Luontoon liittyvä elävä perintö matkailun vetovoimatekijänä

Kulttuuriperintökohteet on tunnistettu Suomen matkailussa erottautumistekijäksi, johon liittyy vahvaa kasvupotentiaalia (TEM 2019). Vaikka moni yhdistääkin kulttuuriperinnön vetovoiman ensisijaisesti rakennettuun ympäristöön, avaa myös aineeton elävä perintö kiinnostavia mahdollisuuksia ja näkökulmia matkailun kehittämiseen. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien elävä perintö -teemavuosi 2023 nostaa paikallisia tapoja, perinteitä ja tarinoita (Museovirasto 2023a).

LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa (LAB 2023) on tehty hämäläiseen luontoon liittyvää elävää perintöä näkyväksi muun muassa perinnetapahtumissa (Tommola 2023).

Hämäläistä elävää perintöä monessa muodossa

Luontoon liittyvällä elävällä perinnöllä on Hämeessä pitkät juuret. Täällä näkyvät vahvoina elävän perinnön kansalliseen luetteloonkin kirjatut perisuomalaiset teemat, kuten saunominen, sienestys ja jokaisen oikeudet (Museovirasto 2023b). Matkailun näkökulmasta näkyviä elävän perinnön teemoja Hämeessä ovat metsätalous, eränkäynti ja kalastus sekä vesillä liikkuminen. Perinteitä löytyy myös esimerkiksi sahdin valmistukseen sekä ruokakulttuuriin.

Alueemme kiinnostavissa matkakohteissa näkyvät myös maatalouden perinteet, sillä Korteniemen perinnetilalla Liesjärven kansallispuistossa pääsee tutustumaan 1910-luvun viljelymenetelmiin ja maisemanhoitoon. Kaikki edellä mainitut elävän perinnön muodot yhdistyvät vahvasti maaseutuun ja luontoon. Vai voitko kuvitella esimerkiksi savusaunaa höyryämään moderniin suomalaiseen lähiöön?

[Alt-teksti: korkkipohjan päälle aseteltuja vanhanaikaisia uistimia ynnä muita pieniä kalastusvälineitä.]
Kuva 1. Päijänteen kansallispuistossa pääsee tutustumaan kalastukseen liittyvään kulttuuriperintöön. (Kuva: Lauri Salonen)

Tuotteistamisen avainteemoja ja periaatteita

Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa tuotteistetaan yhteistyössä matkailun aluetoimijoiden ja matkailuyritysten kanssa luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintöä syksyllä 2023 järjestettävässä työpajasarjassa. Tässä yhteydessä on noussut esille intressejä myös elävän perinnön tuotteistamiseen, joten pohdimme, millaisia erityispiirteitä siihen liittyy.

Elävän perinnön hyödyntäminen matkailussa voi hyvin tehtynä edistää sekä vastuullisen matkailun kehittämistä että arvokkaan kulttuuriperinnön säilymistä (Museovirasto 2021). Elävää perintöä tuotteistettaessa tulee aina pyrkiä säilyttämään aitous ja yhteys ympäristöön. Myös yhteys paikalliseen toimintaan sekä vastuullisuus ovat menestyvälle elävään perintöön pohjautuvalla matkailutuotteelle välttämättömiä ominaisuuksia.

Tuotteistamisessa ja markkinoinnissa tulee varoa ylikaupallistamista, joka saattaa myydä hetkellisesti, mutta katkaista tuotteen tai palvelun yhteyden elävän perinteen alkuperäiseen ympäristöön tai yhteisöön (Museovirasto & Visit Finland 2021).

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2023. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 31.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

Museovirasto. 2021. Kestävästi yhdessä. Kulttuuriperintö ja matkailu Suomen menestystekijöinä. Viitattu 31.8.2023. Saatavissa https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/rev_FINAL_2021_Kestavasti_yhdessa.pdf

Museovirasto & Visit Finland. 2021. Opas elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen. Viitattu 31.8.2023. Saatavissa https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/yhteinen-polku-opas-elavan-perinnon-vastuulliseen-matkailulliseen-tuotteistamiseen-2021.pdf

Museovirasto. 2023a. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana elävä perintö. Viitattu 31.8.2023. Saatavissa https://museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/euroopan-kulttuuriymparistopaivien-2023-teemanana-elava-perinto

Museovirasto. 2023b. Elävän perinnön kansallinen luettelo. Viitattu 31.8.2023. Saatavissa https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4n_perinn%C3%B6n_kansallinen_luettelo/valitut

TEM. 2019. Yhdessä enemmän ‒ kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Suomen matkailustrategia 2019–2028 ja toimenpiteet. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.  Alueet, yritykset. 2019:60. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161906/TEM_2019_60.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Tommola, P. 2023. Perinnetapahtumat elävöittävät luontokohteiden kulttuuriperintöä. LAB Focus. Viitattu 31.8. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/perinnetapahtumat-elavoittavat-luontokohteiden-kulttuuriperintoa/