Moniammatillisuuden keinoin kohti laadukkaampaa opetusta

Moniammatillisuus voi luonteeltaan olla yksilöllistä tai yhteisöllistä. Yksilöllisellä tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoja, tiimityötaitoja, johtamis- ja projektityötaitoja sekä kehittämis- ja ohjaustaitoja. Yhteisöllisenä käsitteenä moniammatillisuus on yhteisön jäsenten tuottamaa osaamista sekä yhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta. (Katajamäki 2010.) Toteutuakseen se vaatii yhteisön jäsenten yhteistä kieltä sekä yhteisten tavoitteiden asettamista toiminnalle (Isoherranen ym. 2008).

Moniammatillisuus on taito, jonka voi oppia. Sen oppiminen vaatii erilaisuuden kunnioittamista, motivaatiota sekä yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisen ytimen muodostavat omat arvot sekä niiden ilmentyminen omaan toimintaan. Yhteisöllistä oppimista tapahtuu vuorovaikutuksessa eri alojen asiantuntijoiden kanssa. (Katajamäki 2010.)

[Alt-teksti: pitkä soutukilpavene, jossa on kahdentoista henkilön tiimi.]
Kuva 1. Moniammatillisten tiimien yhteisenä tavoitteena on laadukkaan opetuksen turvaaminen, joka on mahdollista turvata yhteen hiileen puhaltamalla. (rwalp 2015)

Moniammatillisuus käytännön opetuksessa

LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä sairaanhoitajaopiskelijoita opettaa moniammatillinen tiimi, jonka avulla voidaan taata opiskelijoille mahdollisimman monipuolinen ja laadukas oppimiskokemus. Asiantuntijuuden hyödyntäminen on mahdollista toteuttaa opettaja-opiskelija -yhdistelmänä, tai opiskelija-opiskelija -yhdistelmänä, jolloin tapahtuu vertaisoppimista.

Asiantuntijuutta hyödynnetään myös yhdistämällä erilaista substanssiosaamista omaavia opettajia työpareiksi tietyille opintototeutuksille, jolloin oppimiskokemus monipuolistuu entisestään. Tästä mainiona esimerkkinä sairaanhoitajaopiskelijoiden alkuvaiheen opinnoissa opiskeltava työ- ja potilasergonomia, jota hoitotyön opettajan kanssa yhdessä opettaa fysioterapian opettaja. Simulaatio-opetuksessa opettajan työparina toimii usein simulaatio-ohjaaja, ja uutena opetuksen monialaisuuden innovaationa Mukkulan kampuksella on alettu järjestää työelämän yhteistyösimulaatioita, joihin asiantuntijuutta lisäämään tulevat työelämän osaajat suoraan työelämän kentältä.

Yhteisopettajuuden mahdollisuuksia

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielellisiä valmiuksia tuetaan suomen kielen opettaja–hoitotyön opettaja -tiimein, jolloin tiimin yhteisenä osaamisena on pedagoginen osaaminen, mutta substanssiosaaminen eroaa toisistaan täysin. Näiden kahden erilaisen taustan yhdistämisen myötä saadaan toimiva oppimiskokemus.

Yhteisopettajuus voi olla myös yksi ratkaisu ammatillisen opettajan substanssiosaamisen ylläpitämiseen tiedon lisääntyessä jatkuvasti. Yhteisopettajuus mahdollistaa asiantuntijuuden jakamista ja lisää opetuksen laatua, vaikka opettajien substanssiosaamisen taustat olisivatkin samalta osa-alueelta. (Tervanen 2014.) Tarjoamalla moniammatillista opetusta opiskelijoille voivat opettajat ja muut asiantuntijat omalla esimerkillään tuoda esille jaetun asiantuntijuuden hyödyt parhaimman lopputuloksen takaamiseksi.

Kirjoittaja

Katja Puhakainen toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R. 2008. Enemmän yhdessä – moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

Katajamäki, E. 2010. Moniammatillisuus ja sen oppiminen. Tapaustutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta. Väitöskirja. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66639/9789514481529.pdf?sequence=1

rwalp. 2015. Soutu, team, soutuvene, vesiurheilu. Pixabay. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/soutu-team-soutuvene-vesiurheilu-891758/

Tervanen, H. 2014. Jaettu asiantuntijuus ammatillisen opettajan substanssiosaamisen tukena. Kehittämishanke. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/72932/Tervanen_Hanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y