahtumaturvallisuutta. Kaikkien toimijoiden yhteisenä tavoitteena on taata hiihtäjille turvallinen hiihtotapahtuma, ja se onnistuu vain hyvällä suunnittelulla sekä monialaisella yhteistyöllä.

Kirjoittajat

Matleena Takaluoma ja Maj Tallbacka toimivat LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtoreina ja vastuuopettajina Ensiavun toteutus erilaisissa tapahtumissa -opintojaksolla.

Lähteet

Finlandia-hiihto. 2023. 50 vuotta Finlandia-hiihtoa. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://www.finlandiahiihto.fi/50-vuotta

Hänninen, J., Koski, A., Lahelma, J. & Nordquist, H. 2022. Tapahtumaensiapu keventää ensihoidon kuormitusta. Lääkärilehti. Tiede 9.9.2022. Viitattu 21.4.2023. Saatavissa  https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/tapahtumaensiapu-keventaa-ensihoidon-kuormitusta/?public=5a36904c1b9e79ee13f08efa50472ed3

Kallio, T. & Määttä, I. 2014. Tapahtumajärjestäjän opas. Lahden seutu – Lahti Region Oy / IDEAL. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://issuu.com/lahti2014/docs/tapahtumajarjestajan_opas_2014

Pelastuslaitokset. 2023a. Opas pienen yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://www.phpela.fi/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/01/ohjeet_20160125125718_opas_yleistapahtuman_pelastussuunnitelman_laadintaan.pdf

Pelastuslaitokset. 2023b. Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://pelastuslaitokset.fi/sites/default/files/2020-06/541177,%20Yleis%C3%B6tapahtuman%20EA%20suunnitelma.pdf

Pelastuslaki 29.4.2011/ 379. Finlex. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379