Motivaatio hybridityössä

Miten motivoida tiimejä hybridityössä? Voisiko pelillisyydestä olla apua motivaation ylläpitäjänä? Distance LAB -hankkeen (LAB 2023) tilaisuudessa Potential – Motivation – Co-creation (Interreg Baltic Sea Region 2023) 29.11.2023 etsittiin vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Yhtenä tilaisuuden puheenvuoroista kuultiin Indeform Ltd:n projektipäällikkö Gabija Jakutyten (2023) esitys, jonka näkökulmana olivat motivaation haasteet ja mahdollisuudet hybridityössä. Motivaation haasteet kumpuavat esimerkiksi yksinäisyyden kokemuksesta työyhteisössä, selkeiden tavoitteiden puutteesta tai epäselvästä viestinnästä. Tämä voi johtaa esimerkiksi vaikeuksiin sitoutua työhön, ongelmanratkaisun haasteisiin tai siihen, että uuden ideointi ei onnistu. Meillä on tarve tulla nähdyiksi, päästä tekemään töitä isomman, innostavan tavoitteen saavuttamiseksi ja kokea olevamme osa yhteisöä. Hyvä johtaminen, arvostuksen osoittaminen, selkeät ja saavutettavissa olevat tavoitteet ja tukiverkostot auttavat ylläpitämään motivaatiota ja yhteenkuuluvuuden kokemusta (Jakutyte 2023).

Psykologiset perustarpeet vaikuttavat hybridityössäkin

Myös Kirsi Sjöblom (2022) toteaa, että motivaation ja hyvinvoinnin ylläpitäminen etätyössä onnistuu työympäristössä, joka tukee psykologisten perustarpeidemme – autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden toteutumista. Motivaatio, eteenpäin pyrkiminen ja kiinnostus ovat meissä sisäänrakennettuina, ja työympäristön tulisi tukea niitä. Kun työympäristö tukee tarvettamme autonomiaan, saamme kokemuksia vaikutusmahdollisuudesta meille tärkeisiin asioihin. Parhaimmillaan voimme kokea työssämme myös kyvykkyyttä – tunnetta siitä, että osaamme meille tärkeitä asioita ja saamme kasvaa ja kehittyä. Yhteisöllinen työympäristö tukee tarvettamme hyviin ihmissuhteisiin ja tarvettamme tulla hyväksytyiksi omana itsenämme. (Sjöblom 2022.)

Kuva 1.  Tiimiytymisen sekä vuorottelevan läsnä- ja etätyön haasteet on hyvä tunnistaa, jotta ne voi myös ratkaista. (CoWomen 2019)

Jakutyte (2023) pohti myös pelillisyyden tuomia keinoja tukea tiimejä motivaation ylläpitämisessä etä- ja hybridityössä. Jakutyte onkin mukana luomassa uutta pelillistettyä alustaa, jonka tavoitteena on tukea tavoitteiden asettamista, auttaa sanoittamaan omaa ja tiimin tunnekokemusta ja visualisoida tavoitteita kohti etenemistä.

Pelillistetty alusta on esimerkki digitaalisista ratkaisuista, joita Distance LAB -hankkeessa (LAB 2023) rakennetaan yhteisöllisyyden, etävuorovaikutuksen ja yhteistyön tukemiseen. LAB-ammattikorkeakoulu on mukana kumppanina EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittamassa hankkeessa (Interreg Balctic EU 2023). Vuoden 2025 loppuun jatkuvassa hankkeessa on mukana yhdeksän organisaatiota kuudesta eri maasta Pohjois-, Itä- ja Keski-Euroopasta. Mukana on korkeakouluja, yrityshautomoita ja muita julkisia, alueellisia toimijoita. Lisäksi projektiin liittyy 24 organisaatiota kumppanimaista ja Virosta.

Tavoitteena on tukea yrityksiä ja organisaatioita etävuorovaikutuksessa ja elinvoiman kehittämisessä mahdollisimman kestävästi. Työtä tehdään yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tervetuloa mukaan etsimään ratkaisuja etävuorovaikutuksen ja tiimiytymisen haasteisiin!

Kirjoittaja

Emmi Ollila työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana.

Lähteet

CoWomen. 2019. Team, table, furniture. Unsplash. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://unsplash.com/@cowomen?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash[A2] 

Interreg Baltic Sea Region. 2023. Potential – Motivation – Co-creation. Distance LAB online & onsite event. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://interreg-baltic.eu/event/potential-motivation-co-creation/

Interreg Baltic EU. 2023. Verkkosivu. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa  https://interreg-baltic.eu/

Jakutyte, G. 2023. Motivation Matters: How to Empower Hybrid Teams. Puheenvuoro Potential – Motivation – Co-creation -tilaisuudessa. 29.11.2023.

LAB. 2023. Distance LAB. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/en/project/distance-lab-remote-service-hub-smes-and-public-sector

Sjöblom, K. 2022. Voimavarat ja hyvinvointi etätyössä – 2. Motivaatio ja hyvinvoinnin edistäminen. Eduhouse. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://app.eduhouse.fi/palvelu/koulutukset/39527475-voimavarat-ja-hyvinvointi-etatyossa-1-stressin-merkitys-ja-saately-tyossa?element=39543987