LAB mukana neurologisen kuntoutuksen kansainvälisessä kehitystyössä, osa 2

Tämän blogin kirjoittaja edustaa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön Fyysinen Aktiivisuus & Toimintakyky -tutkimustiimiä (LAB 2023) kansainvälisessä Technology-supported Innovative Rehabilitation -verkostossa. Verkoston tavoitteena on tunnistaa, kehittää ja luoda kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämisaihioita neurologisen kuntoutuksen ja kuntoutusteknologian näkökulmista, joiden avulla on mahdollista lisätään tutkimusten ja koulutuksen laatua sekä osallistuvien edustusmaiden välistä tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä. Näiden lisäksi tutkimusverkoston keskeisimpinä tehtävänä on vaihtaa ja jakaa tietoa neurologiseen kuntoutukseen liittyvän kuntoutusteknologian opetussisältöjä sekä kehittää korkeakoulutasoista monialaista kehittämis- ja tutkimustyötä.

Edellisessä ensimmäisessä osassa lupailtiin uutta osaa jo viime syksynä (Rintala 2022), mutta kuulumisia kuullaan nyt vuoden jälkeen verkoston aloittamisesta. Missä siis mennään ensimmäisen vuoden jälkeen?

Verkostoitumista ja tutkimushankkeiden aihioiden rakentamista

Syksyllä 2022 verkosto järjesti Antwerpenissä, Belgiassa, koronavuosien jälkeen ensimmäisen tapaamisen kasvotusten. Belgian ulkopuolisten maiden edustajat seurasi päivää etäyhteydellä. Puolen päivän verkostotapaamisessa jokaisen maan edustaja esitteli omia tutkimusaihioita neurologisen kuntoutuksen ja kuntoutusteknologian näkökulmasta. Sen lisäksi Hasseltin yliopiston johtamana verkosto keskusteli ja lanseerasi verkoston tarkempia keskeisimpiä tavoitteita ja työpaketteja, joihin jokaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun edustajalla oli mahdollisuus vielä myötävaikuttaa.

Kuva 1. Neurologisessa kuntoutuksessa on paljon tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksia. (lartaltado 2016)

Kohti verkoston työpaketteja ja yhteistyötä

Syksyn 2022 verkostotapaamisessa sovittiin myös keskeisimmät työpaketit, joihin jokaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun edustajat voivat katsoa osallistumisen tasonsa oman tarpeen mukaan. Työpaketteja toistaiseksi on yhteensä kolme: 1) lainsäädäntö ja implementointi, 2) Big Data ja tekoäly, ja 3) neurologisen kuntoutuksen älypuhelinsovellukset. Näiden lisäksi vuonna 2023 tarvittaessa tarkastellaan ja arvioidaan uudelleen työpakettien määrää ja sisältöä.

Yhteistyön on määrä jatkua erillisissä työpakettiryhmissä, jossa jokaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun edustajat pureutuvat tarkemmin oman substanssiosaamisen kautta uusiin tutkimus- ja koulutusideointeihin. Keskeisimpinä tehtävinä työpaketeilla on hahmottaa teemojen toiminta suhteessa verkoston tavoitteisiin ja päämääriin sekä pohtia teeman tämänhetkinen kansainvälinen tarve ja rakentaa tutkimusryhmittymiä uusiin hankkeisiin teeman ympärille.

LABin Hyvinvointi-yksikkö jatkaa kansainvälisen kuntoutuksen kehittämistä

Verkoston toiminta jatkuu vuoteen 2027 saakka, joten LAB-ammattikorkeakoululla on hyvä jalansija olla mukana kehittämässä uusia neurologisen kuntoutuksen aluevaltauksia yhteistyössä verkoston muiden toimijoiden kanssa. Tästä on myös hyötyä neurologisen kuntoutuksen opetuksen sisältöjen kehittämisessä.

Kirjoittaja

Aki Rintala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä fysioterapian yliopettajana sekä asiantuntijana Hyvinvointi-yksikön Fyysinen Aktiivisuus & Toimintakyky -tutkimustiimissä.

Lähteet

LAB. 2023. Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimi. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/tutkimus-kehitys/hyvinvointi/fyysinen-aktiivisuus-ja-toimintakyky-tutkimustiimi

lartaldato. 2016. Artal, L. Sähköstimulaatio, urheilu, terveys. Pixabay. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/s%C3%A4hk%C3%B6stimulaatio-urheilu-terveys-1230007/

Rintala, A. 2022. LAB mukana neurologisen kuntoutuksen kansainvälisessä kehitystyössä. LAB Focus. Viitattu 28.5.2023.Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/lab-mukana-neurologisen-kuntoutuksen-kansainvalisessa-kehitystyossa/