Moniongelmaiset asiakkaat haastavat lapsi- ja perhepalveluita kehittymään

LAPE-muutosohjelman tavoitteena on kehittää lapsiperheille suunnattua tukea oikea-aikaisempaan ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Keskiössä ovat varhainen tuki ja yhdyspintaosaamisen kehittäminen. (STM 2019.) Integroivan yhteistyön haasteet ja onnistumisen edellytykset ovat tiedossa, mutta tulevat harvoin näkyväksi paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden arjessa (Lammintakanen & Hujala 2018, 8). Palvelujärjestelmä on sirpaleinen ja kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta voi puuttua kokonaan. Jokainen asiakkuus alkaa arvioinnilla (Kuosmanen 2017, 14.) Epäselvä vastuunjako ja päällekkäinen työskentely tekevät tilanteista monimutkaisia, eikä kukaan ota kokonaisvastuuta tilanteesta (Yliruka ym. 2018, 48). Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen ja auttaminen vaativat uusia toimintamalleja (Lammintakanen & Hujala 2018, 29). Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen vaatii moniammatillista, hallinnon- ja organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä (Yliruka ym. 2018, 46).  

Kuva 1. Vauva ei voi odottaa – vauvaperheet tarvitsevat oikea-aikaista ja riittävän vahvaa tukea. (Kuva: Pexels 2020) 

Ylisukupolvinen huono-osaisuus tulee näkyväksi ensikodeissa 

Ylisukupolvinen huono-osaisuus on kärsimystä, kurjuutta ja köyhyyttä, jotka toistuvat sukupolvesta toiseen (Saari ym. 2020, 255). Lapsuuden haitalliset kokemukset voivat vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin kielteisesti. Pitkittynyt stressi voi muovata kehittyviä aivoja ja näkyä myöhemmin haasteina esimerkiksi yksilön oppimisessa, huomiokyvyssä ja kyvyssä sietää stressiä. (CSC 2019.) Ensi- ja turvakotien liitossa on tehty pitkäjänteistä työtä haavoittuvissa olosuhteissa elävien lapsiperheiden tukemiseksi (Kuosmanen 2017, 4). Ensikotikuntoutus on suunnitelmallista, ammatillista ja tavoitteellista työskentelyä, jonka keskiössä on vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus (Rikalainen 2015, 12). Moni perhe tulee palveluihin sirpaleisesti autettuna, joskus tilanteessa, jossa ensikotikuntoutuksen vaihtoehtona on vauvan huostaanotto (Kuosmanen 2017, 4, 13). 

Ensikodin avopalvelu kulkee asiakkaan rinnalla kohti hyvää arkea 

Ensikotikuntoutuksessa saavutettujen muutosten siirtäminen kotiin vaatii intensiivistä ja räätälöityä tukea. Tähän tarpeeseen käynnistettiin syksyllä 2020 avopalvelu, joka koostuu päiväryhmätoiminnasta ja yksilöllisestä, perheen tarpeiden mukaan räätälöidystä tuesta. Ensikodin avopalvelun kunnan perhetyötä tukevampi ote perustuu integratiiviseen työskentelyyn. Työntekijä on asiakkaan tukena sekä arjessa että erilaisissa yhteistyötahojen tapaamisissa. Vuorovaikutustaidot ja kyky luoda luottamusta ovat työntekijän ydinosaamista. Luottamuksellisessa suhteessa vaikeidenkin asioiden avoin käsittely on mahdollista. Avopalvelu on joustavaa ja pystyy mukautumaan nopeasti asiakkaan tarpeisiin. Keskeistä on asiakkaan kokemus työskentelyn hyödyllisyydestä. (Saarinen-Salmi 2020.) Ensikodin avopalvelu kulkee rinnalla ja auttaa tunnistamaan voimavaroja sekä ratkaisemaan arjen ongelmia. Yksilöllisen ja vahvan tuen avulla voidaan ehkäistä ongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle sekä lisätä perheenjäsenten hyvinvointia ja osallisuutta. 

Kirjoittajat 

Heidi Ehn on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta.  

Raija Hovi-Pulsa on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori. 

Lähteet 

CSC. 2019. The Centers for Disease Control and Prevention’s. U.S. Department of Health & Human Services. USA.gov. [Viitattu 25.9.2020]. Saatavissa: https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/aces/fastfact.html 

Kuosmanen, S. 2017. Elämäni paras päätös. Tutkimus ensikotityön vaikuttavuudesta 

Lammintakanen, J. & Hujanen, A. 2018. Paljon sote-palveluja tarvitsevat ihmiset keskiöön. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 12/2018.  

Rikalainen, K. 2015. Äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta ensikodissa. Tuen merkitykset ja yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin. Sosiaalityön Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.  

Saari, J. Eskelinen, N. & Björklund L. 2020. Raskas perintö. Gaudeamus. Helsinki.  

Saarinen-Salmi, T. 2020. Ensikodin avopalvelun vastaava. Haastattelu 19.9.2020. 

STM 2019. LAPE-muutosohjelman vuoden 2019 toimintasuunnitelma. [Viitattu 25.9.2020]. Saatavissa: https://stm.fi/-/lape-muutosohjelman-vuoden-2019-toimintasuunnitelma  

Yliruka, L. Vartio, R. Pasanen, K. & Petrelius, P. 2018. Monimutkaiset ja erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä. Valtakunnallisen kyselyn tuloksia. Työpaperi 16/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 

Kuvat 

Kuva 1. Asmussen, R. Pexels. 2016. henkilo-ihminen-lapsi-mustavalkoinen. [Viitattu 25.9.2020]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/henkilo-ihminen-lapsi-mustavalkoinen-2505101/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *