Mikro-oppiminen rikkoo totuttua kaavaa ja tekee uuden oppimisesta helpompaa

Kiireinen rytmi työssä ja vapaa-ajalla haastaa perinteisen kouluttautumismallin. Koko työyhteisön yhteinen täydennyskoulutuspäivä, ATK tila, en pysy kärryillä, puuduttavaa luennointia – ahdistaa, kuormittaa – tekemättömiä töitä olisi tehtävänä koulutuspäivän sijasta paljon.

Mikro-oppimisen lyhyet oppimissisällöt voisivat toimia ratkaisuna työyhteisöjen täydennyskoulukseen, uusien työntekijöiden perehdytykseen, uusien toimintamallien tai tietojärjestelmien käyttöönottoon ja jatkuvan oppimisen toteuttamiseen. Käytännössä mikro-oppiminen tarkoittaa oppimissisältöjen pilkkomista ja tarjoamista oppijalle pieninä annoksia esim. videoina, infograafeina ja lyhyinä teksteinä. (Vihtonen, 2022)

Mobiili mikro-oppimisympäristö -hankkeessa (LAB 2022) kartoitettiin eri alan toimijoiden ajatuksia mikro-oppimisen mahdollisuuksista, vahvuuksista, heikkouksista ja uhkakuvista. Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että mikro-oppiminen on ammatillisissa sisällöissä vasta kehittymässä, mutta on ajatuksena innostava. Mikro-oppimisen malleilla työn ilo voisi olla myös oppimisen iloa.

Voiko tehokas oppiminen olla helppoa?

Hankkeen toteuttamissa mikro-oppimiseen liittyvissä haastatteluissa kävi ilmi, että joillakin aloilla on vaikea tunnustaa mielekästä oppimisympäristöä laadukkaaksi. Samalla työn rytmi on kiivasta, eikä työyhteisöillä ole varaa sitoa koko henkilöstöä päiviksi koulutuksiin. Mikro-oppimisen mallilla toteutettuna työntekijä voivat opiskella materiaalin sisällöt oman aikataulunsa mukaisesti. Työyhteisöissä voidaan sopia tietty aikaväli itseopiskelulle ja tämän jälkeen kokoontua yhteen syventämään oppia ja keskustelemaan opitun siirtämisestä käytännön työhön.

Pöydällä vasemmalla älypuhelin ja oikealla kuulakärkikynä avoinna olevan, tyhjän muistikirjan päällä. Ylempänä pöydän laidalla kolme pientä ruukkukasvia.
Kuva 1. Mikro-oppimisen malli mahdollistaa kouluttautumisen sisällyttämisen työpäivän sisälle. (Koppens 2022)

Mikro-oppimisen malli lisää mahdollisuuksia myös asiakkaan osallisuuteen ja informoimiseen Työelämän haastatteluissa kävi ilmi myös ajatus yritysten ja niiden tuotteiden markkinoimisesta mikro-oppimisen avulla. Sosiaalisessa mediassa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen alan käsitteiden avaamista kiinnostavissa parin lauseen sosiaalisen median julkaisuissa tai omien tuotteiden käytön opettamista asiakkaalle mikro-oppimista hyödyntävän kurssin avulla. Yrityksen markkinointi sekä sosiaalisen median käyttö voi olla haasteellista yrityksille ja siihen toivotaankin lisää esimerkiksi mikro-oppimis kursseja, joita on nopea tehdä työn lomassa.

Asiakkaiden koulutus tuotteiden käytössä mikro-oppimis kurssien avulla nopeuttaa tuotteen käyttöönottoa, kun opiskelu on nopeampaa ja jo muutaman kurssiosuuden jälkeen asiakas voi alkaa harjoittelemaan tuotteen käyttöä. Ihannetilanteessa kurssin pystyy suorittamaan mobiililaitteella, jolloin opiskelu ja harjoittelu onnistuu samanaikaisesti. (Koumadoraki 2022.) Yrityksen tuotteiden ja niiden käytön opettaminen mikro-oppimis kurssien avulla myös yrityksen omille työntekijöille auttaa heitä mainostamaan tuotteita asiakkaille paremmin (TopRight Leadership 2022).

Kirjoittaja

Ulla Huhtalo toimii LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen lehtorina ja asiantuntijana Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan-hankkeessa.

Katri Putkonen työskentelee projektisuunnittelijana Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Koppens, Y. 2022. Vastaanotto Älypuhelin Iphone. Pixabay. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/vastaanotto-%c3%a4lypuhelin-iphone-3076954/

Koumadoraki, A. 2022. Bite-Sized Courses: Unlock The Door to Effective Customer Training. Viitattu 09.12.2022. Saatavissa https://www.learnworlds.com/bite-sized-courses/

LAB. 2022. Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämä -rajapintaan. Viitattu 09.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/mobiili-mikro-oppimisymparisto-oppilaitos-tyoelamarajapintaan

TopRight Leadership. 2022. How Microlearning Boosts Sales and Marketing Performance. Viitattu 09.12.2022. Saatavissa https://www.toprightpartners.com/insights/how-microlearning-boosts-sales-and-marketing-performance/

Vihtonen, J. 2022. Haetaanko mikro-oppimisella vain osaamisen pikavoittoja? LAB Focus. Viitattu 9.12.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/haetaanko-mikro-oppimisella-vain-osaamisen-pikavoittoja/