Munuaispotilaan hoitotyön täydennyskoulutus sairaanhoitajien urakehityksen eduksi

Munuaissairaudet ovat lisääntyneet tasaisesti Suomessa, ja lisäkoulutuksen tarve ammattilaisten keskuudessa on nousussa. Valtakunnallisesti noin 10 vuoden aikavälillä munuaissairauksien muutos on ollut noin + 10 %.

Maailmanlaajuisesti vuonna 2015 Global Burden of Diseases -tutkimuksen mukaan munuaissairauksiin kuoli noin 1,1 miljoonaa ihmistä, ja se luokiteltiin 12. suurimmaksi kuolinsyyksi kaikista sairauksista (Reddy 2016). Munuaissairaudet ovat suuri kansanterveysongelma, jota voidaan ennaltaehkäistä muun muassa elintapamuutoksilla. Vuonna 2022 Suomessa kroonista munuaissairautta sairasti noin 10 % suomalaisista (Honkanen ym. 2022). Täydennyskoulutuksilla voidaan vastata työelämän tarpeeseen sekä tukea ammattilaisen osaamisen kehitystä tietyllä aihealueella.

LAB-ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa 2024 uusi täydennyskoulutus munuaissairauksiin liittyen. Koulutuksen tarve nousi työelämästä. Lisäkoulutus ja työkokemus ovat myös perusta sairaanhoitajan urakehitykselle (Kotila ym. 2016).

Täydennyskoulutuksilla on tärkeä merkitys osaamisen ja työkäytäntöjen kehittämisessä. Munuaispotilaan täydennyskoulutus on rakennettu yhteistyössä munuais- ja maksaliiton sekä Päijät-Soten vatsa- ja munuaiskeskuksen kanssa.

[Alt-teksti: kuva tutkimustilanteesta. Hansikoitu käsi pitelee laitetta tutkittavan potilaan alavatsalla.]
Kuva 1. Meneillään munuaisten ultraäänitutkimus. Munuaissairaudet yleistyvät kaikkialla maailmassa. (stefanamer 2022)

Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan toistuvasti

Täydennyskoulutusten kehittämistehtävien kautta saadaan osaamista laajennetuksi sekä yhteistyöorganisaation toimintaa kehitetyksi (Alanen & Toikka 2023). Munuaispotilaan hoidon erikoisosaamisen perustana on näyttöön perustuva toiminta, vahva kliininen osaaminen ja päätöksentekotaito. Koulutuksen myötä asiantuntija pystyy työskentelemään hoitotyön toiminnan kehittäjänä.

Tavoitteena on syventää ammattilaisten osaamista ja avata uusia työvälineitä munuaissairaan potilaan hoitotyöhön, huomioiden eri työyksiköt. Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhdessä työelämäasiantuntijoiden kanssa, ja siinä otetaan huomioon perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä kolmannen sektorin tarpeet ja osaamisvaatimukset.

Koulutuskokonaisuuden alkaessa opintosuunnitelman onnistumista arvioidaan opiskelijoiden väli- ja urapalautteiden avulla. Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan koko toteutuksen ajan, ja mahdollisia muutoksia tehdään palautteiden avulla. Nämä huomioimalla saadaan tuetuksi ammatillista kasvua ja kehittymistä täydennyskoulutuksessa.

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön opettajana ja toimii vastuuopettajana munuaispotilaan hoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Lähteet

Alanen, N. & Toikka, T. 2023. Urakehityksen tukeminen sairaanhoitajan työssä. Opinnäytetyö. Xamk Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, sairaanhoitajakoulutus. Viitattu 1.9.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/803079/Alanen_Toikka.pdf?sequence=2

Honkanen, E., Mäkelä, S., Rauta, V. & Koivuviita, N. 2022. Uusi strategia vaikean kroonisen munuaistaudin hoidonohjaukseen. Lääkärilehti. Viitattu 1.9.2023. Saatavissa https://www-laakarilehti-fi.ezproxy.saimia.fi/lehdet/49-50-2022/uusi-strategia-vaikean-kroonisen-munuaistaudin-hoidonohjaukseen/

Kotila, J., Axelin, A., Fagerstöm, L., Flinkman, M., Heikkinen, K., Jokiniemi, K., Korhonen, A., Meretoja, R. & Suutarla, A. 2016. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajat. Viitattu 1.9.2023. Saatavissa https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf

Reddy, K.S. 2016. Global Burden of Disease Study 2015 provides GPS for global health 2030. Lancet. Volume 388. Issue 10053, 1448‒1449. Viitattu 28.8.2023. Saatavissa https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31743-3/fulltext

stefanamer. 2022. Nuori naislääkäri tutkii potilaan munuaisia ultraäänitutkimuksella. iStock. Viitattu 8.9.2023. Satavissa rajoitetusti https://www.istockphoto.com/fi/valokuva/nuori-naisl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri-joka-tutkii-potilaan-munuaisia-ultra%C3%A4%C3%A4nitutkimuksella-l%C3%A4hikuva-gm1373092043-442032192?phrase=ultra%C3%A4%C3%A4ni