Palvelumuotoilustudiossa ratkotaan kehityshaasteita monialaisesti

Kuvassa opiskelijoita luokkahuoneessa. Etualalla hymyileväinen Auli Haarnio
Kuva 1. Palvelumuotoilustudiossa on hauskaa ja opettavaista. Etualalla Palvelumuotoilustudion kantava voima, lehtori Auli Haarnio (Kuva: Sini Roine)

Palvelumuotoilustudio on LAB-ammattikorkeakoulun amk-opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus. Opintojakso toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Palvelumuotoilustudiossa keskiössä on tiimioppiminen ja kantavana tausta-ajatuksena on opetuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) integraatio opetukseen. Sisällöllisesti kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olleet vuoden 2023 keskeisiä teemoja. 

Palvelumuotoilustudion opetuksesta vastaa moniammatillinen valmentajatiimi. Valmentajatiimissä on vuoden 2023 aikana toiminut Auli Haarnio, Milla Mäkinen, Minna Ulmala ja Marjut Suokas. Valmentajatiimin välisessä vuorovaikutuksessa korostuu avoimuus, innostuneisuus, kannustavuus ja kokeileva ilmapiiri. Palvelumuotoilustudiossa jokaisen jäsenen vahvuudet ja osaaminen on päässyt oikeuksiinsa tuloksellisesti, ja tiimi kehittää toimintamallia iteroivasti.

Pedagoginen malli

Pedagogisina menetelminä käytetään tiimioppimista ja learning by doing -lähestymistapaa. Palvelumuotoilustudiossa sovelletaan integratiivista pedagogiikan mallia, joka keskittyy käsitteellisen ymmärryksen, kokemuksellisen osaamisen, itsesäätelytaitojen ja sosiokulttuurisen tiedon lisäämiseen.

Valmentavien luentojen rinnalla tehdään paljon tiimityöskentelyä. Jokaiselle opiskelijatiimille nimetään oma valmentaja. Valmentajan rooli on olla tiimin tukena monin eri tavoin edistäen tiimin jäsenten oppimista, yhteistyötä ja onnistumista. Valmennuksellisuuden tarkoituksena luoda puitteet, joissa opiskelijatiimi voi kehittyä ja saavuttaa yhteiset tavoitteensa. 

Opiskelijat ovat palautteissa nostaneet esiin erityisesti aitojen yritysyhteistöiden kiinnostavuuden. Opiskelijat kokevat opintojakson hyvin aikataulutettuna ja mahdollisuutena osallistua oikeaan projektiin. Opiskelijat ovat nostaneet esiin myös pitkäjänteisen tiimityöskentelyn merkityksellisyyden tuloksellisuuden ja oppimisen näkökulmista. 

Palvelumuotoilustudio laajeni monialaiseksi oppimisympäristöksi

Syksyllä 2023 Palvelumuotoilustudio laajeni yhteistyöhön LABin konetekniikan insinööriopiskelijoille suunnatun Tuotekehitys ja innovaatiot -opintojakson kanssa. Monialaiset opiskelijatiimit etsivät ratkaisuja yhteiskehittämisen keinoin Essi-hankkeen asettamiin kehityshaasteisiin. Linkki Essi-hankkeen verkkosivuille. Monialaiset opiskelijatiimit ratkoivat yhdessä kehityshaasteita Palvelumuotoilustudion opiskelijoiden selvittämän asiakasymmärryksen ja design driveriden pohjalta. 

Kuvassa ihmisiä istuu työpajatilassa ja kuuntelee toisten ihmisten antamia ohjeita. Pöydillä on värikkäitä työskentelyalustoja.
Kuva 2. Palvelumuotoilustudion opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat syksyn aikana kaksi (2) työpajaa. Työpajojen avulla saatiin merkityksellistä tietoa yritysasiakkaiden näkökulmasta Essi-hankkeen toimeksiantoon.  (Kuva: Sini Roine)

Palvelumuotoilustudiossa opiskelijoille tarjottiin ympäristö kehittää geneerisiä taitoja, työyhteisötaitoja ja substanssiosaamista. Opintojakso tarjosi uusia näkökulmia oppimisprosessiin sekä menetelmäosaamista laaja-alaiseen yhteiskehittämiseen ja uudistavaan ongelmanratkaisuun. 

Kirjoittaja

Marjut Suokas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja on ollut Palvelumuotoilustudiossa mukana tuntiopettajana. Hänen ammatillisiin kiinnostuksensa kohteisiin kuuluu muotoiluajattelun hyödyntäminen johtamisessa ja liiketoiminnassa.

Linkit 

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. ESSI – esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hankkeen verkkosivut. Viitattu 19.12.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/essi