Nopeus ja helppous avainasioita sosiaalihuollon digipalveluissa

Tutkimusten mukaan neljäsosa sosiaalihuollon asiakkaista kokee palvelut puutteellisina. (Aalto ym. 2022, 226.) Sote-uudistuksessa hyvinvointialueilla yksi keskeisimmistä tavoitteista oli palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen (Leppänen ym. 2024). Palveluiden saatavuutta edistää merkittävästi digitalisaatio ja sen mahdollisuudet.

Digitalisaatio ratkaisuna sosiaalihuollossa

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa hyvinvointialueita tarjoamaan mahdollisuutta asioida digitaalisesti. Laissa säädetään palveluiden saavutettavuusvaatimukset. Enenevässä määrin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat perinteisten kanavien lisäksi saatavilla myös digitaalisesti (Hujanen 2021). Ennakoivan palvelutarpeen tunnistaminen digitalisaation avulla tuottaa suurta hyötyä. Digitalisaatio onkin keskiössä sosiaalihuollon palveluiden ennakoivassa kehittämisessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2024a.) Erityistä on, että digitaalisia palveluita kehitettäessä on tunnistettava sosiaalihuollon erityisryhmien moninaisuus. (Kaihlanen ym. 2021, 6–7.)

Suurin uhka sosiaalihuollon palveluiden saatavuuden heikkenemiselle on ikääntyminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2024b.) Väestön ikääntyessä sote-ammattilaisten resurssitarve lisääntyy. (Myllyneva & Tyni 2023.) Toisaalta resurssisäästöjä on saatava. Toimintamallien digitalisoiminen vaatii investointeja ja kehittämistä. Lisäksi tarvitaan digistrategian perustuvaa johtamista ja toiminnan uudistamista. (Lehtonen ym. 2023, 162.) Jotta sosiaalihuollon palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat digitalisaatiolla, tulee lisätä ammattilaisten osaamista ja parantaa palveluiden vaikuttavuutta. (Lehtonen ym. 2023, 137.)

Palvelujen moniammatillisuus ja integraatio tärkeää

Joensuu (2024) toteutti opinnäytetyön soveltavana laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia sosiaalihuollon digipalveluja hyvinvointialueiden tulee tuottaa saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Tulosten mukaan asiakkuutta ja asiointia tukevat helppokäyttöisyys ja nopeus.

Hyvinvointialueet aikovatkin parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kokoamalla digitaalinen asiointi ja ammattilaisen työvälineet yhdelle alustalle. Kehittämisen edellytys on palveluiden integraatio ja moniammatillisuus. (Joensuu 2024.) Kun palvelut kootaan yhden sovelluksen tai verkkosivuston alle, ne ovat helposti löydettävissä yhdestä paikasta. (Mönkkönen ym. 2019, 14, 35.)

[Alt-teksti: piirroskuva, henkilö istuu tietokoneruudun äärellä luurit korvillaan, tietoteksteinä ovat helppokäyttöiset digipalvelut, asiakkuutta tukevat digipalvelut sekä asiointia helpottavat, tukevat ja nopeuttavat digipalvelut.]
Kuva 1. Digitaalisuus parantaa sosiaalihuollon palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. (Kuva: Nea Joensuu)

Yhteenvetona todetaan, että digipalveluiden helppokäyttöisuus mahdollistaa joustavan, nopean ja helpon pääsyn sosiaalihuollon palveluiden piiriin eri väestöryhmille. Digitaalisuus vähentää asioidessa ruuhkia ja jonotusaikoja. Selkokieliset ohjeet sekä apuvälineet, kuten ruudunlukija, parantavat osaltaan palveluiden saavutettavuutta.

Kirjoittajat

Nea Joensuu valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) -koulutuksesta. Hänen kiinnostuksensa kohteena on kehittää digitaalisia palveluja sosiaalihuollon asiakkaille hyvinvointialueilla.

Taina Anttonen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikön verkkokampuksella. Hän koordinoi sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija (YAMK) -koulutusta, jonka keskiössä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas, osaava alan ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Lähteet

Aalto, A-M., Ilmarinen, K., Muuri, A., Ikonen, J. 2022. Teoksessa Karvonen, S., Kestilä, L., Saikkonen, P. Suomalaisten hyvinvointi 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: PunaMusta Oy, 226–241.

Hujanen, K. 2021. Sosiaalialan tiedonhallinta ja digitalisaatio hurjassa kehitysvauhdissa. Viitattu 6.5.2024. Saatavissa https://stty.org/sosiaalialan-tiedonhallinta-ja-digitalisaatio-hurjassa-kehitysvauhdissa/

Joensuu, N. 2024. Hyvinvointialueille tarjottavien sosiaalihuollon digitaalisten palveluiden kehittäminen: Saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202405069556

Kaihlanen, A., Virtanen, L., Valkonen, P., Kilpinen, J., Hietapakka, L,. Buchert, U., Hörhammer, I., Isola, A-M., Laukka, E., Kouvonen, A., Kujala, S. & Heponiemi, T. 2021. Haavoittuvat ryhmät etäpalvelujen käyttäjinä: kokemuksia covid-19-epidemian ajalta. Tutkimuksesta tiiviisti 33/2021. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 6.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-687-9

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019. Finlex. Viitattu 7.5. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Lehtonen, O., Saarni, S., Kinnunen, J. & Kinnunen, M. 2024. Johtaminen hyvinvointialueella. Miten ratkaista henkilöstöpula? Helsinki: Alma Talent.

Leppänen, P., Sorvettula, J., Valli-Lintu, A. 2024. Hyvinvointialue. Järjestäminen, hallinto ja talous. Helsinki: Alma Talent.

Myllyneva, K. & Tyni, T. 2023. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpula kärjistyy nopeasti – helppoja ratkaisuja ei ole, mutta lisätoimia tarvitaan. Valtiovarainministeriö. Kolumni. Viitattu 7.5.2024. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-//10623/sosiaali-ja-terveysalan-henkilostopula-karjistyy-nopeasti-helppoja-ratkaisuja-ei-ole-mutta-lisatoimia-tarvitaan

Mönkkönen, K., Kekoni, T. & Pehkonen, A. 2019. Moniammatillinen yhteistyö ‒ vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Tallinna: Gaudeamus Oy.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2024a. Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä: Digitalisaatio on merkittävä muutosvoima sote-sektorilla. Valtioneuvoston tiedotteita 3.5.2024. Viitattu 6.5.2024. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/kestavan-hyvinvointiyhteiskunnan-ministerityoryhma-digitalisaatio-on-merkittava-muutosvoima-sote-sektorilla

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2024b. STM myönsi rahoitusta sote-alan henkilöstöpulaa helpottaville hankkeille. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.1.2024. Viitattu 6.5.2024. Saatavissa https://stm.fi/-/stm-myonsi-rahoitusta-sote-alan-henkilostopulaa-helpottaville-hankkeille