Moniosaamisen tarve kaupan alalla kasvaa – esihenkilötyö on muutoksessa

Kaupan ala ja tehtävät ovat muutoksessa. Kuten monilla muillakin aloilla, perinteiset tehtävänkuvat muuttuvat tulevaisuudessa. Perinteiset kaupan alan työtehtävät myynnissä ja asiakaspalvelussa ovat digimurroksen myötä vähenemässä. Asiakkaat hoitavat nykyisin itse aiemmin kaupan henkilöstölle kuuluneita tehtäviä. (Mitronen ym. 2020)

Jatkuva osaamisen kehittämisen tarve on tullut ilmi useissa tutkimuksissa. Osaamisen kehittäminen ja sen varmistaminen vaatii kaupan alan yritysten johdolta pitkäjänteistä osaamisen johtamista. Yritysten tarjoama tuki osaamisen kehittämiseen vaihtelee, ja työntekijöiden henkilökohtaiset kokemukset vaihtelevat suuresti. (Piipari ym. 2021)

Kuva 1. Jatkuva muutos pakottaa yritykset oppimaan ja kehittämään osaamistaan. (geralt 2018)

Parhaimmillaan osaamisen johtaminen näkyy jo yrityksen strategiassa. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, mitä yrityksessä osataan, miten osaamista hyödynnetään ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta. Jotta organisaatio voi pärjätä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, tulee sen tunnistaa omat ydinosaamisensa, jotka toimivat yrityksen vision, strategian sekä tavoitteiden taustalla. Nämä ydinosaamiset tuovat organisaation tarvitseman kilpailuedun. (Viitala 2019, 210; Viitala 2021, 121–122.)

Moniosaamisen johtaminen päivittäistavarakaupassa

Moniosaaja-termiä käytetään yleensä viittaamaan useisiin työtaitoihin yhdellä työntekijällä. Tämä edellyttää työntekijöiden tietojen ja taitojen edistämistä, jotta he voivat työskennellä useissa tehtävissä. Moniosaamisesta on hyötyä työnantajalle ja työntekijälle itselleen, sillä usein moniosaaminen mahdollistaa henkilöstölle ammattitaidon kehityksen ja parantaa työmahdollisuuksia (Ahmad 2018). Moniosaamisen johtaminen auttaa päivittäistavarakaupassa tarvelähtöistä työvuorosuunnittelua, mikä mahdollistaa työntekijöille kattavat työsuhteet ja helpottaa esihenkilöiden työtä. Tämä mahdollistaa myös tehokkaat tuntirakenteet sekä auttaa reagoimaan jo havaittuun henkilöstövajeeseen. (Ropo 2022.)

Ropo (2022) tutki opinnäytetyössään moniosaamisen johtamista päivittäistavarakaupan toimialalla sekä toimialan esihenkilöiden suhtautumista moniosaajien johtamiseen. Tutkimuksessa selvisi, että esihenkilöt suhtautuivat positiivisesti moniosaajien johtamiseen, ja tässä nähtiin paljon mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

[Alt-teksti: Kaavio, jonka kaikki osat ovat kytköksissä toisiinsa. Osat ovat Oppimisen suuntaaminen, oppimista edistävän ilmapiirin luominen, oppimisprosessien tukeminen ja esimerkillä johtaminen.]
Kuva 2. Osaamisen johtamisen ulottuvuudet esihenkilötyössä. (Viitala 2002, mukaillen Moona Ropo)

Haasteena koettiin toimintayksikköjen eriävät toimintaohjeet sekä moniosaajien johtamisen suunnitelmallisuuden puute. Lisäksi pohdintaa herätti moniosaajien tasapuolinen johtaminen sekä työhyvinvoinnin toteuttaminen, kun moniosaajalla voi olla useampi esihenkilö. Tulosten perusteella esihenkilöiden oma osaaminen korreloi osaamisen johtamisen kanssa, mikä näkyy erityisesti oppimisprosessien tukemisessa eli tietoisessa osaamisen johtamisessa.

Kirjoittajat

Moona Ropo on tradenomi YAMK -opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Anu Kurvinen, KTM, on LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan lehtori.

Lähteet

geralt. 2018. Altmann, G. Taidot, aloittaa. Pixabay. Viitattu 11.2.2022.   Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/taidot-voi-taitoja-aloittaa-3371153/

Mitronen, L., Närvänen, E., 2020, Asiantuntija-artikkeli kaupan toimialasta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:55. Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-532-4

Piipari, R., Puttonen, M. Terho, T. Kaupan toimialan tilannekuva, muutos ja tulevaisuuskuva. Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163188/TEM_2021_28.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ropo, M. 2022. Moniosaamisen johtaminen päivittäistavarakaupan toimialalla, case: Etelä-Karjalan Osuuskauppa. Opinnäytetyö tradenomi YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lappeenranta.  Viitattu 20.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052411513

Viitala, R. 2002. Osaamisen johtaminen esimiestyössä. Väitöskirja. Acta Wasaensia – Vaasa No 109. Viitattu 26.3. 2022.  Saatavissa https://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_951-683-987-8.pdf

Viitala, R. 2019. Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.