Muutosvalmennusta Etelä-Karjalan maaseudulla

MAMIKSA-hanke keskittyy Etelä-Karjalan maaseudun mikroyritysten tukemiseen ja kestävyyssiirtymän edistämiseen. Hankkeen alkuvaiheessa on käyty aktiivista keskustelua ja tehty yhteenvetoa turvetuotannon siirtymäajan vaikutuksista. Hankkeen toimenpiteet ja yhteistyö avaavat uusia mahdollisuuksia maaseudun mikroyrityksille, erityisesti nuorille ja uusille yrittäjille. (LAB 2024a)

Turvetuotannon siirtymäajan vaikutukset

Vaikka hiilineutraali energiantuotanto tarjoaa mahdollisuuksia, tällä hetkellä edut kasaantuvat suurille toimijoille ja menestyville alueille. MAMIKSA-hankkeessa pyritään löytämään keinoja, jotta energiamurroksen hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisemmin ja tasaisemmin maaseutualueilla. (LAB 2024a)

Kevään 2024 aikana hankkeessa on toteutettu useita toimenpiteitä maaseudun mikroyritysten muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi ja uusien liikeideoiden sparraamiseksi. Näiden toimien avulla pyritään käsittelemään turvetuotannon vähenemisen työllisyysvaikutukset oikeudenmukaisesti ja tarjoamaan tukea uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Hankkeessa on perehdytty turvetuotannon siirtymäajan vaikutuksiin koskien erityisesti nuoria sekä matalasti koulutettuja miehiä.

Tulevaisuusdialogia ja liiketoimintakonseptien kehittämistä

Projektin alussa on panostettu erityisesti nuoriin, joilta on poistunut mahdollisuus työllistyä turvealalle. Toimenpiteet aloitettiin Etelä-Karjalan kunnista ensimmäisenä Savitaipaleella, jossa Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja yrittäjyydestä -tapahtumassa lukiolaisia heräteltiin kiinnostumaan yrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä. Tapahtumassa opiskelijat ideoivat uusia yrityksiä ja keskustelivat yrittäjyyden mahdollisuuksista Etelä-Karjalassa. Toukokuussa järjestetyssä workshopin jatko-osassa nuoria sparrattiin yrityksen perustamisessa.

[Alt-teksti: pieni seminaaritila, jossa pitkien pöytien ääressä istuu ihmisiä, yksi henkilö pitää esitystä.]
Kuva 1. Savitaipaleella 7.5.2024 järjestetyssä Askeleita yrittäjyydessä -työpajassa sparrattiin nuoria yrittäjyyteen. (Kuva: Mirja Harvistola)

Savitaipaleen lukiolaisille suunnatun tulevaisuusdialogia ja yritysideainnovointia sisältäneen tilaisuuden kyselyssä kysyttiin opiskelijoiden kiinnostusta työllistyä omalla paikkakunnalla. Vastauksia saatiin 44 kappaletta. Vastaajista 7 % ilmaisi haluavansa työllistyä omalla kotipaikkakunnalla, 36 % Etelä-Karjalan alueella, 20 % Etelä-Karjalan alueella ja muualla. 27 % vastaajista haluaisi työllistyä Etelä-Karjalan ulkopuolella. 2 %:lle kävivät kaikki vaihtoehdot. Yrittäjyydestä kiinnostuneiden määrä oli kyselyssä 41 %, ja jonkinasteisen kiinnostuksen seuraavaa hankkeen järjestämää yrittäjyysaiheista tilaisuutta kohtaan ilmaisi 36% vastaajista. (LAB 2024b)

Myös Askeleita yrittäjyydessä -työpajassa kerättiin osallistujapalaute, johon saatiin kahdeksan vastausta. Vastaajista 91 % oli sitä mieltä, että tilaisuus oli heidän aikansa arvoinen. 77 % vastaajista ilmoitti saaneensa uutta tietoa. Uusia ajatuksia liiketoimintaansa ilmoitti saaneensa 84 % mukana olleista. (LAB 2024c)

MAMIKSA-hankkeen edetessä nuorten yrittäjyysvalmiuksia ja kestävyyssiirtymän ymmärtämistä tukevia työpajakokonaisuuksia pyritään toteuttamaan kattavasti kaikilla Etelä-Karjalan maaseutualueilla. Lisäksi tarjotaan liiketoimintakonseptikehittämistä myös yksilövalmennuksena tarpeen mukaan. Ensimmäinen yrittäjille suunnattu muutoskyvykkyysvalmennus järjestetään lokakuussa 2024, ja sitä markkinoidaan laajasti koko Etelä-Karjalassa.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä hankkeessa MAMIKSA – Maaseudun mikroyritykset kestävyyssiirtymän ajureina (LAB 2024a).

Lähteet

LAB. 2024a. MAMIKSA ‒ Maaseudun mikroyrittäjät kestävyyssiirtymän ajureina. Hanke. Viitattu 10.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/mamiksa-maaseudun-mikroyritykset-kestavyyssiirtyman-ajureina

LAB. 2024b. Palautekysely Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja yrittäjyydestä  -tilaisuuden osallistujille. Kyselyn laatinut Minna Tynkkynen. LAB-ammattikorkeakoulu.

LAB. 2024c. Palautekysely Askeleita yrittäjyydessä  -työpajan osallistujille. Kyselyn laatinut Anu Nuutinen. LAB-ammattikorkeakoulu.